95

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. decembra 1995 bola v Ľubľani podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o leteckej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 2. apríla 1997, na základe článku 22.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko končí platnosť Dohody medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o leteckej doprave podpísanej 28. februára 1956 v Belehrade.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko
o leteckej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Republiky Slovinsko (ďalej len „zmluvné strany“) ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si uzavrieť dohodu s cieľom zaviesť a poskytovať letecké dopravné služby medzi územiami svojich štátov a mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

a) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944 vrátane všetkých dodatkov schválených podľa článku 90 Dohovoru a akejkoľvek zmeny Dohovoru alebo dodatkov podľa článkov 90 a 94, ak tieto dodatky a zmeny nadobudli platnosť pre obe zmluvné strany alebo boli nimi ratifikované;

b) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, odbor civilného letectva, a v prípade Republiky Slovinsko Ministerstvo dopravy a spojov, odbor civilného letectva, alebo v obidvoch prípadoch ľubovoľnú osobu alebo orgán, ktorý je splnomocnený vykonávať funkcie vyplývajúce z právomocí uvedených orgánov;

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená každú leteckú spoločnosť, ktorá bola písomne určená jednou zmluvnou stranou pre druhú zmluvnú stranu v súlade s článkom 3 ods. 1 tejto dohody a ktorá je oprávnená poskytovať medzinárodné letecké dopravné služby na určených trasách podľa článku 2 ods. 2 tejto dohody;

d) pojmy „územie“, „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“ a „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam uvedený v článkoch 2 a 96 Dohovoru;

e) pojem „kapacita“ vo vzťahu k „dohodnutým službám“ znamená kapacitu lietadla, ktoré sa používa na takéto služby, vynásobenú frekvenciou letov takého lietadla za dané obdobie na určenej trase alebo na úseku trasy;

f) pojem „dohodnuté služby“ znamená pravidelné letecké dopravné služby na trasách určených v prílohe tejto dohody, ktoré sú určené na prepravu cestujúcich, tovaru a pošty jednotlivo alebo v kombinácii;

g) pojem „určená trasa“ znamená trasu určenú v Pláne trás v prílohe tejto dohody;

h) pojem „príloha“ znamená prílohu tejto dohody alebo jej zmenu v súlade s ustanoveniami článku 18 tejto dohody. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a všetky odkazy na dohodu sa budú vzťahovať aj na prílohu;

i) pojem „tarifa“ znamená ceny účtované za prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu a podmienky, za akých tieto ceny platia vrátane cien a podmienok za ostatné služby vykonávané prepravcom v súvislosti s leteckou dopravnou službou, ako aj provízií za predaj leteniek s výnimkou úhrady a podmienok za prepravu pošty.

Článok 2

Udelenie práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane nasledujúce práva na poskytovanie medzinárodných leteckých dopravných služieb leteckými spoločnosťami určenými druhou zmluvnou stranou:

a) právo prelietať bez pristátia nad územím jej štátu;

b) právo pristávať na území jej štátu z dôvodov, ktoré nesúvisia s leteckou dopravnou službou;

c) právo pristávať na území jej štátu v bodoch určených v prílohe tejto dohody s cieľom priberať a dopravovať cestujúcich a nakladať a vykladať batožinu, náklad a poštu určené pre body alebo pochádzajúce z bodov na území štátu druhej zmluvnej strany na komerčnom základe.

2. Žiadne z ustanovení tohto článku ods. 1 nedáva právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany nakladať cestujúcich, batožinu, náklad a poštu, ktoré sú prepravované za úhradu alebo prenájom a určené pre iný bod na území štátu danej zmluvnej strany (kabotáž).

3. Letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, ktoré neboli určené podľa článku 3 tejto dohody, majú rovnaké práva, ako sú určené v tomto článku ods. 1 písm. a) a b).

4. Prepravné práva piatej slobody budú udelené iba na základe osobitných dohôd medzi vládnymi orgánmi oboch zmluvných strán.

