Oznámenie č. 93/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

Čiastka 35/1998
Platnosť od 03.04.1998
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť 1. januára 1997 na základe článku 19 ods. 3.

OBSAH

KAPITOLA IV (Čl. 10)
KAPITOLA V (Čl. 11 - Čl. 12)
KAPITOLA VI (Čl. 13 - Čl. 15)
KAPITOLA IX (Čl. 19 - Čl. 24)

93

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. septembra 1979 bol v Berne otvorený na podpis Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť. Dohovor nadobudol platnosť 1. júna 1982 na základe článku 19 ods. 2.

V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný v Štrasburgu 28. apríla 1994. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára dohovoru, generálneho tajomníka Rady Európy, 23. septembra 1996. Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť 1. januára 1997 na základe článku 19 ods. 3.

Pri uložení ratifikačnej listiny uplatnila Slovenská republika túto výhradu:

„V súlade s článkom 22 ods. 1 dohovoru Slovenská republika uplatňuje výhradu voči dvom druhom živočíchov podľa prílohy č. II dohovoru (Prísne chránené druhy živočíchov) – Canis lupus (vlk dravý) a Ursus arctos (medveď hnedý).“

DOHOVOR

o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

Preambula

Členské štáty Rady Európy a ostatní signatári tohto dohovoru,

berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotnosť medzi svojimi členmi,

berúc do úvahy želanie Rady Európy spolupracovať s inými štátmi v oblasti ochrany prírody,

uvedomujúc si, že voľne žijúce organizmy tvoria prírodné dedičstvo estetických, vedeckých, kultúrnych, rekreačných, ekonomických a ďalších jemu vlastných hodnôt, ktoré treba zachovať a odovzdávať ďalším generáciám,

uvedomujúc si podstatnú úlohu voľne žijúcich organizmov pri udržiavaní biologickej rovnováhy,

pozorujúc, že početnosť mnohých druhov voľne žijúcich organizmov sa významne znížila a niektorým z nich hrozí vyhynutie,

vedomé si, že ochrana prírodných stanovíšť je nevyhnutnou súčasťou ochrany a zachovania voľne žijúcich organizmov,

uvedomujúc si, že vlády by pri stanovovaní svojich celoštátnych cieľov a programov mali brať do úvahy zachovanie voľne žijúcich organizmov a že by sa mala nadviazať medzinárodná spolupráca najmä pri ochrane sťahovavých druhov,

majúc na pamäti hromadné požiadavky vlád či medzinárodných organizácií na spoločné akcie, a to osobitne požiadavky formulované na Konferencii Organizácie Spojených národov o životnom prostredí človeka v roku 1972 a Poradným zhromaždením Rady Európy,

chcejúc sa riadiť v oblasti ochrany voľne žijúcich organizmov najmä odporúčaniami rezolúcie č. II Druhej európskej konferencie ministrov životného prostredia,

dohodli sa takto:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1. Cieľom tohto dohovoru je ochrana voľne žijúcich organizmov a ich prírodných stanovíšť, a to osobitne tých druhov a stanovíšť, ktorých ochrana si vyžaduje spoluprácu niekoľkých štátov, a rozvinutie takejto spolupráce.

2. Osobitný dôraz sa kladie na ohrozené a zraniteľné druhy vrátane ohrozených a zraniteľných sťahovavých druhov.

Článok 2

Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na to, aby sa populácie voľne žijúcich organizmov zachovali alebo zmenili tak, aby zodpovedali predovšetkým ekologickým, vedeckým a kultúrnym požiadavkám, súčasne však prihliadnu na požiadavky hospodárstva a rekreácie a na potreby miestne ohrozených poddruhov, odrôd alebo foriem.

Článok 3

1. Každá zmluvná strana prijme opatrenia na rozpracovanie štátnej politiky na ochranu voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť so zvláštnym zreteľom na ohrozené a zraniteľné druhy, osobitne na endemické a ohrozené stanovištia v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru.

2. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že bude pri svojom plánovaní, stratégiách rozvoja a v opatreniach proti znečisťovaniu prihliadať na ochranu voľne žijúcich organizmov.

3. Každá zmluvná strana bude podporovať vzdelávanie a rozširovať informácie o potrebe chrániť voľne žijúce organizmy a ich stanovištia.

KAPITOLA II

OCHRANA STANOVÍŠŤ

Článok 4

1. Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na to, aby sa zabezpečilo zachovanie stanovíšť druhov voľne žijúcich organizmov, najmä tých, ktoré sú uvedené v prílohách č. I a II, a zabezpečilo zachovanie ohrozených prírodných stanovíšť.

2. Pri plánovaní a stratégiách rozvoja zmluvné strany prihliadnu na požiadavky zachovania území chránených podľa odseku 1 tak, aby sa podľa možnosti zabránilo alebo obmedzilo akékoľvek zhoršenie takýchto území.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú venovať osobitnú pozornosť ochrane území dôležitých pre sťahovavé druhy uvedené v prílohách č. II a III, ktoré sú vhodne umiestnené na ich migračných cestách, ako sú zimoviská, miesta odpočinku, zberu potravy, rozmnožovania alebo pŕchnutia.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vhodným spôsobom koordinovať činnosť pri ochrane prírodných stanovíšť, na ktoré sa vzťahuje tento článok, ak sa nachádzajú v pohraničných územiach.

KAPITOLA III

OCHRANA DRUHOV

Článok 5

Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na zabezpečenie osobitnej ochrany voľne rastúcich druhov flóry, ktoré sú uvedené v prílohe č. I. Zakazuje sa zámerné zbieranie, trhanie, odrezávanie alebo vykopávanie takýchto rastlín. Každá zmluvná strana podľa potreby zakáže držbu alebo predaj týchto druhov.

Článok 6

Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na zabezpečenie osobitnej ochrany voľne žijúcich druhov fauny, ktoré sú uvedené v prílohe č. II. Vo vzťahu k týmto druhom sa menovite zakážu

a) všetky spôsoby zámerného odchytu, držby a zámerného zabíjania,

b) zámerné poškodzovanie alebo ničenie miest slúžiacich na ich rozmnožovanie alebo na odpočinok,

c) zámerné rušenie voľne žijúcich živočíchov, predovšetkým v čase rozmnožovania, odchovu mláďat a prezimovania, ak by išlo o rušenie podstatné vzhľadom na ciele tohto dohovoru,

d) zámerné ničenie alebo zbieranie vajíčok živočíchov alebo ich držba, hoci aj prázdnych,

e) vnútroštátne obchodovanie s týmito živočíchmi, živými alebo s mŕtvymi, vrátane preparovaných živočíchov a akýchkoľvek ľahko rozoznateľných častí alebo derivátov, keď to prispeje k účinnosti ustanovení tohto článku.

Článok 7

1. Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na zabezpečenie ochrany voľne žijúcich druhov fauny, ktoré sú uvedené v prílohe č. III.

2. Akékoľvek využívanie voľne žijúcej fauny, ktorá je uvedená v prílohe č. III, sa bude regulovať tak, aby sa zabránilo ohrozeniu jej populácií, pričom sa prihliada na požiadavky uvedené v článku 2.

3. Opatrenia, ktoré sa majú prijať, budú zahŕňať

a) čas ochrany a/alebo iné spôsoby regulácie využívania,

b) podľa potreby dočasný alebo miestny zákaz využívania s cieľom obnoviť uspokojivú úroveň populácie,

c) vhodnú reguláciu predaja, držby s cieľom predaja, dopravy s cieľom predaja alebo ponuky na predaj živých alebo mŕtvych voľne žijúcich živočíchov.

Článok 8

Ak ide o odchyt alebo usmrcovanie voľne žijúcich druhov živočíchov uvedených v prílohe č. III a o prípady, keď sa v súlade s článkom 9 povolia výnimky pri druhoch uvedených v prílohe č. II, zmluvné strany zabránia, aby sa používali všetky neprimerané prostriedky odchytu a usmrcovania, ako aj prostriedky, ktoré by mohli spôsobiť miestne vymiznutie alebo vážne narušovanie populácie určitého druhu, osobitne však prostriedky uvedené v prílohe č. IV.

Článok 9

1. Každá zmluvná strana môže urobiť výnimky z ustanovení článkov 4, 5, 6 a 7 a zo zákazu používania prostriedkov uvedených v článku 8 za predpokladu, že neexistuje iné uspokojivé riešenie a že výnimka nebude mať nežiaduci vplyv na prežitie danej populácie, a to

- pre ochranu rastlín a živočíchov,

- pre zabránenie vážnej škody na úrode, dobytku, lesoch, rybárstve, vode a iných druhoch majetku,

- v záujme verejného zdravia a bezpečnosti, bezpečnosti vo vzduchu alebo iných vyšších verejných záujmov,

- pre výskum a vzdelávanie, pre obnovu populácie, pre reintrodukciu a pre nutný odchov,

- na základe povolenia, za prísne sledovaných podmienok, pre selektívny a obmedzený odber, chov alebo iné uvážlivé využívanie malého počtu jedincov niektorých druhov voľne žijúcich organizmov.

2. Zmluvné strany budú každé dva roky podávať Stálemu výboru správu o výnimkách vydaných na základe odseku 1. Tieto správy musia uvádzať

- populácie, pre ktoré bola alebo je vydaná výnimka, a kde je to možné, i počet jedincov, ktorých sa to týka,

- prostriedky povolené na usmrcovanie alebo odchyt,

- okolnosti týkajúce sa rizika, času a miesta, za ktorých sa výnimky udelili,

- orgán splnomocnený vyhlásiť, že sa tieto podmienky splnili, a zároveň rozhodnúť, ak ide o prostriedky, ktoré sa majú použiť, o ich obmedzeniach a o osobách, ktorým sa vydali pokyny, ako ich vykonávať,

- príslušné kontroly.

