Zákon č. 10/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

Čiastka 6/1999
Platnosť od 28.01.1999 do31.12.2005
Účinnosť od 28.01.1999 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

OBSAH

10

ZÁKON

z 18. januára 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného opatrenia č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákona č. 13/1998 Z. z. a zákona č. 129/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 161 vrátane nadpisu znie:

㤠161

Podplácanie

(1) Kto inému v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči verejnému činiteľovi.“.

2. Doterajší text § 162 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Kto z dôvodu uvedeného v odseku 1 inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.“.

3. § 163 vrátane nadpisu znie:

㤠163

Osobitné ustanovenie o účinnej ľútosti

Trestnosť podplácania (§ 161) a nepriameho úplatkárstva (§ 162) zaniká, ak páchateľ úplatok poskytol alebo sľúbil len preto, že bol o to požiadaný, a urobil o tom dobrovoľne bez odkladu oznámenie prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.