103

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. decembra 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o leteckej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 1999 na základe článku 19 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o leteckej doprave

Vláda Slovenskej republiky a Rakúska spolková vláda (ďalej len „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si uzavrieť dohodu doplňujúcu uvedený Dohovor na účely zavedenia pravidelnej leteckej dopravy medzi územiami a za územiami svojich štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

a) pojem „zmluvná strana“ znamená vládu Slovenskej republiky na jednej strane a Rakúsku spolkovú vládu na druhej strane,

b) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 vrátane akejkoľvek prílohy schválenej podľa článku 90 tohto Dohovoru a akejkoľvek zmeny prílohy alebo Dohovoru podľa článkov 90 a 94 Dohovoru, ak sa tieto stali záväznými pre štáty obidvoch zmluvných strán,

c) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade vlády Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií a v prípade Rakúskej spolkovej vlády Spolkové ministerstvo vedy a dopravy alebo v oboch prípadoch akýkoľvek orgán právne splnomocnený vykonávať činnosti teraz vykonávané uvedeným orgánom,

d) pojem „územie“ vo vzťahu k štátu znamená územie štátu a k nemu priľahlé teritoriálne vody patriace pod zvrchovanosť tohto štátu,

e) pojem „letecká dopravná služba“ znamená akúkoľvek pravidelnú leteckú dopravnú službu vykonávanú lietadlom pre verejnú prepravu cestujúcich, pošty alebo nákladu,

f) pojem „medzinárodná letecká dopravná služba“ znamená leteckú dopravnú službu, ktorá sa vykonáva vo vzdušnom priestore nad územím viac ako jedného štátu,

g) pojem „letecká spoločnosť“ znamená akýkoľvek letecký dopravný podnik ponúkajúci alebo vykonávajúci medzinárodnú leteckú dopravnú službu,

h) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorá bola určená a oprávnená v súlade s článkom 3 tejto dohody,

i) pojem „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ znamená pristátie pre iný cieľ, ako je nastúpenie a vystúpenie cestujúcich a naloženie a vyloženie nákladu alebo pošty,

j) pojem „kapacita“ znamená

i) vo vzťahu k lietadlu užitočné zaťaženie lietadla, ktoré je k dispozícii na trase alebo na časti trasy,

ii) vo vzťahu k určenej leteckej dopravnej službe, kapacitu použitého lietadla na takúto službu vynásobenú frekvenciou použitia takéhoto lietadla za dané obdobie na trase alebo na časti trasy.

Článok 2

Dopravné práva

(1) Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane s ohľadom na ich dohodnuté medzinárodné letecké dopravné služby tieto práva:

a) právo preletávať bez pristátia ponad územie jej štátu,

b) právo pristávať na území jej štátu na účely, ktoré nie sú spojené s leteckou dopravnou službou.

(2) Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené v tejto dohode na účely zavedenia pravidelných medzinárodných leteckých dopravných služieb na trasách určených v prílohe. Takéto služby a trasy sú ďalej nazvané „dohodnuté služby“ a „určené trasy“. Pri vykonávaní dohodnutých služieb na určených trasách bude mať letecká spoločnosť (letecké spoločnosti) určená (určené) každou zmluvnou stranou okrem práv určených v odseku 1 tohto článku aj právo zastaviť na území štátu druhej zmluvnej strany v bodoch určených na tejto trase v pláne trás (v prílohe) na účely nastúpenia a vystúpenia cestujúcich a naloženia a vyloženia nákladu vrátane pošty.

(3) Žiadne ustanovenie odseku 2 tohto článku sa nevykladá tak, že sa tým udeľuje právo leteckej spoločnosti (leteckým spoločnostiam) štátu jednej zo zmluvných strán brať na palubu cestujúcich a náklad vrátane pošty prepravovaných za prenájom alebo úhradu a určených pre iný bod na území štátu danej zmluvnej strany.

Článok 3

Potrebné osvedčenia

(1) Každá zmluvná strana má právo písomne určiť druhej zmluvnej strane jednu leteckú spoločnosť alebo niekoľko leteckých spoločností na vykonávanie dohodnutých služieb na určených trasách.