KAPITOLA IV

OSOBITNÉ OPATRENIA PRE SŤAHOVAVÉ DRUHY

Článok 10

1. Zmluvné strany sa popri opatreniach uvedených v článkoch 4, 6, 7 a 8 zaväzujú navyše koordinovať snahy pri ochrane sťahovavých druhov uvedených v prílohách č. II a III, ktorých oblasť výskytu zasahuje do ich územia.

2. Zmluvné strany prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, že čas ochrany a/alebo iné postupy usmerňujúce využívanie podľa článku 7 ods. 3 písm. a) sú dostatočné a vhodne upravené, aby splnili požiadavky pre sťahovavé druhy uvedené v prílohe č. III.

KAPITOLA V

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA

Článok 11

1. Pri vykonávaní ustanovení tohto dohovoru sa zmluvné strany zaväzujú

a) spolupracovať, kedykoľvek je to vhodné, a predovšetkým vtedy, keď by to mohlo zvýšiť účinnosť opatrení prijatých podľa iných článkov tohto dohovoru,

b) podporovať a koordinovať výskum, ktorý je predmetom tohto dohovoru.

2. Každá zmluvná strana sa zaväzuje

a) podporovať reintrodukciu pôvodných druhov voľne žijúcich organizmov, keď by to prispelo k zachovaniu niektorého ohrozeného druhu za predpokladu, že sa najskôr vypracuje štúdia s využitím skúseností iných zmluvných strán, aby sa zistilo, či táto reintrodukcia bude účinná a prijateľná,

b) prísne kontrolovať introdukciu nepôvodných druhov.

3. Každá zmluvná strana bude informovať Stály výbor o druhoch, ktoré podliehajú úplnej ochrane na jej území, ale nie sú uvedené v prílohách č. I a II.

Článok 12

Zmluvné strany môžu na zachovanie voľne žijúcich organizmov a ich prírodných stanovíšť prijať prísnejšie opatrenia, ako sú tie, ktoré vyplývajú z ustanovení tohto dohovoru.

KAPITOLA VI

STÁLY VÝBOR

Článok 13

1. Na účely tohto dohovoru sa ustanoví Stály výbor.

2. V Stálom výbore môže ktorúkoľvek zmluvnú stranu zastupovať jeden delegát alebo viacerí delegáti. Každá delegácia má jeden hlas. Európske hospodárske spoločenstvo uplatní v oblastiach svojej kompetencie svoje právo hlasovať takým počtom hlasov, ktorý sa rovná počtu jeho členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru; Európske hospodárske spoločenstvo neuplatní svoje právo hlasovať v prípadoch, keď ho uplatnia členské štáty, a opačne.

3. Ktorýkoľvek členský štát Rady Európy, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, môže byť zastúpený vo výbore ako pozorovateľ.

Stály výbor môže na základe jednomyseľného rozhodnutia pozvať ktorýkoľvek štát, ktorý nie je členom Rady Európy a ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, aby ho zastupoval ako pozorovateľ na jednom z jeho zasadnutí.

Ktorákoľvek osoba alebo inštitúcia, ktorá je kvalifikovaná v odbore ochrany, zachovania alebo využíva voľne žijúcich organizmov a ich stanovíšť a patriaca do jednej z týchto skupín:

a) medzinárodné inštitúcie alebo orgány, vládne alebo mimovládne, národné vládne organizácie alebo právnické osoby,

b) národné mimovládne inštitúcie alebo orgány, ktoré na tento účel schválil štát, v ktorom majú sídlo,

môže najmenej tri mesiace pred schôdzou Stáleho výboru informovať generálneho tajomníka Rady Európy, že chce, aby ju na tomto zasadnutí zastupoval pozorovateľ. Účasť sa povolí s výnimkou prípadov, keď najmenej jeden mesiac pred týmto zasadnutím jedna tretina zmluvných strán vznesie generálnemu tajomníkovi proti tomu námietky.

4. Stály výbor bude zvolávať generálny tajomník Rady Európy. Jeho prvé zasadnutie sa bude konať do roka odo dňa, keď dohovor nadobudne platnosť. Neskôr sa bude schádzať najmenej raz za dva roky a kedykoľvek, keď o to požiada väčšina zmluvných strán.

5. Stály výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní delegáti väčšiny zmluvných strán.

6. Stály výbor si vypracuje vlastný zasadací poriadok, riadiac sa pritom ustanoveniami tohto dohovoru.

Článok 14

1. Stály výbor bude zodpovedný za uplatňovanie tohto dohovoru. Má právo najmä

- preverovať ustanovenia tohto dohovoru vrátane jeho príloh a skúmať akékoľvek potrebné úpravy,

- predkladať zmluvným stranám odporúčania týkajúce sa opatrení, ktoré sa majú vykonať na účely tohto dohovoru,

- odporúčať vhodné opatrenia, aby bola verejnosť trvalo informovaná o činnostiach vyplývajúcich z rámca tohto dohovoru,

- predkladať odporúčania Výboru ministrov Rady Európy ohľadne vyzývania štátov, ktoré nie sú jej členmi, aby pristúpili k tomuto dohovoru,

- podávať akékoľvek návrhy na zlepšenie účinnosti tohto dohovoru vrátane návrhov na uzavretie dohôd, ktoré by zvýšili účinnú ochranu druhov alebo skupín druhov, so štátmi, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru.

2. S cieľom plniť svoje funkcie môže Stály výbor z vlastnej iniciatívy organizovať zasadnutia skupín expertov.

Článok 15

Stály výbor zašle po každom zasadnutí správu o svojej práci a o uplatňovaní tohto dohovoru Výboru ministrov Rady Európy.

KAPITOLA VII

POZMEŇOVACIE NÁVRHY

Článok 16

1. Akýkoľvek pozmeňovací návrh k článkom tohto dohovoru navrhnutý zmluvnou stranou alebo Výborom ministrov Rady Európy sa oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý ho pošle najmenej dva mesiace pred zasadnutím Stáleho výboru členským štátom Rady Európy, každému signatárovi, každej zmluvnej strane, každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby podpísal tento dohovor v súlade s ustanoveniami článku 19, a každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby k nemu pristúpil v súlade s ustanoveniami článku 20.

2. Akýkoľvek pozmeňovací návrh, ktorý je v súlade s ustanoveniami odseku 1, Stály výbor preskúma a ak ide o

a) pozmeňovací návrh k článkom 1 až 12, Stály výbor predloží znenie schválené trojštvrtinovou väčšinou odovzdaných hlasov zmluvným stranám na prijatie,

b) pozmeňovacie návrhy k článkom 13 až 24, Stály výbor predloží znenie schválené trojštvrtinovou väčšinou odovzdaných hlasov Výboru ministrov Rady Európy na schválenie. Po jeho schválení sa tento text zašle zmluvným stranám na prijatie.

3. Akýkoľvek pozmeňovací návrh nadobudne platnosť tridsiaty deň po tom, čo všetky zmluvné strany informovali generálneho tajomníka o jeho prijatí.

4. Ustanovenia odseku 1, odseku 2 písm. a) a odseku 3 sa použijú pri prijímaní nových príloh tohto dohovoru.

Článok 17

1. Akýkoľvek pozmeňovací návrh týkajúci sa príloh tohto dohovoru, ktorý navrhne niektorá zmluvná strana alebo Výbor ministrov Rady Európy, sa oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý ho pošle najmenej dva mesiace pred zasadnutím Stáleho výboru členským štátom Rady Európy, každému signatárovi, každej zmluvnej strane, každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby podpísal tento dohovor v súlade s ustanoveniami článku 19, a každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby k nemu pristúpil v súlade s ustanoveniami článku 20.

2. Akýkoľvek pozmeňovací návrh navrhnutý v súlade s ustanoveniami odseku 1 preskúma Stály výbor, ktorý ho môže schváliť dvojtretinovou väčšinou zmluvných strán. Schválený text zašle zmluvným stranám.

3. Ak jedna tretina zmluvných strán tri mesiace po schválení pozmeňovacieho návrhu Stálym výborom nevznesie námietky, nadobudne pozmeňovací návrh platnosť pre tie zmluvné strany, ktoré nevzniesli námietky.

KAPITOLA VIII

RIEŠENIE SPOROV

Článok 18

1. Stály výbor sa bude usilovať priateľsky urovnať akékoľvek problémy, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tohto dohovoru.

2. Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami, ktorý sa týka výkladu alebo výkonu tohto dohovoru, ktorý sa neurovnal na základe ustanovenia odseku 1 alebo rokovaním medzi stranami, ktorých sa spor týka, sa predloží, ak sa strany nedohodli inak, na žiadosť jednej z nich na arbitráž. Každá strana navrhne jedného arbitra. Títo dvaja arbitri určia tretieho arbitra. S výhradou ustanovenia odseku 3, ak jedna zo strán neurčí svojho arbitra v priebehu troch mesiacov od žiadosti o arbitráž, na žiadosť druhej strany ho v priebehu ďalších troch mesiacov určí predseda Európskeho súdu pre ľudské práva. Ak sa arbitri nedohodnú na voľbe tretieho arbitra počas troch mesiacov po určení prvých dvoch arbitrov, dodrží sa taký istý postup.