Článok 3

Určenie leteckej spoločnosti a udelenie prevádzkového povolenia

1. Každá zmluvná strana má právo určiť jednu alebo niekoľko leteckých spoločností na poskytovanie dohodnutých služieb. Takéto určenie nadobudne platnosť na základe písomného oznámenia medzi vládnymi orgánmi civilného letectva obidvoch zmluvných strán.

2. Po prijatí takého oznámenia vládne orgány civilného letectva v súlade s týmto článkom ods. 3 a 4 bez meškania vydajú určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany potrebné prevádzkové povolenie, ktoré zodpovedá zákonom a iným právnym predpisom štátu prijímajúcej zmluvnej strany.

3. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, aby preukázala svoju spôsobilosť na plnenie podmienok vyplývajúcich zo zákonov a z iných právnych predpisov, ktoré uvedené orgány v súlade s ustanoveniami Dohovoru obvykle požadujú pri zabezpečovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb.

4. Každá zmluvná strana má právo neakceptovať určenie leteckej spoločnosti a odmietnuť vydať prevádzkové povolenie podľa tohto článku ods. 2 alebo žiadať od určenej leteckej spoločnosti splnenie podmienok, ktoré považuje za nevyhnutné na využívanie práv uvedených v článku 2 tejto dohody, ak nemá dôkaz o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti prislúchajú druhej zmluvnej strane alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Po prijatí prevádzkového povolenia podľa tohto článku ods. 2 môže určená letecká spoločnosť kedykoľvek začať poskytovať dohodnuté služby pod podmienkou, že platia tarify, ktoré boli určené v súlade s ustanoveniami článku 12 tejto dohody, a že letové poriadky boli schválené v súlade s článkom 14 tejto dohody.

6. Zmluvné strany majú právo nahradiť jednu určenú leteckú spoločnosť inou leteckou spoločnosťou pri dodržaní ustanovení tohto článku ods. 1 až 3, o čom písomne upovedomia druhú zmluvnú stranu. Novourčená letecká spoločnosť bude mať tie isté práva a bude sa podriaďovať tým istým záväzkom, akým sa podriaďovala letecká spoločnosť, ktorú nahradila.

Článok 4

Zrušenie prevádzkového povolenia alebo pozastavenie práv

1. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany majú právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť uplatňovanie práv uvedených v článku 2 tejto dohody, daných určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany alebo uložiť také podmienky, aké považujú za nevyhnutné pri uplatňovaní týchto práv, ak

a) určená letecká spoločnosť nemôže dokázať, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola prislúchajú zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom, alebo

b) určená letecká spoločnosť nedodržuje, alebo porušuje zákony alebo iné právne predpisy štátu zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytuje, alebo

c) určená letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.

2. Takéto právo bude uplatnené až po konzultácii s druhou zmluvnou stranou v súlade s článkom 18 tejto dohody, ak nie je nevyhnutné ihneď zrušiť alebo pozastaviť platnosť prevádzkového povolenia, alebo uložiť podmienky, ktoré sú uvedené v tomto článku ods. 1, aby sa predišlo ďalším porušeniam zákonov a iných právnych predpisov.

Článok 5

Aplikácia zákonov a iných právnych predpisov

1. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú prílet, pobyt alebo odlet lietadiel viazaných medzinárodnou leteckou navigáciou z územia jej štátu, alebo ktoré upravujú prevádzku a navigáciu takýchto lietadiel, platia aj pre lietadlá určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany a budú týmito lietadlami dodržiavané od príletu lietadiel až do ich odletu z územia štátu prvej zmluvnej strany.

2. Letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany musí pri prílete alebo odlete lietadiel a kým sa nachádzajú nad územím štátu druhej zmluvnej strany, dodržiavať zákony a iné právne predpisy štátu tejto zmluvnej strany, ktoré sa týkajú príletu, pobytu, tranzitu a odletu cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu a pošty z územia jej štátu vrátane nariadení pre vstup, colné vybavenie, prisťahovalectvo a emigráciu, cestovné doklady, clo, valuty a hygienické opatrenia.