(2) Po prijatí takéhoto určenia vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany v súlade s ustanoveniami odsekov 4 a 5 tohto článku udelia bez meškania určenej leteckej spoločnosti príslušné prevádzkové povolenie.

(3) Každá zmluvná strana má právo písomným oznámením druhej zmluvnej strane odobrať určenie akejkoľvek leteckej spoločnosti a určiť inú leteckú spoločnosť.

(4) Leteckú spoločnosť určenú jednou zmluvnou stranou môže druhá zmluvná strana požiadať, aby preukázala, že je kvalifikovaná plniť podmienky predpísané zákonmi a inými právnymi predpismi obvykle a náležite používanými na území štátu tejto zmluvnej strany pri prevádzkovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb v súlade s ustanoveniami Dohovoru.

(5) Každá zmluvná strana má právo odmietnuť udeliť prevádzkové povolenie podľa odseku 2 tohto článku alebo nariadiť také podmienky, ktoré môže považovať za potrebné pri uplatňovaní práv podľa článku 2 tejto dohody určenou leteckou spoločnosťou v prípade, že táto zmluvná strana nie je presvedčená o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti prislúcha zmluvnej strane, ktorá ju určila, alebo jej štátnym príslušníkom.

(6) Ak je letecká spoločnosť takto určená a dostala prevádzkové povolenie, môže kedykoľvek začať s prevádzkovaním dohodnutých služieb za predpokladu, že platia tarify určené v súlade s ustanoveniami článku 11 tejto dohody a bola dosiahnutá dohoda v súlade s ustanoveniami článku 5 tejto dohody s ohľadom na tieto služby.

Článok 4

Pozastavenie a zrušenie práv

(1) Každá zmluvná strana má právo pozastaviť vykonávanie práv podľa článku 2 tejto dohody leteckým spoločnostiam určených druhou zmluvnou stranou alebo zrušiť prevádzkové povolenie, alebo uložiť také podmienky, ktoré považuje za potrebné pri vykonávaní týchto práv, ak

a) nie je presvedčená, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola uvedenej leteckej spoločnosti (leteckých spoločností) je prevedená na zmluvnú stranu, ktorá určila leteckú spoločnosť (letecké spoločnosti), alebo na príslušníkov jej štátu,

b) uvedená letecká spoločnosť (letecké spoločnosti) nedodržiava (nedodržiavajú) zákony a iné právne predpisy štátu zmluvnej strany udeľujúcej tieto práva,

c) letecká spoločnosť (letecké spoločnosti) nezabezpečuje (nezabezpečujú) dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.

(2) Ak okamžité pozastavenie, zrušenie práv alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku nie je nevyhnutné z hľadiska predchádzania ďalšiemu porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov, takéto právo sa využije iba po konzultácii s druhou zmluvnou stranou. V takom prípade konzultácie začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán požiada o konzultácie.

Článok 5

Kapacita

Používaná kapacita dohodnutých pravidelných leteckých dopravných služieb bude podliehať týmto podmienkam:

(1) Určená letecká spoločnosť štátu (letecké spoločnosti) každej zmluvnej strany bude (budú) poskytovať dohodnuté služby na určených trasách na základe princípu spravodlivosti a rovnakých podmienok.

(2) Pri poskytovaní dohodnutých služieb bude určená letecká spoločnosť štátu (letecké spoločnosti) každej zmluvnej strany brať do úvahy záujmy určenej leteckej spoločnosti štátu (leteckých spoločností) druhej zmluvnej strany tak, aby neprimerane neovplyvnila služby, ktoré spomínaná spoločnosť (spoločnosti) poskytuje (poskytujú) na rovnakej celej trase alebo na jej časti.

(3) Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán budú úzko súvisieť s požiadavkami verejnosti na dopravu na určených trasách a majú ako prvotný cieľ zabezpečiť kapacitu rovnajúcu sa súčasným a predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich, nákladu a pošty medzi územím štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť (letecké spoločnosti) určila, a štátmi s konečným cieľom cesty prepravy.