3. V prípade sporu medzi dvoma zmluvnými stranami, z ktorých jedna je členským štátom Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré je tiež zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana bude adresovať žiadosť o arbitráž členskému štátu, ako aj Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ktoré ju spoločne vyrozumejú najneskôr do dvoch mesiacov po prijatí žiadosti, či stranou v spore bude členský štát, alebo Európske hospodárske spoločenstvo, alebo členský štát s Európskym hospodárskym spoločenstvom. Ak nepríde v uvedenom časovom limite žiadne oznámenie, bude sa členský štát a Európske hospodárske spoločenstvo považovať za jednu a tú istú stranu v spore na účely uplatnenia ustanovení, ktorými sa riadi zostavenie a rokovanie arbitrážneho tribunálu. To isté bude platiť, ak sa členský štát a Európske hospodárske spoločenstvo spoločne predstavia ako sporná strana.

4. Arbitrážny tribunál si vypracuje rokovací poriadok. Jeho rozhodnutia sa budú prijímať väčšinou hlasov a výrok bude konečný a záväzný.

5. Každá strana bude hradiť náklady arbitra, ktorého si určila, a strany sa rovnakým dielom podelia o náklady tretieho arbitra, ako aj o iné náklady spojené s arbitrážou.

KAPITOLA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

1. Tento dohovor bude otvorený na podpis členským štátom Rady Európy a nečlenským štátom, ktoré sa podieľali na jeho vypracovaní, ako aj Európskemu hospodárskemu spoločenstvu.

Kým dohovor nadobudne platnosť, môže ho podpísať ktorýkoľvek iný štát, ktorý na to vyzval Výbor ministrov Rady Európy.

Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

2. Dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa, keď päť štátov, z toho najmenej štyri členské štáty Rady Európy, vyslovilo súhlas s tým, že budú viazané dohovorom v súlade s ustanoveniami odseku 1.

3. Vo vzťahu ku ktorémukoľvek signatárskemu štátu alebo Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ktorý neskôr prejaví súhlas s tým, že bude viazaný dohovorom, nadobudne dohovor platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa, keď boli listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení uložené.

Článok 20

1. Po nadobudnutí platnosti dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy po konzultácii so zmluvnými stranami vyzvať na pristúpenie k dohovoru ktorýkoľvek nečlenský štát Rady Európy, ktorý, hoci bol vyzvaný na podpis v súlade s ustanoveniami článku 19, tak doteraz neurobil, ako aj ktorýkoľvek iný nečlenský štát.

2. Vo vzťahu ku ktorémukoľvek pristupujúcemu štátu nadobudne dohovor platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa, keď boli listiny o pristúpení uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 21

1. Pri podpise alebo pri ukladaní listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení môže ktorýkoľvek štát vymedziť územie či územia, na ktoré sa bude tento dohovor vzťahovať.

2. Ktorákoľvek zmluvná strana môže pri ukladaní listín o ratifikácii, prijatí, schválení, pristúpení alebo kedykoľvek neskôr formou vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť uplatňovanie tohto dohovoru na akékoľvek iné územie vymedzené vo vyhlásení, za ktorého medzinárodné vzťahy je zodpovedná alebo ktorého menom je oprávnená zaväzovať sa.

3. Ktorékoľvek vyhlásenie podľa odseku 2 možno vo vzťahu ku ktorémukoľvek územiu uvedenému v takomto vyhlásení odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Toto odvolanie nadobudne účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty šiestich mesiacov po dni, keď generálny tajomník oznámenie prijal.

Článok 22

1. Ktorýkoľvek štát môže pri podpise dohovoru alebo pri uložení listín o jeho ratifikácii, prijatí, schválení či pristúpení uplatniť jednu výhradu alebo viac výhrad ohľadne určitých druhov uvedených v prílohách č. I-III, ako aj ohľadne určitých druhov uvedených vo výhrade či výhradách, ak ide o určité prostriedky alebo spôsoby usmrcovania, odchytu a ďalšieho využívania uvedené v prílohe č. IV. Nemožno však uplatniť žiadnu výhradu všeobecnej povahy.

2. Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá rozšíri uplatňovanie tohto dohovoru na územie uvedené vo vyhlásení podľa článku 21 ods. 2, môže vo vzťahu k územiu, o ktoré ide, uplatniť jednu výhradu alebo viac výhrad v súlade s ustanoveniami odseku 1.

3. Žiadne iné výhrady nemožno uplatniť.

4. Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá uplatnila výhradu podľa odsekov 1 a 2, ju môže úplne alebo sčasti odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Toto odvolanie nadobudne účinnosť dňom, keď generálny tajomník dostal toto oznámenie.

Článok 23

1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže dohovor kedykoľvek vypovedať formou oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

2. Táto výpoveď nadobudne účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník dostal toto oznámenie.

Článok 24

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, každému signatárovi, Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ak bude signatárom tohto dohovoru, a každej zmluvnej strane

a) každé podpísanie,

b) uloženie listín o ratifikácii, prijatí, schválení či pristúpení,

c) každý dátum o nadobudnutí platnosti tohto dohovoru v súlade s článkami 19 a 20,

d) každú informáciu zaslanú na základe ustanovenia článku 13 ods. 3,

e) každú správu pripravenú podľa ustanovenia článku 15,

f) každý pozmeňovací návrh alebo novú prílohu schválenú v súlade s článkami 16 a 17 a dátum, odkedy pozmeňovací návrh alebo nová príloha nadobudne platnosť,

g) každé vyhlásenie podľa ustanovení článku 21 ods. 2 a 3,

h) každú výhradu vznesenú na základe ustanovení článku 22 ods. 1 a 2,

i) odvolanie ktorejkoľvek výhrady podľa článku 22 ods. 4,

j) každé oznámenie určené podľa ustanovení článku 23 a dátum, odkedy výpoveď nadobúda účinnosť.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.

Dané v Berne 19. septembra 1979 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť, v jedinom exemplári, ktorý bude uložený v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené odpisy každému členskému štátu Rady Európy, každému signatárskemu štátu, Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ak je signatárom, a každému štátu, ktorý bol vyzvaný na podpis alebo na pristúpenie k tomuto dohovoru.

Príloha č. I

PRÍSNE CHRÁNENÉ DRUHY RASTLÍN
(k 6. marcu 1997)

(Med.) – stredomorský (mediteránny) druh

Hrubo vytlačené druhy – druhy voľne rastúce na Slovensku

ALGAE (RIASY)

CHLOROPHYTA (Zelené riasy)

Caulerpa ollivieri (Med.) kaulerpa Oliverova

FUCOPHYCEA

Cystoseira amentacea (inclus var. stricta et var. spicata) (Med.)

Cystoseira mediterranea (Med.)

Cystoseira sedoides (Med.)

Cystoseira spinosa (inclus C. adriatica) (Med.)

Cystoseira zosteroides (Med.)

Laminaria rodriguezii (Med.)

Laminaria ochroleuca (Med.)

RHODOPHYTA (Červené riasy)

Goniolithon byssoides (Med.)

Lithophyllum lichenoides (Med.)

Ptilophora mediterranea (Med.)

Schimmelmannia schousboei = S. ornata (Med.)

PTERIDOPHYTA (PAPRAĎORASTY)

ASPLENIACEAE (Slezinníkovité)

Asplenium hemionitis L. slezinník

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy slezinník

BLECHNACEAE (Rebrovkovité)

Woodwardia radicans (L.) Sm. vudvardia koreňujúca

DICKSONIACEAE (Diksóniovité)

Culcita macrocarpa C. Presl kulcita veľkozásterková

DRYOPTERIDACEAE (Papraďovité)

Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. papraď

HYMENOPHYLLACEAE (Blanolistovité)

Trichomanes speciosum Willd. vláskovec

ISOËTACEAE (Šidlatkovité)

Isoëtes boryana Durieu šidlatka

Isoëtes malinverniana Ces. & De Not. šidlatka

MARSILEACEAE (Marsileovité)

Marsilea batardae Launert marsilea

Marsilea quadrifolia L. marsilea štvorlistá

Marsilea strigosa Willd. marsilea srstnatá

Pilularia minuta Durieu ex Braun loptovka

OPHIOGLOSSACEAE (Hadivkovité)

Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch vratička rumančekovolistá

Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr. vratička mnohozárezová

Botrychium simplex Hitchc. vratička jednoduchá

Ophioglossum polyphyllum A. Braun hadivka mnoholistá

SALVINIACEAE (Salvíniovité)

Salvinia natans (L.) All. salvínia plávajúca

GYMNOSPINACEAE (NAHOSEMENNÉ RASTLINY)

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei jedľa

ANGIOSPERMAE (KRYTOSEMENNÉ RASTLINY)

ALISMATACEAE (Žabníkovité)

Alisma wahlenbergii (O. R. Holmb.) Juz. žabník

Caldesia parnassifolia (L.) Parl. žabníkovec bielokvetolistý

Luronium natans (L.) Raf. žabnička plávajúca

AMARYLLIDACEAE (Amarylkovité)

Leucojum nicaeense Ard. bleduľa

Narcissus angustifolius Curt. narcis

Narcissus longispathus Pugsley narcis

Narcissus nevadensis Pugsley narcis

Narcissus scaberulus Henriq. narcis

Narcissus triandrus L. narcis

Narcissus viridiflorus Schousboe narcis

Sternbergia candida B. Mathew & Baytop šternbergia

APOCYNACEAE (Zimozeleňovité)