3. Na žiadosť jednej zmluvnej strany dá druhá zmluvná strana leteckým spoločnostiam využívajúcim práva na leteckú prepravu v obidvoch štátoch povolenie na prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia, že budú prepravovaní len cestujúci s cestovnými dokladmi, ktoré sa vyžadujú pri vstupe alebo tranzite cez uvedený štát. Ak prepravovaná osoba nebude spĺňať podmienky vstupu na územie štátu druhej zmluvnej strany, letecká spoločnosť je povinná na vlastné náklady dopraviť takého cestujúceho späť do miesta odletu.

4. Zmluvné strany prijmú na prešetrenie osobu, ktorá bola vrátená z miesta príletu po tom, čo sa zistilo, že je nežiaduca, ak sa táto osoba pred nastúpením do lietadla zdržiavala na území ich štátu; to neplatí pre priamy tranzit.

Článok 6

Bezpečnosť leteckej dopravy

1. V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany týmto opätovne potvrdzujú, že ich vzájomné záväzky na zabezpečenie bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

2. Bez obmedzenia aplikovateľnosti svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva budú zmluvné strany predovšetkým postupovať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného v Montreale 23. septembra 1971, Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu podpísaného v Montreale 24. februára 1988 a v súlade so všetkými ostatnými medzinárodnými dokumentmi z tejto oblasti, ktorými budú v budúcnosti štáty oboch zmluvných strán viazané.

3. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku nevyhnutnú pomoc, aby zabránili protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel, nezákonným činom proti bezpečnosti takýchto lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk a leteckých navigačných zariadení a akémukoľvek inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.

4. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva a technickými požiadavkami, ktoré boli prijaté Medzinárodnou organizáciou civilného letectva a zaradené ako dodatky k Dohovoru, do tej miery, do akej sú tieto bezpečnostné ustanovenia a technické požiadavky pre zmluvné strany použiteľné. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby u nich registrovaní prevádzkovatelia lietadiel a prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú činnosť alebo majú stále sídlo na území ich štátu, ako aj prevádzkovatelia letísk na území ich štátu konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva a s technickými požiadavkami.

5. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od týchto prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti letectva uvedených v tomto článku ods. 4, požadovaných druhou zmluvnou stranou pri prílete, odlete alebo zotrvaní na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.

6. Každá zmluvná strana zaručuje, že na území jej štátu sa účinne aplikujú vhodné opatrenia zamerané na ochranu lietadla a na kontrolu cestujúcich, posádky, prevážaných predmetov, batožiny, nákladu a leteckých zásob pred nástupom a počas nástupu alebo nakladania na palubu. Každá zmluvná strana vyjde v ústrety akýmkoľvek požiadavkám druhej zmluvnej strany na osobitné bezpečnostné opatrenia na zvládnutie konkrétnej hrozby.

7. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných činov proti bezpečnosti takéhoto lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať prostredníctvom komunikačných prostriedkov a iných vhodných opatrení zameraných na rýchle a bezpečné skončenie takéhoto prípadu alebo na odstránenie hrozby.

8. Ak zmluvná strana má dôvodné podozrenie, že druhá zmluvná strana nedodržala ustanovenia o bezpečnosti letectva uvedené v tomto článku, vládne orgány civilného letectva štátu tejto zmluvnej strany môžu požiadať o urýchlené konzultácie s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany.

9. Nedosiahnutie uspokojivej dohody do jedného mesiaca odo dňa podania takejto žiadosti je dôvodom na neposkytnutie prevádzkového povolenia, jeho zrušenie, obmedzenie alebo uvalenie podmienok na leteckú spoločnosť alebo letecké spoločnosti štátu uvedenej zmluvnej strany. V prípade nebezpečenstva môže ktorákoľvek zmluvná strana podniknúť dočasné kroky ešte pred uplynutím tejto mesačnej lehoty.