(4) Ustanovenia o preprave cestujúcich, ktorí nastúpili alebo vystúpili, nákladu a pošty, ktoré naložili a vyložili v bodoch na určených trasách na územiach štátov iných, ako tých, ktoré určili letecké spoločnosti, sa budú zabezpečovať v súlade so všeobecnými princípmi tak, že takáto kapacita bude súvisieť s

a) požiadavkami na prepravu medzi štátom s východiskovým bodom a štátom miesta určenia,

b) požiadavkami na prepravu na území, ponad ktoré letecká spoločnosť (letecké spoločnosti) preletáva, pričom berie do úvahy miestne a regionálne služby vykonávané leteckou spoločnosťou (leteckými spoločnosťami) štátu, ktorému toto územie patrí,

c) požiadavkami priamej prevádzky leteckej spoločnosti.

(5) Zoznamy dohodnutých služieb sa predkladajú vládnym orgánom civilného letectva obidvoch zmluvných strán na schválenie minimálne tridsať (30) dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia. V osobitných prípadoch sa môže táto lehota skrátiť so súhlasom uvedených orgánov.

(6) Dohodnuté služby zavedené na jedno obdobie v súlade s ustanoveniami tohto článku zostanú v platnosti na ďalšie obdobie, ak sa nezavedú nové dohodnuté služby v súlade s ustanoveniami tohto článku.

Článok 6

Uznanie osvedčení a licencií

(1) Osvedčenie o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, uzná počas ich platnosti za platné aj druhá zmluvná strana na ciele poskytovania dohodnutých služieb.

(2) Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odmietnuť uznať v prípade preletu ponad územie jej štátu platnosť osvedčení o spôsobilosti a licencií, ktoré boli príslušníkom jej štátu udelené alebo vyhlásené za platné iným štátom.

Článok 7

Oslobodenie od cla a iných poplatkov

(1) Lietadlá určenej leteckej spoločnosti (leteckých spoločností) štátu jednej zmluvnej strany vykonávajúce medzinárodné letecké dopravné služby, ako aj ich obvyklé vybavenie, zásoby paliva, mazív a tovaru (vrátane potravín, nápojov a tabaku), ktoré sa nachádzajú na palube takéhoto lietadla, sú oslobodené od cla, inšpekčných poplatkov a iných poplatkov alebo daní pri prílete na územie štátu druhej zmluvnej strany za predpokladu, že takéto vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla dovtedy, kým sa opäť nevyvezú.

(2) Od cla a daní s výnimkou poplatkov za vykonávané služby sú oslobodené

a) zásoby lietadla, ktoré sa naložili na palubu lietadla na území štátu jednej zo zmluvných strán v limitovanom množstve, ktoré je stanovené orgánom štátu druhej zmluvnej strany, a sú určené na použitie na palube lietadla štátu druhej zmluvnej strany poskytujúcom letecké dopravné služby na určenej trase druhej zmluvnej strany,

b) náhradné dielce dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany na údržbu alebo opravu lietadla, ktoré je použité na určenej trase určenou leteckou spoločnosťou (leteckými spoločnosťami) štátu druhej zmluvnej strany,

c) palivo a mazivá určené na zásobovanie lietadla prevádzkovaného na určenej trase určenou leteckou spoločnosťou (leteckými spoločnosťami) štátu druhej zmluvnej strany, aj keď sa majú tieto zásoby použiť na časti trasy prejdenej nad územím štátu zmluvnej strany, kde sa naložili.

Materiály uvedené v písmenách a), b) a c) sa môžu colne prehliadať a kontrolovať.

(3) Obvyklé palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby nachádzajúce sa na palube lietadla štátu jednej zo zmluvných strán, sa môžu vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov štátu tejto zmluvnej strany. V takom prípade sa môžu uskladniť pod dohľadom uvedených orgánov, kým sa opäť nevyvezú alebo sa s nimi inak nenaloží v súlade s colnými predpismi.

Článok 8

Zdanenie

(1) Zisky z prevádzky lietadiel v medzinárodnej doprave sú zdaniteľné iba na území štátu zmluvnej strany, na ktorom sa nachádza sídlo výkonného manažmentu podniku.