Rhazya orientalis (Decaisne) A. DC. rázya východná

ARACEAE (Áronovité)

Arum purpureospathum Boyce áron

ARISTOLOCHIACEAE (Vlkovcovité)

Aristolochia samsunensis Davis vlkovec

ASCLEPIADACEAE (Glejovkovité)

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub luskáč panónsky

BORAGINACEAE (Borákovité)

Alkanna pinardii Boiss. alkana

Anchusa crispa Viv. (incl. A. litoreae) smohla

Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes litodora lesklá

Myosotis praecox Hulphers nezábudka

Myosotis rehsteineri Wartm. nezábudka Rechsteinerova

Omphalodes kuzinskyana Willk. pupkovec

Omphalodes littoralis Lehm. pupkovec pobrežný

Onosma halophilum Boiss. & Heldr. rumenica slanomilná

Onosma polyphylla Lebed. rumenica mnoholistá

Onosma proponticum Aznav. rumenica

Onosma tornensis Jávorka rumenica turnianska

Onosma troodi Kotschy rumenica

Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci

Symphytum cycladense Pawl. kostihoj

CAMPANULACEAE (Zvončekovité)

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. klasovec obrovský

Campanula abietina Griseb. et Schenk zvonček jedľový

Campanula damboldtiana Davis zvonček

Campanula gelida Kovanda zvonček jesenícky

Campanula lanata Friv. zvonček

Campanula lycica Sorger & Kit Tan zvonček

Campanula morettiana Reichenb. zvonček

Campanula romanica Savul. zvonček

Campanula sabatia De Not. zvonček

Jasione lusitanica A. DC. pávinec

Physoplexis comosa (L.) Schur

Trachelium asperuloides Boiss. & Orph. trachélium

CARYOPHYLLACEAE (Klinčekovité)

Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter piesočnica nevadská

Arenaria provincialis Chater & Halliday piesočnica

Cerastium alsinifolium Tausch rožec kuríčkolistý

Dianthus hypanicus Andrz. klinček

Dianthus nitidus Waldst. et Kit. klinček lesklý

Dianthus rupicola Biv. klinček

Dianthus serotinus Waldst. et Kit. klinček neskorý

Dianthus urumoffii Stoj. et Acht. klinček

Gypsophila papillosa P. Porta gypsomilka

Herniaria algarvica Chaudri prietržník

Herniaria maritima Link prietržník

Minuartia smejkalii Dvořáková kurička Smejkalova

Moehringia fontqueri Pau meringia Fontquerova

Moehringia hypanica Grynj. et Klok. meringia

Moehringia jankae Griseb. ex Janka meringia Jankova

Moehringia tommasinii Marches. meringia

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor. mydlica slanomilná

Silene cretacea Fisch. ex Spreng. silenka

Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters silenka

Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn. silenka Haussknechtova

Silene hifacensis Rouy ex Willk. silenka

Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. silenka Holtzmannova

Silene mariana Pau silenka

Silene orphanidis Boiss. silenka

Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss. silenka

Silene rothmaleri Pinto da Silva silenka Rothmalerova

Silene salsuginea Hub.-Mor. silenka

Silene sangaria Coode & Cullen silenka

Silene velutina Pourret ex Loisel. silenka

CHENOPODIACEAE (Mrlíkovité)

Beta adanensis Pamuk. apud Aellen repa

Beta trojana Pamuk. apud Aellen repa

Kalidiopsis wagenitzii Aellen

Kochia saxicola Guss. kochia

Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp.

anatolicum Wagenitz

Salicornia veneta Pignatti & Lausi slanorožec

Salsola anatolica Aellen slanobyľ anatolská

Suaeda cucullata Aellen soľnička

CISTACEAE (Cistovité)

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday devätorník

Helianthemum arcticum (Grosser) Janch. devätorník arktický

Helianthemum caput-felis Boiss. devätorník

Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira

COMPOSITAE (ASTERACEAE – Astrovité)

Achillea glaberrima Klok. rebríček

Achillea thracica Velen. rebríček trácky

Anacyclus latealatus Hub.-Mor. anacyklus

Andryala levitomentosa (E. I. Nyárády) P. D. Sell

Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter ruman

Anthemis halophila Boiss. & Bal. ruman

Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge ruman

Artemisia granatensis Boiss. palina

Artemisia insipida Vill. palina

Artemisia laciniata Willd. palina strapatá

Artemisia pancicii (Janka) Ronn. palina Pančičova

Aster pyrenaeus Desf. ex DC. France astra pyrenejská

Aster sibiricus L. astra sibírska

Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. bodliak

Carlina diae (Rech. f.) Meusel & Kastener krasovlas

Carlina onopordifolia Besser krasovlas

Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halácsy) Dostál nevädza

(Centaurea heldreichii Halácsy)

Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) nevädza

Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)

Centaurea akamatis nevädza

Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halácsy & Hayek) Dostál (Centaurea megarensis Halácsy & Hayek) nevädza

Centaurea balearica J. D. Rodriguez nevädza

Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday nevädza

Centaurea citricolor Font Quer nevädza

Centaurea corymbosa Pourret nevädza

Centaurea dubjanskyi Iljin nevädza

Centaurea hermannii F. Hermann nevädza

Centaurea horrida Badaro nevädza

Centaurea jankae Brandza nevädza Jankova

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. nevädza

Centaurea kartschiana Scop. nevädza

Centaurea lactiflora Halácsy nevädza

Centaurea niederi Heldr. nevädza

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. nevädza

Centaurea pineticola Iljin. nevädza

Centaurea pinnata Pau nevädza

Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády nevädza

Centaurea pseudoleucolepis Kleop nevädza

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca nevädza

Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey. nevädza

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. škarda

Crepis granatensis (Willk.) G. Blanca & M. Cueto škarda

Crepis purpurea (Willd.) Bieb. škarda purpurová

Dendranthema zawadskyi (Herbich) Tzvelev chryzantéma pieninská

Erigeron frigidus Boiss. ex DC. turica ľadová

Helichrysum sibthorpii Rouy slamiha Sibthorpova

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. sinokvet nevädzovitý

Jurinea fontqueri Cuatrec. sinokvet Fontquerov

Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.

Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon boryi Boiss. ex DC. púpavec

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. púpavec

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell púpavec

Ligularia sibirica (L.) Cass.** jazyčník sibírsky

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman horčík Willkommov

Santolina elegans Boiss. ex DC. santolina

Senecio elodes Boiss. ex DC. starček

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter starček

Serratula tanaitica P. Smirn. kosienka

Sonchus erzincanicus Matthews mlieč

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál

CONVOLVULACEAE (Pupencovité)

Convolvulus argyrothamnos Greuter pupenec

Convolvulus pulvinatus Sa'ad pupenec

CRUCIFERAE (BRASSICACEAE – Kapustovité)

Alyssum akamasicum B. L. Burtt tarica

Alyssum borzaeanum E. I. Nyárády tarica Borzova

Alyssum pyrenaicum Lapeyr. [Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.] tarica

Arabis kennedyae Meikle arábka Kennedyho

Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg. chren veľkoplodý

Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen et T. R. Dudley taričník

Biscutella neustriaca Bonnet dvojštítok

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini kapusta

Brassica hilarionis Post kapusta

Brassica insularis Moris kapusta

Brassica macrocarpa Guss. kapusta

Brassica sylvestris (L.) Mill. subsp. taurica Tzvel. kapusta

Braya purpurascens (R. Br.) Bunge

Cochlearia polonica Frohlich lyžičník

Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta)

Coronopus navasii Pau vranonôžka

Crambe koktebelica (Junge) N. Busch. katran

Crambe litwinonowii K. Gross. katran

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo dvojradovka

Diplotaxis siettiana Maire dvojradovka

Draba dorneri Heuffel chudôbka

Erucastrum palustre (Pirona) Vis. reďkevník močiarny

Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. horčičník pieninský

Iberis arbuscula Runemark iberka

Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb. pafialka bezbyľová

Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. pafialka

Lepidium turczaninowii Lipsky žerucha

Murbeckiella sousae Rothm.

Schivereckia podolica (Besser) Andrz.