Článok 7

Uznanie osvedčení a licencií

1. Osvedčenie o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenie o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, sa počas ich platnosti uznávajú za platné aj druhou zmluvnou stranou, ak požiadavky, za ktorých boli tieto osvedčenia alebo licencie vydané alebo vyhlásené za platné, zodpovedajú minimálnym normám, ktoré možno požadovať v súlade s Dohovorom, alebo ich presahujú.

2. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo v prípade preletu nad územím jej štátu odmietnuť uznať platnosť osvedčení o kvalifikácii a licencií, ktoré príslušníkom jej štátu udelila alebo vyhlásila za platné druhá zmluvná strana alebo ktorýkoľvek iný štát.

Článok 8

Oslobodenie od ciel a iných poplatkov

1. Každá zmluvná strana v najvyššej možnej miere, ktorá zodpovedá právnemu poriadku jej štátu, a na základe reciprocity oslobodí určenú leteckú spoločnosť alebo spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany od dovozných obmedzení, ciel, nepriamych daní, inšpekčných poplatkov a ďalších vnútroštátnych ciel a poplatkov za lietadlá, pohonné hmoty, mazacie oleje, spotrebné technické zásoby, náhradné dielce vrátane motorov, obvyklé palubné zariadenie, zásoby lietadla (vrátane jedla, nápojov, tabakových a iných výrobkov určených na predaj cestujúcim v obmedzených množstvách počas letu) a iné položky určené na použitie alebo použité výnimočne v súvislosti s prevádzkou alebo obsluhou lietadla tejto leteckej spoločnosti, ako aj za etikety, letecké účty, akékoľvek tlačené materiály, ktoré sú označené značkou spoločnosti, a bežné reklamné materiály, ktoré letecká spoločnosť distribuuje bezplatne.

2. Oslobodenie zaručené týmto článkom sa vzťahuje na položky uvedené v tomto článku ods. 1, ak sú

a) dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou alebo z poverenia určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany;

b) ponechané na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany pri prílete na územie alebo odlete z územia štátu druhej zmluvnej strany a

c) naložené na palubu lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany s úmyslom spotrebovať ich v rámci poskytovaných dohodnutých služieb

bez ohľadu na to, či sú takéto položky úplne, alebo čiastočne použité, alebo skonzumované na území štátu zmluvnej strany poskytujúcej oslobodenie, za predpokladu, že tieto položky neboli scudzené na území štátu tejto zmluvnej strany. Materiály uvedené v tomto článku písm. a), b) a c) môžu byť uskladnené pod colný dohľad alebo colne skontrolované.

3. Obvyklé palubné vybavenie, náhradné dielce, ako aj materiály a zásoby obvykle sa nachádzajúce na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany môžu byť vyložené na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov daného štátu. V takom prípade môžu byť na určitý čas uskladnené pod ich dohľadom, kým sa opäť nevyvezú alebo sa s nimi inak nenaloží v súlade s colnými predpismi.

Článok 9

Poplatky za použitie letísk a leteckých zariadení

1. Poplatky, ktoré sa vyberajú na území štátu jednej zmluvnej strany za použitie letísk a iných leteckých zariadení lietadlom každej určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, nebudú vyššie ako poplatky, ktoré sa vyberajú od lietadiel domácich leteckých spoločností poskytujúcich podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

2. Žiadna zo zmluvných strán nebude uprednostňovať svoje vlastné ani akékoľvek iné letecké spoločnosti pred leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany poskytujúcou podobné letecké služby pri používaní letísk, leteckých trás, služieb leteckej dopravy a pridružených zariadení, ktoré má pod vlastnou kontrolou.

Článok 10

Priamy tranzit

Cestujúci, ktorí vykonávajú priamy tranzit cez územie štátu jednej zo zmluvných strán a neopúšťajú priestory letiska na to určené, sa podrobia iba zjednodušenej colnej a pasovej kontrole. Batožina a náklad v priamom tranzite sú oslobodené od colných a iných obdobných poplatkov.

