Redakčné oznámenie č. r2/c74/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 143/1998 Z. z.

Čiastka 74/1998
Platnosť od 26.06.1998

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. II 1. bode má byť

1. namiesto písmena „r)“ správne uvedené písmeno „w)“,

2. namiesto odkazu „23e“ a poznámky pod čiarou k odkazu „23e)“ správne uvedený odkaz „23f“ a poznámka pod čiarou k odkazu „23f)“.