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo huľavník

(S. matritense P. W. Ball & Heywood)

Sisymbrium confertum Stev. huľavník

Sisymbrium supinum L. huľavník

Thlaspi cariense A. Carlström peniažtek

Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský

CYPERACEAE (Šachorovité)

Eleocharis carniolica Koch bahnička kranská

DIOSCOREACEAE (Diskoreovité)

Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DIPSACACEAE (Štetkovité)

Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha štetka

DROSERACEAE (Rosičkovité)

Aldrovanda vesiculosa L. aldrovanda pľuzgierkatá (Ex – vyhynutá)

ERICACEAE (Vresovcovité)

Vaccinium arctostaphylos L. brusnica

EUPHORBIACEAE (Mliečnikovité)

Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann mliečnik

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter mliečnik

GENTIANACEAE (Horcovité)

Centaurium rigualii Esteve Chueca zemežlč

Centaurium somedanum Lainz zemežlč

Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet horec

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg horček

GERANIACEAE (Pakostovité)

Erodium astragaloides Boiss. & Reuter bociannik

Erodium chrysanthum ľHerit. ex DC. bociannik

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco bociannik

Erodium rupicola Boiss. bociannik

GESNERIACEAE (Gesneriovité)

Haberlea rhodopensis Friv. haberlea rodopská

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic ramonda

GRAMINEAE (POACEAE – Lipnicovité)

Avenula hackelii (Henriq.) Holub ovsica Hackelova

Bromus bromoideus (Lej.) Crepin stoklas

Bromus grossus Desf. ex DC. stoklas

Bromus interruptus (Hackel) Druce stoklas

Bromus moesiacus Velen. stoklas

Bromus psammophilus P. M. Smith stoklas

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl koleant útly

Eremopoa mardinensis R. Mill

Gaudinia hispanica Stace & Tutin lámavka

Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco Cabezudo

Poa granitica Br.- Bl. lipnica žulová

Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Fritsch lipnica

Puccinellia pungens (Pau) Paunero steblovec

Stipa austroitalica Martinovský kavyľ

Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz kavyľ

Stipa danubialis Dihoru & Roman kavyľ

Stipa styriaca Martinovský kavyľ

Stipa syreistschikowii P. Smirn. kavyľ

Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman trojštet

GROSSULARIACEAE (Egrešovité)

Ribes sardoum Martelli ríbezľa

HYPERICACEAE (Ľubovníkovité)

Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson ľubovník

Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor. ľubovník

IRIDACEAE (Kosatcovité)

Crocus abantensis T. Baytop & Mathew šafran

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy šafran

Crocus etruscus Parl. šafran

Crocus hartmannianus Holmboe šafran

Crocus robertianus C. D. Brickell šafran

Gladiolus felicis Mirek mečík

Iris marsica Ricci & Colasante kosatec

LABIATAE (LAMIACEAE – Hluchavkovité)

Dracocephalum austriacum L. včelník rakúsky

Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy kocúrnik

Nepeta sphaciotica P. H. Davis kocúrnik

Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) pamajorán

Vogel (Amaracus cordifolium Montr. & Auch.)

Origanum dictamnus L. pamajorán

Origanum scabrum Boiss. & Heldr. pamajorán

Phlomis brevibracteata Turrill sápa

Phlomis cypria Post sápa

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire rozmarín

Salvia crassifolia Sibth. & Smith šalvia

Sideritis cypria Post ránhoj

Sideritis incana L. subsp. glauca (Cav.) Malagarriga ránhoj

Sideritis javalambrensis Pau ránhoj

Sideritis serrata Cav. ex Lag. ránhoj

Teucrium charidemi Sandwith hrdobarka

Teucrium lamiifolium ďUrv. hrdobarka

Teucrium lepicephalum Pau hrdobarka

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday hrdobarka

Thymus aznavourii Velen. dúška

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link dúška

Thymus carnosus Boiss. dúška

Thymus cephalotos L. dúška

LEGUMINOSAE (FABACEAE – Bôbovité)

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra bôľhoj

Astragalus aitosensis Ivanisch. kozinec

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge kozinec

Astragalus aquilanus Anzalone kozinec

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet kozinec

Astragalus kungurensis Boriss. kozinec

Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis kozinec

Agerer-Kirchoff & Meikle

Astragalus maritimus Moris kozinec

Astragalus peterfii Jav. kozinec

Astragalus physocalyx Fischer kozinec

Astragalus psedopurpureus Gusul. kozinec

Astragalus setosulus Gontsch. kozinec

Astragalus tanaiticus C. Koch. kozinec

Astragalus tremolsianus Pau kozinec

Astragalus verrucosus Moris kozinec

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. zanoväť

Genista dorycnifolia Font Quer kručinka

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci kručinka

Genista tetragona Bess. kručinka

Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. sladkovka

Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm. sekernica

Ononis maweana Ball ihlica

Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh. ostropysk

Sphaerophysa kotschyana Boiss.

Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Kücüködü

Trifolium banaticum (Heuffel) Májovský ďatelina

Trifolium pachycalyx Zoh. ďatelina

Trifolium saxatile All. ďatelina

Trigonella arenicola Hub.-Mor. senovka

Trigonella halophila Boiss. senovka

Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr. senovka

Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez vika

LENTIBULARIACEAE (Bublinatkovité)

Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. tučnica

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper tučnica nevadská

LILIACEAE (Ľaliovité)

Allium grosii Font Quer cesnak

Allium regelianum A. Beck cesnak

Allium vuralii Kit Tan cesnak

Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter androcymbium európske

Androcymbium rechingeri Greuter androcymbium Rechingerovo

Asparagus lycaonicus Davis asparágus

Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva asfodel

Chionodoxa lochiae Meikle modravka

Chionodoxa luciliae Boiss. modravka žiarivá

Colchicum arenarium Waldst. & Kit. jesienka piesočná

Colchicum corsicum Baker jesienka korzická

Colchicum cousturieri Greuter jesienka

Colchicum davidovii Stef. jesienka

Colchicum fominii Bordz. jesienka

Colchicum micranthum Boiss. jesienka

Fritillaria conica Boiss. korunkovka

Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. korunkovka

Fritillaria epirotica Turrill ex Rix korunkovka

Fritillaria euboeica (Rix Doerfler) Rix korunkovka

Fritillaria graeca Boiss. korunkovka

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix korunkovka

Fritillaria montana Hoppe korunkovka

Fritillaria obliqua Ker-Gawl. korunkovka

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker korunkovka

Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy korunkovka

Lilium jankae A. Kerner ľalia

Lilium rhodopaeum Delip. ľalia

Muscari gussonei (Parl.) Tod. modrica

Ornithogalum reverchonii Lange bledavka

Scilla morrisii Meikle scila

Scilla odorata Link scila

Tulipa cypria Stapf tulipán

Tulipa goulimya Sealy & Turrill tulipán

Tulipa hungarica Borbas tulipán

Tulipa praecox Ten. tulipán

Tulipa sprengeri Baker tulipán

LINACEAE (Ľanovité)

Linum dolomiticum Borbas ľan dolomitový

LYTHRACEAE (Vrbicovité)

Lythrum flexuosum Lag. vrbica

Lythrum thesioides M. Bieb. vrbica

MALVACEAE (Slezovité)

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE (Riečňankovité)

Caulinia tenuissima (A. Br. ex Magnus) Tzvel.

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt riečňanka

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus riečňanka

OLEACEAE (Olivovité)

Syringa josikaea Jacq. fil. orgován Jósikov

ORCHIDACEAE (Vstavačovité)

Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. prilbovka

Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner

Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový

Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub. vstavačovec

Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch. jazýčkovec východný

Liparis loeselii (L.) Rich. hľuzovec Loeselov

Ophrys argolica Fleischm. hmyzovník

Ophrys isaura Renz & Taub. hmyzovník

Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo hmyzovník

Ophrys lunulata Parl. hmyzovník

Ophrys lycia Renz & Taub. hmyzovník

Orchis punctulata Stev. ex Lindl. vstavač

Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha (Turcz.) Hulten vemenník

Spiranthes aestivalis (Poir.) L. C. Richard pokrut letný

Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter

PAEONIACEAE (Pivonkovité)

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. pivonka

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis pivonka Clusiova

Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rochel) Soó pivonka lekárska banátska

Paeonia parnassica Tzanoudakis pivonka

Paeonia tenuifolia L. pivonka tenkolistá

PALMAE (Arekovité)

Phoenix theophrasti Greuter datľovník Theophrastov

PAPAVERACEAE (Makovité)

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. mak laponský

Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE (Olovníkovité)

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld trávnička

Armeria rouyana Daveau trávnička

Armeria soleirolii (Duby) Godron trávnička

Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter trávnička

Limonium anatolicum Hedge limonka anatolská

Limonium tamaricoides Bokhari limonka

POLEMONIACEAE (Vojnovkovité)

Polemonium boreale Adams vojnavka

POLYGONACEAE (Stavikrvovité)

Polygonum praelongum Coode & Cullen stavikrv

Rheum rhaponticum L. rebarbora pontická

Rumex rupestris Le Gall štiavec

POTAMOGETONACEA (Červenavcovité)

Cymodocea nodosa (Med.)

Posidonia oceanica (Med.)

Zostera marina (Med.) zostera morská

PRIMULACEAE (Prvosienkovité)

Androsace cylindrica DC. pochybok

Androsace mathildae Levier pochybok

Androsace pyrenaica Lam. pochybok

Cyclamen coum Mill. cyklámen

Cyclamen kuznetzovii Kotov et Czernova. cyklámen Kuznecov

Cyclamen mirabile Hildebr. cyklámen

Lysimachia minoricensis J. D. Rodriguez čerkáč

Primula apennina Widmer prvosienka

Primula deorum Velen. prvosienka

Primula frondosa Janka prvosienka

Primula egaliksensis Wormsk. prvosienka

Primula glaucescens Moretti prvosienka

Primula palinuri Petagna prvosienka

Primula spectabilis Tratt. prvosienka

Primula wulfeniana Scot subsp. baumgarteniana prvosienka

(Degen & Moesz) Ludi

Soldanella villosa Darracq soldanelka

RANUNCULACEAE (Iskerníkovité)

Aconitum corsicum Gayer prilbica

Aconitum flerovii Steinb. prilbica

Aconitum lasiocarpum (Reichenb.) Gáyer prilbica chlpatoplodá

Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph. hlaváčik

Adonis distorta Ten. hlaváčik

Anemone uralense Nevski veternica

Aquilegia bertolonii Schott orlíček

Aquilegia kitaibelii Schott orlíček

Aquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) Strid orlíček

Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis orlíček

(Heywood) Galiano & Rivas Martinez

(Aquilegia cazorlensis Heywood)