Článok 11

Prevod peňažných prostriedkov

1. Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany na požiadanie právo voľne zameniť a previesť do svojho štátu prebytok príjmov nad výdavkami v zmysle platných právnych predpisov. Výmena a prevod sa uskutočnia bez obmedzení vo výmennom kurze platnom v čase predloženia žiadosti na prevod a nebude podliehať ďalším poplatkom s výnimkou bežných poplatkov, ktoré vyberajú banky za takéto služby. Ak sú platby medzi zmluvnými stranami upravené osobitnou dohodou, bude platiť táto osobitná dohoda.

2. Každá zmluvná strana umožní prevod takýchto peňažných prostriedkov do štátu druhej zmluvnej strany v zmysle platných právnych predpisov. Po vydaní povolenia sa prevod uskutoční okamžite.

Článok 12

Schválenie taríf

1. Tarify a príslušné provízie agentúry, ktoré sa účtujú za prepravu cestujúcich a nákladu na určených trasách podľa článku 2 ods. 2 tejto dohody, podliehajú schváleniu zo strany vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán. Tarify by mali zohľadňovať náklady na prevádzku, primeraný zisk, platné podmienky súťaže a trhu, ako aj záujmy užívateľov prepravy.

2. Všetky tarify sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najneskôr tridsať (30) dní pred predpokladaným dátumom ich zavedenia. So súhlasom vládnych orgánov civilného letectva možno túto lehotu v osobitných prípadoch skrátiť. Schválenie taríf sa udeľuje ihneď. Ak žiadny z vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán nevyjadril svoj nesúhlas s navrhovanými tarifami do tridsiatich (30) dní odo dňa ich predloženia, tarify sa pokladajú za schválené. Ak sa lehota na predloženie skrátila, oba vládne orgány civilného letectva sa môžu dohodnúť aj na skrátení lehoty, v ktorej sa musí oznámiť nesúhlas.

3. Tarify uvedené v tomto článku ods. 2 dohodnú, ak je to možné, určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán po konzultácii s ich príslušnými vládnymi orgánmi, a ak je to realizovateľné, s inými leteckými spoločnosťami. Takáto dohoda môže byť dosiahnutá použitím vhodného medzinárodného ustáleného mechanizmu sadzieb alebo pomocou Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA).

4. Tarify určené podľa ustanovení tohto článku ostávajú v platnosti dovtedy, kým sa neurčia nové tarify. Nebudú však platiť dlhšie ako dvanásť (12) mesiacov odo dňa skončenia ich platnosti.

5. Ak nie je možná dohoda o tarifách podľa tohto článku ods. 3 alebo ak v lehote podľa tohto článku ods. 2 jeden vládny orgán civilného letectva oznámi druhému vládnemu orgánu civilného letectva svoj nesúhlas s dohodnutými tarifami, vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán sa pokúsia určiť tarify vzájomnou dohodou. Konzultácie sa začnú v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa, keď sa určené letecké spoločnosti nedohodli na tarife alebo keď vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany oznámili svoj nesúhlas s tarifou vládnemu orgánu civilného letectva druhej zmluvnej strany.

6. Ak vládne orgány civilného letectva zmluvných strán nemôžu určiť tarify v súlade s týmto článkom ods. 5, spor sa bude riešiť podľa ustanovení článku 19 tejto dohody.

Článok 13

Kapacita

1. Kapacitu dohodnutých služieb realizovaných určenou leteckou spoločnosťou dohodnú vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán na základe princípu spravodlivosti a rovnakej príležitosti pre určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán.

2. Pri poskytovaní dohodnutých služieb letecké spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany berú do úvahy záujmy určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany, aby neprimerane neovplyvnili služby, ktoré tieto spoločnosti poskytujú na tej istej trase alebo na jej časti.

