Rozhodnutie č. 1/1999 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 1/1999
Platnosť od 05.01.1999
Účinnosť od 05.01.1999

OBSAH

1

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 4. januára 1999

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 10. apríla 1999;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Jozef Migaš v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1999 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 10. apríla 1999

Kraj Okres Obec Volí sa
BRATISLAVSKÝ KRAJ Malacky Jabloňové poslanec
TRNAVSKÝ KRAJ Dunajská Středa Bodíky starosta
Senica Rovensko starosta
Trnava Zeleneč poslanci
NITRIANSKY KRAJ Nitra Alekšince starosta
ŽILINSKÝ KRAJ Turčianske Teplice Blažovce starosta
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Banská Bystrica Oravce starosta
Krupina Sudince
Zemiansky Vrbovok
starosta
starosta
Lučenec Polichno starosta
Revúca Hrlica starosta
Žiar nad Hronom Vyhne starosta
PREŠOVSKÝ KRAJ Kežmarok Abrahámovce poslanci
Prešov Červenica starosta
Svidník Belejovce poslanec
KOŠÍČKY KRAJ Košice-okolie Buzica starosta
Michalovce Petrikovce poslanec
Sebrance Tašula starosta poslanci
Spišská Nová Ves Chrasť nad Hornádom starosta

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1999 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 10. apríla 1999

Lehota§ - ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní 16-9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 15. 1. 1999
65 dní 9-3, 5 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú zvoliť v nových
voľbách
obecné zastupiteľstvo 4. 2. 1999
65 dní 9-3 Pri voľbách do obecného zastupiteľstva určenie volebných obvodov
a počtu poslancov, ktorí sa majú v nich zvoliť
obecné zastupiteľstvo 4. 2. 1999
55 dní 16-2 21-1,2 Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 14. 2. 1999
55 dní 14-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej
komisie
politické strany 14. 2. 1999
50dní 14-3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna volebná komisia 19. 2. 1999
45 dní 17-2 22-2 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva
a na starostu obce
miestna volebná komisia 24. 2. 1999
40 dní 10-2 Určenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce 1. 3. 1999
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna volebná komisia 6. 3. 1999
30dní 13-3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 11. 3. 1999
25 dní 30-1 Začiatok volebnej kampaně politické strany a nezávislí kandidáti 16. 3. 1999
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste
konania volieb
obec 16. 3. 1999
20 dní 15-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej
volebnej komisie
politické strany 21. 3. 1999
15 dní 15-3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie starosta obce 26. 3. 1999
48 hodin 30-3 Skončenie volebnej kampaně politické strany a nezávislí kandidáti 8. 4. 1999
26-1 Volebný deň okrsková volebná komisia 10. 4. 1999