(2) Majetok reprezentovaný lietadlom prevádzkovaným v medzinárodnej doprave a hnuteľným majetkom, ktorý patrí k prevádzke takéhoto lietadla, podlieha zdaneniu iba na území štátu zmluvnej strany, na ktorom sa nachádza sídlo výkonného manažmentu podniku.

(3) Ak medzi zmluvnými stranami existuje osobitná dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia s ohľadom na dane z príjmov a majetku, potom platia ustanovenia takejto dohody.

Článok 9

Priamy tranzit

(1) Cestujúci, batožina, náklad a pošta, ktoré priamo prechádzajú cez územie štátu zmluvnej strany a neopúšťajú priestor letiska, ktorý je vyhradený na takéto účely, sa podrobia zjednodušenej kontrole s výnimkou bezpečnostných opatrení proti násiliu, leteckému pirátstvu a pašovaniu narkotík.

(2) Batožina, náklad a pošta sú pri priamom tranzite oslobodené od cla a iných poplatkov a daní.

Článok 10

Bezpečnosť leteckej dopravy

(1) V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje vzájomné záväzky ochrániť civilné letectvo pred nezákonnými činmi zasahovania. Bez obmedzenia aplikovateľnosti svojich práv a záväzkov medzinárodného práva budú zmluvné strany postupovať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného v Haagu 16. decembra 1970 a Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného v Montreale 23. septembra 1971 a Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu podpísaného v Montreale 24. februára 1988 alebo akéhokoľvek iného dohovoru o leteckej bezpečnosti, ku ktorému môžu štáty obidvoch zmluvných strán pristúpiť.

(2) Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku pomoc nevyhnutnú pri zabránení protiprávnemu zmocneniu sa civilného lietadla a iným protiprávnym činom proti bezpečnosti takýchto lietadiel, ich cestujúcich a posádky, letísk a zariadení na leteckú navigáciu a pri akomkoľvek inom ohrození bezpečnosti civilného letectva.

(3) Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva určenými Medzinárodnou organizáciou civilného letectva a zaradenými ako príloha k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve do tej miery, do akej sú takéto bezpečnostné ustanovenia pre zmluvné strany prijateľné. Budú vyžadovať, aby u nich registrovaní prevádzkovatelia lietadiel alebo prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú činnosť alebo majú stále sídlo na území ich štátu a prevádzkovatelia letísk na území ich štátu, konali v súlade s takýmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

(4) Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že bude od prevádzkovateľov lietadiel vyžadovať dodržiavanie ustanovení uvedených v odseku 3 tohto článku týkajúcich sa bezpečnosti civilného letectva požadovaných druhou zmluvnou stranou pri prílete, odlete alebo pri zotrvaní na území jej štátu. Každá zmluvná strana zaručí, že na území jej štátu budú efektívne použité primerané opatrenia na ochranu lietadla a na vykonávanie prehliadky cestujúcich, posádky, prevážaných predmetov, batožiny, nákladu a leteckých zásob pred nastupovaním a počas nastupovania alebo nakladania. Každá zmluvná strana vyjde v ústrety každej žiadosti druhej zmluvnej strany o prijatie špeciálnych bezpečnostných opatrení v prípade výskytu konkrétnej hrozby.

(5) Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných činov proti bezpečnosti takéhoto lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo zariadení na leteckú navigáciu, zmluvné strany si budú vzájomne pomáhať uľahčením komunikácie a inými vhodnými opatreniami zameranými na rýchle a bezpečné skončenie takéhoto incidentu alebo hrozby.

(6) Ak zmluvná strana odstúpi od ustanovení bezpečnosti leteckej dopravy tohto článku, vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany môžu požiadať o okamžité konzultácie vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany.

Článok 11

Prepravné tarify

(1) Tarify účtované určenou leteckou spoločnosťou (leteckými spoločnosťami) štátu jednej zmluvnej strany za prepravu na územie alebo z územia štátu druhej zmluvnej strany sa určia na prijateľnej úrovni berúc do úvahy všetky dôležité faktory vrátane nákladov na prevádzku, primeraného zisku a charakteru služby, ako sú rýchlosť a stupeň pohodlia.

(2) Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku dohodnú určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán.