3. Dohodnuté služby, ktoré poskytujú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, úzko súvisia s požiadavkami verejnosti na prepravu na určených trasách a každá si ako prvotný cieľ vytyčuje pri dostatočnom činiteli využitia zabezpečenie zodpovedajúcej kapacity tak, aby vyhovela súčasným a predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich a/alebo nákladu vrátane pošty medzi územiami štátov zmluvných strán.

Článok 14

Letové poriadky

1. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany požiada vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany najneskôr štyridsaťpäť (45) dní vopred o schválenie letového poriadku jej predpokladaných služieb s určením frekvencie, typu lietadla, časov, konfigurácie a počtu sedadiel pre verejnosť a obdobia platnosti letového poriadku. Tento postup platí aj pri akýchkoľvek zmenách letového poriadku.

2. Ak chce určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany okrem letov uvedených v letovom poriadku prevádzkovať v rámci dohodnutých služieb dodatkové lety, musí požiadať o súhlas vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany. Žiadosť treba predložiť najneskôr dva dni pred prevádzkovaním takých letov.

Článok 15

Obchodná činnosť

1. Každá zmluvná strana zaručuje na základe reciprocity každej určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo na zriadenie si na území jej štátu takých kancelárií a zamestnávanie administratívneho, obchodného a technického personálu, ako to určená letecká spoločnosť vyžaduje.

2. Zriadenie kancelárií a zamestnávanie personálu podľa tohto článku ods. 1 podlieha zákonom a iným právnym predpisom štátu príslušnej zmluvnej strany upravujúcim prijímanie cudzincov a ich pobyt na území jej štátu. Od personálu zamestnaného v týchto kanceláriách podľa odseku 1 sa nevyžaduje pracovné povolenie.

3. Každá zmluvná strana udelí každej leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou právo predávať svoje prepravné služby na základe jej prepravných dokumentov priamo vo svojich kanceláriách a prostredníctvom svojich agentov na území svojho štátu ľubovoľnému zákazníkovi v akejkoľvek zameniteľnej mene v súlade s platnými devízovými predpismi.

Článok 16

Poskytovanie informácií o prevádzke a štatistike

Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany poskytnú na žiadosť vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany pravidelné alebo iné štatistické údaje o každej určenej leteckej spoločnosti, ktoré sú odôvodniteľne požadované na účely preskúmania kapacity poskytovanej ktoroukoľvek určenou leteckou spoločnosťou štátu prvej zmluvnej strany na určených trasách. Údaje budú obsahovať všetky informácie potrebné na určenie objemu vykonávanej dopravy, ako aj údaje o jej štartovacích a cieľových bodoch.

Článok 17

Konzultácie

1. V duchu dobrej spolupráce budú vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán príležitostne komunikovať, či už vo forme rozhovorov, alebo korešpondencie, aby zabezpečili úzku spoluprácu vo všetkých otázkach ovplyvňujúcich plnenie tejto dohody a jej príloh.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie súvisiace s vykonávaním, výkladom, uplatňovaním alebo so zmenami tejto dohody. Konzultácie sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti druhou zmluvnou stranou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 18

Zmeny

1. Ak má niektorá zo zmluvných strán v úmysle zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, takéto zmeny, ak boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami, nadobudnú platnosť po potvrdení výmenou písomných oznámení.

2. Zmeny prílohy tejto dohody sa môžu dohodnúť písomne priamo vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán.

3. Ak pre obidve zmluvné strany nadobudne platnosť všeobecný mnohostranný dohovor, potom bude táto dohoda upravená tak, aby vyhovovala ustanoveniam tohto mnohostranného dohovoru.

Článok 19

Urovnanie sporov

1. Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody alebo Plánu trás sa bude riešiť priamymi rokovaniami medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán. Ak vládne orgány civilného letectva nedosiahnu dohodu, spor sa vyrieši diplomatickou cestou.

2. Ak nebude spor urovnaný v súlade s týmto článkom ods. 1, na požiadanie niektorej zmluvnej strany bude predložený rozhodcovskému orgánu.