Consolida samia P. H. Davis ostrôžka

Delphinium caseyi B. L. Burtt stračonôžka

Pulsatilla grandis (Wender.) Wender. poniklec veľkokvetý

Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otvorený

Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský

Ranunculus fontanus C. Presl iskerník

Ranunculus kykkoensis Meikle iskerník

Ranunculus weyleri Mares iskerník

RESEDACEAE (Rezedovité)

Reseda decursiva Forssk. Gibraltar rezeda

ROSACEAE (Ružovité)

Crataegus dikmensis Pojark hloh

Geum bulgaricum Panc. kuklík

Potentilla delphinensis Gren. & Godron nátržník

Potentilla emilii-popii E. I. Nyárády nátržník

Potentilla silesiaca Uechtr. nátržník

Pyrus anatolica Browicz hruška

RUBIACEAE (Marenovité)

Galium cracoviense Ehrend. lipkavec

Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese lipkavec

Galium litorale Guss. lipkavec

Galium moldavicum (Dobrescu) Franco lipkavec

Galium rhodopeum Velen. lipkavec

Galium viridiflorum Boiss. & Reuter lipkavec

SANTALACEAE (Santalovité)

Thesium ebracteatum Hayne ľanolistník bezlistencový (Ex – vyhynutý)

SAXIFRAGACEAE (Lomikameňovité)

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb lomikameň

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. lomikameň

Saxifraga florulenta Moretti lomikameň

Saxifraga hirculus L. lomikameň kozí

Saxifraga presolanensis Engl. lomikameň

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. lomikameň

Saxifraga valdensis DC. lomikameň

Saxifraga vayredana Luizet lomikameň

SCROPHULARIACEAE (Krtičníkovité)

Antirrhinum charidemi Lange papuľka

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. očianka

Linaria algarviana Chav. pyštek

Linaria ficalhoana Rouy pyštek

Linaria flava (Poiret) Desf. pyštek

Linaria hellenica Turril pyštek

Linaria loeselii Schweigger pyštek Loeselov

Linaria ricardoi Cout. pyštek

Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo pyštek

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox lindernia puzdierkatá

Odontites granatensis Boiss. zdravienok

Pedicularis sudetica Willd. všivec sudetský

Verbascum afyonense Hub.-Mor. divozel

Verbascum basivelatum Hub.-Mor. divozel

Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze divozel

Verbascum degenii Hal. divozel

Verbascum purpureum (Janka) Huber-Morath divozel

Verbascum stepporum Hub.-Mor. divozel

Veronica euxina Turrill veronika

Veronica oetaea L.-A. Gustavsson veronika

Veronica turrilliana Stoj. et Stef. veronika

SELAGINACEAE (Guľôčkovité)

Globularia stygia Orph. ex Boiss. guľôčka

SOLANACEAE (Ľuľkovité)

Atropa baetica Willk. ľuľkovec

Mandragora officinarum L. mandragora lekárska

THYMELAEACEAE (Vrabcovníkovité)

Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky

Daphne petraea Leybold lykovec

Daphne rodriguezii Texidor lykovec

Thymelea broterana Coutinho vrabcovník

TRAPACEAE (Kotvicovité)

Trapa natans L. kotvica plávajúca

TYPHACEAE (Pálkovité)

Typha minima Hoppe pálka najmenšia (Ex – vyhynutá)

Typha shuttleworthii Koch & Sonder pálka striebristosivá

ULMACEAE (Brestovité)

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. zelkova

UMBELLIFERAE (APIACEAE – Mrkvovité)

Angelica heterocarpa Lloyd angelika

Angelica palustris (Besser) Hoffman [Ostericum palustre (Besser) Beser] angelika (ostrík močiarny) (Ex – vyhynutý)

Apium bermejoi Llorens zeler

Apium repens (Jacq.) Lag. zeler plazivý

Athamanta cortiana Ferrarini atamanta

Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. prerastlík

Bupleurum dianthifolium Guss. prerastlík

Bupleurum kakiskalae Greuter prerastlík

Eryngium alpinum L. kotúč alpínsky

Eryngium viviparum Gay kotúč

Ferula halophila H. Pesmen feruľa slanomilná

Ferula orientalis L. feruľa východná

Ferula sadleriana Ledeb. feruľa Sadlerova

Laserpitium longiradium Boiss. lazerník

Naufraga balearica Constance & Cannon

Oenanthe conioides Lange halucha

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

Seseli intricatum Boiss. sezel

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE (Valeriánovité)

Centranthus kellererii (Stoj. Stef. et Georg.) Stoj. et Stef. centrant

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot centrant

VIOLACEAE (Fialkovité)

Viola athois W. Becker fialka

Viola cazorlensis Gandoger fialka

Viola cryana Gillot fialka

Viola delphinantha Boiss. fialka

Viola hispida Lam. fialka

Viola jaubertiana Mares & Vigineix fialka

BRYOPHYTA (MACHORASTY)

BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE

ANTHOCEROTACEAE

Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.

BRYOPSIDA: HEPATICAE (PEČEŇOVKY)

AYTONIACEAE

Mannia triandra (Scop.) Grolle

CEPHALOZIACEAE

Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

CODONIACEAE

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.

FRULLANIACEAE

Frullania parvistipula Steph.

GYMNOMITRIACEAE

Marsupella profunda Lindb. mešcovka

JUNGERMANNIACEAE

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak trsovka

RICCIACEAE

Riccia breidleri Jur. ex Steph. mrvka

RIELLACEAE

Riella helicophylla (Mont.) Hook.

SCAPANIACEAE

Scapania massalongi (K. Muell.) K. Muell.

BRYOPSIDA: MUSCI (MACHY)

AMBLYSTEGIACEAE

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. kosáčik

BRUCHIACEAE

Bruchia vogesiaca Schwaegr.

BUXBAUMIACEAE

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) kyjanôčka zelená

Brid. ex Moug. & Nestl.

DICRANACEAE

Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. zubatec

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. dvojhrot zelený

FONTINALACEAE

Dichelyma capillaceum (With.) Myr.

FUNARIACEAE

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

HOOKERIACEAE

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

MEESIACEAE

Meesia longiseta Hedw.

ORTHOTRICHACEAE

Orthotrichum rogeri Brid. (Ex – vyhynutý)

SPHAGNACEAE

Sphagnum pylaisii Brid. rašelinník

SPLACHNACEAE

Tayloria rudolphiana (Garov.) B. S. G.

Poznámka: Vedecké názvoslovie (latinské názvy čeľadí uvádzané v zátvorkách) je čiastočne upravené podľa súčasnej platnej vedeckej nomenklatúry.

PRÍSNE CHRÁNENÉ DRUHY RASTLÍN

Endemické druhy Makarónskej oblasti
(k 6. marcu 1997)

PTERIDOPHYTA (PAPRAĎORASTY)

ASPLENIACEAE (Slezinníkovité)

Asplenium azoricum Lovis slezinník azorský

DRYOPTERIDACEAE (Papraďovité)

Polystichum drepanum (Swartz) C. Presl papraďovec

HYMENOPHYLLACEAE (Blanolistovité)

Hymenophyllum maderensis blanolistník

ISOËTACEAE (Šidlatkovité)

Isoëtes azorica Durieu ex Milde šidlatka azorská

LYCOPODIACEAE (Plavúňovité)

Diphasium madeirense (Wilee.) Rothm.

MARSILEACEAE (Marsileovité)

Marsilea azorica Launert marsilea azorská

GYMNOSPINACEAE (NAHOSEMENNÉ RASTLINY)

CUPRESACEAE (Cyprusovité)

Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine borievka

ANGIOSPERMAE (KRYTOSEMENNÉ RASTLINY)

AGAVACEAE (Agávovité)

Dracaena draco (L.) L. dracéna obyčajná

ASCLEPIADACEAE (Glejovkovité)

Caralluma burchardii N. E. Brown karaluma

Ceropegia chrysantha Svent. lampášik

BERBERIDACEAE (Dráčovité)

Berberis maderensis Lowe dráč

BORAGINACEAE (Borákovité)

Echium gentianoides Webb ex Coincy hadinec

Echium handiense Svent. hadinec

Echium pininana Webb et Berth. hadinec

Myosotis azorica H. C. Watson nezábudka azorská

Myosotis maritima Hochst. ex Seub. nezábudka

CAMPANULACEAE (Zvončekovité)

Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE (LONICERACEAE – Zemolezovité)

Sambucus palmensis Link baza

CARYOPHYLLACEAE (Klinčekovité)

Cerastium azoricum Hochst. rožec azorský

Silene nocteolens Webb et Berth silenka

CISTACEAE (Cistovité)

Cistus chinamadensis Banares & Romero cistus

Helianthemum bystropogophyllum Svent. devätorník

Helianthemum teneriffae Cosson devätorník

COMPOSITAE (ASTERACEAE – Astrovité)

Andryala crithmifolia Ait.

Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum pinnatifidum (L. F.) Lowe

subsp. succulentum (Lowe) Humphries

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz Bip.

Bellis azorica Hochst. ex Seub. sedmokráska azorská

Calendula maderensis Dc. nechtík

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus falsisectus Montelongo et Moraleda

Cheirolophus ghomerythus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus metlesicsii Montelongo

Cheirolophus santosabreui Santos

Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub

Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub

Helichrysum monogynum B. L. Burth. & Sunding slamiha

Helichrysum gossypinum Webb slamiha

Hypochaeris oligocephala (Svent. & D. Bramwell) Lack prasatník

Lactuca watsoniana Trelease šalát

Leotodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm. púpavec

Onopordum carduelinum Bolle ostropes

Onopordum nogalesii Svent. ostropes

Pericallis hadrosomus Svent.