(3) Dohody podľa odseku 2 sa môžu, ak je to možné, dosiahnuť použitím ustáleného mechanizmu sadzieb Medzinárodného združenia leteckých dopravcov.

(4) Takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najneskôr tridsať (30) dní pred navrhovaným dňom ich zavedenia. V osobitných prípadoch sa môže táto lehota so súhlasom uvedených orgánov skrátiť.

(5) Ak sa určené letecké spoločnosti nemôžu dohodnúť na niektorej z týchto taríf alebo sa z iných dôvodov tarify nemôžu pevne stanoviť v súlade s odsekom 2 tohto článku alebo ak počas prvých pätnástich (15) dní z tridsať (30) dňového obdobia uvedeného v odseku 4 tohto článku vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany oznámia vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany nesúhlas s tarifami dohodnutými v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto článku, potom sa zmluvné strany budú snažiť určiť tarify na základe vzájomnej dohody.

(6) Ak sa vládne orgány civilného letectva nemôžu dohodnúť na schválení akejkoľvek tarify predloženej podľa odseku 4 alebo na určení akejkoľvek tarify podľa odseku 5, potom sa zmluvné strany budú snažiť určiť tarify na základe vzájomnej dohody.

(7) Žiadna z taríf nevstúpi do platnosti, ak ju neschvália vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán.

(8) Tarify zavedené v súlade s ustanoveniami tohto článku zostanú v platnosti, pokým nebudú zavedené nové tarify v súlade s ustanoveniami tohto článku.

Článok 12

Prevod čistých príjmov

(1) Každá zmluvná strana udelí určeným leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany právo voľného prevodu prebytku príjmov nad výdavkami získaného na území jej štátu v súvislosti s prepravou cestujúcich, batožiny, pošty a nákladu určenej leteckej spoločnosti (leteckých spoločností) štátu druhej zmluvnej strany vo voľne zameniteľnej mene pri oficiálne stanovenom výmennom kurze v deň, v ktorom sa prevod uskutočnil. Prevod sa vykoná okamžite, najneskôr do šesťdesiatich (60) dní odo dňa podania žiadosti.

(2) Ak existujú osobitné dohody o platbách medzi zmluvnými stranami, potom sa platby vykonajú v súlade s ustanoveniami týchto dohôd.

Článok 13

Zastúpenie, vydávanie dokumentov a obchodovanie

(1) Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany majú rovnakú príležitosť zamestnať v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál na vykonávanie dohodnutých služieb na určených trasách, založiť a prevádzkovať kancelárie na území štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany majú rovnakú príležitosť vydávať všetky druhy prepravných dokumentov, reklamovať a podporovať predaj na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 14

Poskytovanie štatistiky

(1) Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany budú na vyžiadanie poskytovať vládnym orgánom civilného druhej zmluvnej strany periodické alebo iné údaje a štatistiku.

(2) Takéto údaje musia obsahovať všetky nevyhnutné informácie na určenie objemu prepravy poskytovanej leteckou spoločnosťou (leteckými spoločnosťami) na dohodnutých linkách, ako aj v bodoch odletu a v cieľových bodoch týchto služieb.

Článok 15

Konzultácie a zmeny

(1) V duchu úzkej spolupráce budú vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán v pravidelnom kontakte, aby zabezpečili dodržiavanie ustanovení tejto dohody a jej prílohy.

(2) Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán považuje za potrebné zmeniť niektoré ustanovenie tejto dohody, môže druhú zmluvnú stranu požiadať o konzultácie. Takéto konzultácie (ktoré môžu dohodnúť vládne orgány civilného letectva) sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú na predĺžení tejto lehoty. Takto dohodnuté zmeny schvália obe zmluvné strany v súlade s ich vnútroštátnymi predpismi.

(3) Zmeny týkajúce sa ustanovení tejto dohody a jej prílohy dohodnú vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán.

Článok 16

Urovnanie sporov

(1) Ak medzi zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody, zmluvné strany sa ho vynasnažia urovnať predovšetkým rokovaniami.