3. Rozhodcovský orgán sa ustanoví ad hoc takto: každá zmluvná strana vymenuje jedného člena a oznámi to diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane. Títo dvaja členovia sa dohodnú na príslušníkovi tretieho štátu ako ich predsedajúcom, ktorý bude vymenovaný zmluvnými stranami. Členovia rozhodcovského orgánu budú vymenovaní do dvoch mesiacov a predsedajúci do troch mesiacov od dátumu, keď jedna zmluvná strana informovala druhú zmluvnú stranu o svojom zámere predložiť spor rozhodcovskému orgánu.

4. Ak lehoty určené v tomto článku ods. 3 neboli dodržané, jedna zo zmluvných strán môže, ak nebolo dohodnuté inak, vyzvať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), aby vymenoval potrebných sudcov. Ak je prezident príslušníkom štátu jednej zmluvnej strany alebo ak existujú iné prekážky pri výkone tejto funkcie, potrebné rozhodnutia môže prijať viceprezident, ktorý bude namiesto neho určený.

5. Rozhodcovský orgán prijme rozhodnutia väčšinou hlasov. Rozhodnutia budú pre zmluvné strany záväzné.

6. Každá zmluvná strana bude znášať náklady za svojho člena, ako aj za svoje zastúpenie v rozhodcovskom konaní; náklady na predsedu a akékoľvek iné náklady znášajú obe zmluvné strany rovnakým dielom. Vo všetkých ostatných otázkach určí rozhodcovský orgán svoj vlastný postup.

Článok 20

Registrácia v ICAO

Táto dohoda a všetky jej zmeny v súlade s článkom 18 tejto dohody budú registrované v Rade Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO).

Článok 21

Vypovedanie dohody

1. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú.

2. Každá zmluvná strana môže druhej zmluvnej strane kedykoľvek písomne oznámiť svoje rozhodnutie o vypovedaní tejto dohody. Toto oznámenie bude súčasne odoslané Medzinárodnej organizácii civilného letectva. Ak bolo takéto oznámenie odoslané, platnosť tejto dohody sa skončí na konci platnosti letového poriadku po uplynutí dvanástich mesiacov od dátumu prijatia oznámenia o jej vypovedaní druhou zmluvnou stranou, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú na odvolaní tohto oznámenia pred uplynutím daného obdobia. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem, oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí štrnástich dní od prijatia kópie oznámenia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

Článok 22

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót, ktorými si zmluvné strany oznámia, že dohoda bola schválená v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi ich štátov.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko končí platnosť Dohody medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o leteckej doprave podpísanej 28. februára 1956 v Belehrade.

Dané v Ľubľani 6. decembra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, slovinskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúci text v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Alexander Rezeš v. r.

Za vládu

Republiky Slovinsko:

Igor Umek v. r.

PRÍLOHA

k Dohode
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o leteckej doprave

PLÁN TRÁS

Časť I

Letecké spoločnosti určené vládnymi orgánmi civilného letectva Slovenskej republiky sú oprávnené poskytovať letecké dopravné služby na týchto určených trasách:

Body na území Body na území Medziľahlé body Body za
Slovenska Slovinska &nbsp &nbsp
všetky všetky &nbsp &nbsp
medzinárodné medzinárodné - -
letiská letiská &nbsp &nbsp

Časť II

Letecké spoločnosti určené vládnymi orgánmi civilného letectva Republiky Slovinsko sú oprávnené poskytovať letecké dopravné služby na týchto určených trasách:

Body na území Body na území Medziľahlé body Body za
Slovinska Slovenska &nbsp &nbsp
všetky všetky &nbsp &nbsp
medzinárodné medzinárodné - -
letiská letiská &nbsp &nbsp

POZNÁMKA

Medziľahlé body a body za budú určené neskôr po vzájomnej dohode vládnych orgánov civilného letectva oboch zmluvných strán.