Pericallis malvifolia (ľHér) B. Nord.

Phagnalon benetii Lowe

Senecio hermosae Pitard starček

Sonchus gandogeri Pitard mlieč

Stemmacantha cynaroides

Sventenia bupleuroides Font Quer

Tanacetum o'shanahanii Febles. Marrero et Suárez vratič

Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip. vratič

Tolpis glabrescens Kämmer škardovka

CONVOLVULACEAE (Pupencovité)

Convolvulus caput-medusae Lowe pupenec

Convolvulus lopez-socasi Svent. pupenec

Convolvulus massonii A. Dietr. pupenec

Pharbitis preauxii Webb povojník

CRASSULACEAE (Tučnolistovité)

Aeonium balsamiferum Webb et Berth. eonium

Aeonium gomeraense Praeger eonium

Aeonium saundersii Bolle eonium

Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Baňares & Scholz

CRUCIFERAE (BRASSICACEAE – Kapustovité)

Crambe arborea Webb ex Christ katran

Crambe laevigata DC. ex Christ katran

Crambe scoparia Svent. katran

Crambe sventenii B. Petters. ex Bramw. & Sunding katran

Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.

CYPERACEAE (Šachorovité)

Carex malato-belizii Raymond ostrica

DIPSACACEAE (Štetkovité)

Scabiosa nitens Roem. & Schult. hlaváč

ERICACEAE (Vresovcovité)

Daboecia azorica Tutin & Warb.

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb vresovec

EUPHORBIACEAE (Mliečnikovité)

Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss. mliečnik

Euphorbia handiensis Burchard mliečnik

Euphorbia lambii Svent. mliečnik

Euphorbia stygiana H. C. Watson mliečnik

GERANIACEAE (Pakostovité)

Geranium maderense Yeo pakost

GRAMINEAE (POACEAE – Lipnicovité)

Agrostis gracilaxa Franco psinček

Deschampsia maderensis (Hack. et Bornm.) Buschm. metlica

Phalaris maderensis (Mnzs.) Mnzs. lesknica

LABIATAE (LAMIACEAE – Hluchavkovité)

Micromeria glomerata P. Pérez

Micromeria leucantha Svent. ex Pérez

Salvia herbanica Santos et Fernández šalvia

Sideritis cystosiphon Svent. ránhoj

Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle ránhoj

Sideritis infernalis Bolle ránhoj

Sideritis marmorea Bolle ránhoj

Teucrium abutiloides ľHer. hrdobárka

LEGUMINOSAE (FABACEAE – Bôbovité)

Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.

Anthyllis lemanniana Lowe bôľhoj

Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. smradovec

Cicer canariensis Santos & Gweil cícer kanársky

Dorycnium spectabile Webb & Berthel. ďatelinovec

Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) Del Arco kručinka

Lotus azoricus P. W. Ball ľadenec azorský

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis ľadenec

Lotus eremiticus Santos ľadenec

Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell et al. ľadenec

Lotus maculatus Breitfeld ľadenec

Lotus pyranthus P. Perez ľadenec

Teline nervosa (Esteve) A. Hansen et Sund.

Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson vika

LILIACEAE (Ľaliovité)

Androcymbium psammophilum Svent.

Smilax divaricata Sol. ex Wats. smilax

MYRICACEAE (Vresnovité)

Myrica rivas-martinezii Santos vresna

OLEACEAE (Olivovité)

Jasminum azoricum L. jazmín azorský

Picconia azorica (Tutin) Knbol.

ORCHIDACEAE (Vstavačovité)

Barlia metlesicsiaca Teschner

Goodyera macrophylla Lowe smrečinec

Orchis scopulorum Summerh. vstavač

PITTOSPORACEAE

Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton

PLANTAGINACEAE (Skorocelovité)

Plantago famarae Svent. skorocel

Plantago malato-belizii Lawalree skorocel

PLUMBAGINACEAE (Olovníkovité)

Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze limonka

Limonium dendroides Svent. limonka

Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze limonka

Limonium perezii Stapf limonka

Limonium preauxii (Webb et Berth.) O. Kuntze limonka

Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding limonka

Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan limonka

POLYGONACEAE (Stavikrvovité)

Rumex azoricus Rech. štiav

RHAMNACEAE (Rešetliakovité)

Frangula azorica Tutin krušina azorská

ROSACEAE (Ružovité)

Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia exstipulata Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.

Prunus lusitanica subsp. azorica (Moui.) Franco slivka

RUTACEAE (Rutovité)

Ruta microcarpa Svent. ruta

SANTALACEAE (Santalovité)

Kunkeliella canariensis Stearn

Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Stearn

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SAPOTACEAE (Sapotovité)

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE (Lomikameňovité)

Saxifraga portosanctana Boiss. lomikameň

SCROPHULARIACEAE (Krtičníkovité)

Euphrasia azorica H. C. Watson očianka azorská

Euphrasia grandiflora Hochst. očianka veľkokvetá

Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

SELAGINACEAE (Guľôčkovité)

Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel guľôčka

Globularia sarcophylla Svent. guľôčka

SOLANACEAE (Ľuľkovité)

Solanum lidii Sunding ľuľok

UMBELLIFERAE (APIACEAE – Mrkvovité)

Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.

Bunium brevifolium Lowe buľka

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel prerastlík

Chaerophyllum azoricum Trel. krkoška azorská

Monizia edulis Lowe

Ferula latipinna Santos feruľa

Sanicula azorica Gunthn. ex Seub. žindava azorská

VIOLACEAE (Fialkovité)

Viola paradoxa Lowe fialka

BRYOPHYTA (MACHORASTY)

BRYOPSIDA: MUSCI (MACHY)

ECHINODIACEAE

Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.

POTTIACEAE

Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill

THAMNIACEAE

Thamnobryum fernandesii Sergio

Poznámka: Vedecké názvoslovie (latinské názvy čeľadí uvádzané v zátvorkách) je čiastočne upravené podľa súčasnej platnej vedeckej nomenklatúry.

Príloha č. II

PRÍSNE CHRÁNENÉ DRUHY ŽIVOČÍCHOV
(k 6. marcu 1997)

(Med.) – stredomorské (mediteránne) druhy

Hrubo vytlačené druhy – druhy voľne žijúce na Slovensku

VERTEBRATA (STAVOVCE)

Mammalia (Cicavce)

INSECTIVORA

Erinaceidae

* Atelerix algirus (Erinaceus algirus) jež túlavý

Soricidae

* Crocidura suaveolens ariadne (Crodidura ariadne) bielozúbka záhradná krétska

* Crocidura russula cypria (Crocidura cypria) bielozúbka dlhochvostá cyperská

Crocidura canariensis bielozúbka kanárska

Talpidae

Desmana moschata vychuchol povolžský

Galemys pyrenaicus (Desmana pyrenaica) vychuchol pyrenejský

MICROCHIROPTERA

všetky druhy okrem Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý

RODENTIA

Sciuridae

Pteromys volans (Sciuropterus russicus) poletuška slovanská

Sciurus anomalus veverica krátkouchá

* Spermophilus citellus (Citellus citellus) syseľ pasienkový

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) syseľ perlavý

Muridae

Cricetus cricetus škrečok poľný

Mesocricetus newtoni škrečok Newtonov

* Microtus bavaricus (Pitymys bavaricus) hraboš bavorský

Microtus cabrerae hraboš iberský

Microtus tatricus hraboš tatranský

Spalax graecus slepec grécky

Gliridae

Dryomis laniger plch vlnatý

Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus) plch Roachov

Zapodidae

Sicista betulina myšovka horská

Sicista subtilis myšovka stepná

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus líška polárna

Canis lupus vlk dravý

Cuon alpinus kuon hôrny

Ursidae

všetky druhy

Mustelidae

Gulo gulo rosomák severský

Mustela eversmannii tchor stepný

Mustela lutreola (Lutreola lutreola) norok európsky (Ex – vyhynutý)

Lutra lutra vydra riečna

Vormela peregusna tchor škvrnitý

Felidae

Caracal caracal rys karakal

Felis silvestris mačka divá

* Lynx pardinus (Lynx pardina) rys leopardovitý

Panthera pardus leopard škvrnitý

Panthera tigris tiger pásavý

PINNIPEDIA

Odobenidae

Odobenus rosmarus mrož ľadový

Phocidae

Monachus monachus tuleň mníši

Phoca hispida saimensis tuleň krúžkovaný

Phoca hispida ladogensis tuleň krúžkovaný

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus jeleň lesný korzický

Bovidae

Capra aegagrus koza bezoárová

Capra pyrenaica pyrenaica kozorožec pyrenejský

Gazella subgutturosa gazela

Gazella dorcas gazela dorkas

Ovibos moschatus pižmoň severský

Rupicapra rupicapra ornata kamzík vrchovský

CETACEA

Monodontidae

Monodon monoceros narval jednorohý

Delphinidae

Delphinus delphis delfín vytrvalý

Globicephala macrorhynchus delfín krátkoplutvý

Globicephala melas delfín dlhoplutvý

Grampus griseus delfín sivý

Lagenorhynchus acutus delfín bieloboký

Lagenorhynchus albirostris delfín bielonosý

Orcinus orca kosatka dravá

Pseudorca crassidens delfín čierny

Steno bredanensis delfín drsnozubý

Stenella coeruleoalba delfín pásavý

Stenella frontalis delfín štíhlonosý

Tursiops truncatus (tursio) delfín skákavý

Phocaenidae

Phocoena phocoena sviňucha tuponosá

Physeteridae

Kogia breviceps vorvaň krátkohlavý

Kogia simus (Med.) vorvaň krátkonosý

Physeter macrocephalus (Med.) vorvaň tuponosý

Ziphiidae

Hyperoodon rostratus vorvaňovec anarnak

Mesoplodon bidens vorvaňovec severoatlantický

Mesoplodon densirostris (Med.) vorvaňovec tropický

Mesoplodon mirus vorvaňovec tmavý

Ziphius cavirostris vorvaňovec dutonosý

Balaenopteridae

Balaenoptera acutorostrata (Med.) vráskavec malý

Balaenoptera borealis (Med.) vráskavec sejval

Balaenoptera edeni vráskavec

Balaenoptera physalus vráskavec myšok

Megaptera novaeangliae (longimana, nodosa) vráskavec dlhoplutvý

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus vráskavec obrovský

Balaenidae

Balaena mysticetus veľryba arktická

Eubalaena glacialis veľryba čierna

Aves (Vtáky)