(2) Ak zmluvné strany nedosiahnu urovnanie sporu rokovaniami, môžu sa dohodnúť, že predložia spor na rozhodnutie niektorej osobe alebo orgánu. Ak sa na tom nedohodnú, môže sa spor na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán predložiť na rozhodnutie rozhodcovskému súdu pozostávajúcemu z troch členov, z ktorých po jednom vymenuje každá zmluvná strana a títo dvaja sa dohodnú na treťom členovi. Každá zmluvná strana musí vymenovať člena do šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia oznámenia druhej zmluvnej strany diplomatickou cestou o úmysle predložiť spor rozhodcovskému súdu. Tretí člen rozhodcovského súdu sa musí určiť v priebehu nasledujúcich šesťdesiatich (60) dní. Ak v určenej lehote žiadna zo zmluvných strán nevymenuje svojho člena súdu alebo nebude určený tretí člen, môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva, aby vymenoval člena alebo členov rozhodcovského súdu. V každom prípade musí byť tretí sudca štátnym príslušníkom tretieho štátu a bude vykonávať funkciu predsedu rozhodcovského súdu.

(3) Zmluvné strany sa zaväzujú splniť akékoľvek rozhodnutie, ktoré bude prijaté v súlade s odsekom 2 tohto článku.

(4) Ak jedna zo zmluvných strán nesplní rozhodnutie prijaté v súlade s odsekom 2 tohto článku, môže jej druhá zmluvná strana obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť práva alebo výhody, ktoré jej udelila v súlade s touto dohodou.

(5) Každá zmluvná strana hradí náklady a odmeny svojho člena rozhodcovského súdu. Honorár tretieho sudcu a jeho náklady, ako aj náklady rozhodcovského konania znášajú obe zmluvné strany rovnakým dielom.

Článok 17

Registrácia

Táto dohoda a všetky jej prílohy podliehajú registrácii v Rade Medzinárodnej organizácie civilného letectva a na Sekretariáte Organizácie Spojených národov.

Článok 18

Vypovedanie dohody

(1) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek prostredníctvom diplomatických nót oznámiť druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť tejto dohody. Takéto oznámenie sa musí súčasne zaslať aj Rade Medzinárodnej organizácie civilného letectva a Sekretariátu Organizácie Spojených národov.

(2) V takom prípade dohoda stráca platnosť uplynutím dvanástich (12) mesiacov od dátumu prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, ak nebude oznámenie o vypovedaní na základe dohody obidvoch zmluvných strán odvolané pred uplynutím daného obdobia. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem oznámenia, potom sa toto oznámenie pokladá za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní od jeho prijatia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

Článok 19

Nadobudnutie platnosti

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom si zmluvné strany výmenou diplomatických nót navzájom oznámia, že sú splnené podmienky stanovené ich príslušnými vnútroštátnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.

(2) Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o leteckej doprave podpísaná v Prahe 1. marca 1962, ako aj jej príloha, ktorou bola dohoda pozmenená a nadobudla platnosť 24. júna 1991.

Na dôkaz toho podpísaní, náležite na to svojimi vládami splnomocnení, dohodu podpísali.

Dané v Bratislave 15. decembra 1998 v dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Gabriel Palacka v. r.

Za Rakúsku
spolkovú vládu:

Caspar Einem v. r.

PRÍLOHA

A. Letecká spoločnosť (letecké spoločnosti) určená (určené) vládou Slovenskej republiky má (majú) právo poskytovať pravidelné letecké dopravné služby v oboch smeroch na týchto určených trasách:

Východiskové body: Cieľové body:

body na území Slovenska body na území Rakúska

B. Letecká spoločnosť (letecké spoločnosti) určená (určené) Rakúskou spolkovou vládou má (majú) právo poskytovať pravidelné letecké dopravné služby v oboch smeroch na týchto určených trasách:

Východiskové body: Cieľové body:

body na území Rakúska body na území Slovenska

C. Určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán môžu poskytovať služby bez využívania práva piatej leteckej slobody vzduchu v ľubovoľných medziľahlých bodoch a bodoch za nimi.

Prípadné využívanie práva piatej leteckej slobody vzduchu môžu dohodnúť vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán.

Anglické znenie textu