GAVIIFORMES

Gaviidae

všetky druhy

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus potápka ušatá

Podiceps grisegena potápka červenokrká

Podiceps nigricollis (caspicus) potápka čiernokrká

Podiceps ruficollis potápka hnedá

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

všetky druhy

Procellariidae

Bulweria bulwerii tajfúnnik čierny

Procellaria diomedea tajfúnnik plavý

Pterodroma madeira tajfúnnik

Pterodroma feae tajfúnnik

Puffinus assimilis baroli víchrovník

Puffinus puffinus víchrovník čiernozobý

PELECANIFORMES

Phalacrococidae

Phalacrocorax pygmaeus kormorán malý

Pelecanidae

všetky druhy

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea volavka purpurová

Ardeola ralloides volavka vlasatá

Botaurus stellaris bučiak trsťový

Bubulcus (Ardeola) ibis volavka chochlatá

Casmerodius albus (Egreta alba) volavka biela

Egreta garzetta volavka striebristá

Ixobrychus minutus bučiačik močiarny

Nycticorax nycticorax chavkoš nočný

Ciconiidae

všetky druhy

Threskiornithidae

všetky druhy

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber plameniak ružový

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser erythropus hus malá

Branta leucopsis bernikla bielolíca

Branta ruficollis bernikla červenokrká

Bucephala islandica hlaholka zlatooká

Cygnus cygnus labuť spevavá

Cygnus bewickii (columbianus) labuť malá

Histrionicus histrionicus kamenárka strakatá

Marmaronetta (Anas) angustirostris kačica úzkozobáková

Mergus albellus potápač malý

Oxyura leucocephala potápač biely

Polysticta stelleri kajka malá

Somateria spectabilis kajka kráľovská

Tadorna tadorna kazarka pestrá

Tadorna ferruginea kazarka hrdzavá

FALCONIFORMES

všetky druhy

GALLIFORMES

Tetraonidae

Tetrao urogallus cantabricus tetrov hlucháň kantábrijský

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica prepeľovec krovinový

Gruidae

všetky druhy

Rallidae

Crex crex chriašteľ poľný

Fulica cristata lyska hrebenatá

Porphyrio porphyrio sliepočka modrá

Porzana porzana chriašteľ bodkovaný

Porzana pusilla chriašteľ najmenší

Porzana parva chriašteľ malý

Otididae

všetky druhy

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Arenaria interpres kamenár strakatý

Charadrius alexandrinus kulík morský

Charadrius dubius kulík riečny

Charadrius hiaticula kulík piesočný

Charadrius leschenaulti kulík veľkozobý

Eudromias morinellus kulík vrchovský

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alba pobrežník belavý

Calidris alpina pobrežník čiernozobý

Calidris ferruginea pobrežník krivozobý

Calidris maritima pobrežník morský

Calidris minuta pobrežník malý

Calidris temminckii pobrežník sivý

Gallinago media močiarnica lúčna

Limicola falcinellus pobrežník ploskozobý

Numenius tenuirostris hvizdák tenkozobý

Tringa cinerea kalužiak vyvrátenozobý

Tringa glareola kalužiak močiarny

Tringa hypoleucos kalužiak riečny

Tringa ochropus kalužiak perlavý

Tringa stagnatilis kalužiak štíhly

Recurvirostridae

všetky druhy

Phalaropodidae

všetky druhy

Burhinidae

Burhinus oedicnemus ležiak úhorový

Glareolidae

všetky druhy

Laridae

Chlidonias hybrida rybár bahenný

Chlidonias leucopterus rybár bielokrídly

Chlidonias niger rybár čierny

Gelochelidon nilotica rybár krátkozobý

Hydroprogne caspia rybár veľkozobý

Larus audouinii čajka ostrovná

Larus genei čajka tenkozobá

Larus melanocephalus čajka čiernohlavá

Larus minutus čajka malá

Larus (Xenia) sabini čajka vidličnatochvostá

Pagophila eburnea

Sterna albifrons rybár malý

Sterna dougallii rybár štíhlozobý

Sterna hirundo rybár riečny

Sterna paradisaea (macrura) rybár dlhochvostý

Sterna sandvicensis rybár sivý

COLUMBIFORMES

Pteroclididae

všetky druhy

Columbidae

Columba bollii

Columba junoniae

CUCULIFORMES

Cuculidae

Glamator glandarius

STRIGIFORMES

všetky druhy

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

všetky druhy

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer dážďovník lastovičkovitý

Apus melba dážďovník

Apus pallidus dážďovník

Apus unicolor dážďovník

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis rybárik riečny

Ceryle rudis rybárik strakatý

Halcyon smyrnensis rybárik červenozobý

Meropidae

Merops apiaster včelárik zlatý

Coraciidae

Coracias garrulus krakľa belasá

Upupidae

Upupa epops dudok chochlatý

PICIFORMES

všetky druhy

PASSERIFORMES

Alaudidae

Calandrella brachydactyla

Calandrella rufescens

Chersophilus duponti

Eremophila alpestris škovránok ušatý

Galerida theklae

Melanocorypha bimaculata

Melanocorypha calandra

Melanocorypha leucoptera škovránok bielokrídly

Melanocorypha yeltoniensis škovránok čierny

Hirundinidae

všetky druhy

Motacillidae

všetky druhy

Pycnonotidae

Pycnonotus barbatus bylbyl sivý

Laniidae

všetky druhy

Bombycillidae

Bombycilla garrulus chochláč severský

Cinclidae

Cinclus cinclus vodnár potočný

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes oriešok hnedý

Prunellidae

všetky druhy

Muscicapidae

Turdinae

Cercotrichas galactotes spevák ryšavý

Erithacus rubecula slávik červienka

Irania gutturalis slávik bielohrdlý

Luscinia luscinia slávik tmavý

Luscinia megarhynchos slávik krovinový

Luscinia (Cyanosylvia) svecica slávik modrák

Monticola saxatilis skaliar pestrý

Monticola solitarius skaliar modrý

Oenanthe finischii skaliarik škrapový

Oenanthe hispanica skaliarik okrový

Oenanthe isabellina skaliarik plavý

Oenanthe leucura skaliarik čierny

Oenanthe oenanthe skaliarik sivý

Oenanthe pleschanka (leucomela) skaliarik plešanka

Phoenicurus ochruros žltochvost domový

Phoenicurus phoenicurus žltochvost lesný

Saxicola dacotiae pŕhľaviar kanársky

Saxicola rubetra pŕhľaviar červenkastý

Saxicola torquata pŕhľaviar čiernohlavý

Tarsiger cyanurus modravec lesný

Turdus torquatus drozd kolohrivý

Sylviinae

všetky druhy

Regulinae

všetky druhy

Muscicapinae

všetky druhy

Timaliinae

Panurus biarmicus fúzatka trsťová

Paridae

všetky druhy

Sittidae

všetky druhy

Certhiidae

všetky druhy

Emberizidae

Calcarius lapponicus strnádka severská

Emberiza aureola strnádka obojková

Emberiza caesia strnádka sivokrká

Emberiza cia strnádka ciavá

Emberiza cineracea strnádka sivá

Emberiza cirlus strnádka svrčavá

Emberiza citrinella strnádka žltá

Emberiza leucocephala strnádka bielohlavá

Emberiza melanocephala strnádka čiernohlavá

Emberiza pusilla strnádka hrdzavosluchá

Emberiza rustica strnádka poľná

Emberiza schoeniclus strnádka trsťová

Plectrophenax nivalis strnádka snežná

Fringillidae

Carduelis cannabina stehlík konopiar

Carduelis carduelis stehlík pestrý

Carduelis chloris stehlík zelený

Carduelis flammea stehlík čečetavý

Carduelis flavirostris stehlík horský

Carduelis hornemanni stehlík belavý

Carduelis spinus stehlík čížavý

Carpodacus erythrinus hýľ karmínový

Coccothraustes coccothraustes glezg hrubozobý

Fringilla teydea pinka modrá

Loxia curvirostra krivonos smrekový

Loxia leucoptera krivonos bielokrídly

Loxia pityopsittacus krivonos sosnový

Loxia scotica krivonos škótsky

Pinicola enucleator hýľ krivonosovitý

Rhodopechys githaginea hýľ stepný

Serinus citrinella kanárik citrónový

Serinus pusillus kanárik červenočelý

Serinus serinus kanárik záhradný

Ploceidae

Montrifringilla nivalis snehárka vrchovská

Petronia petronia vrabec skalný

Sturnidae

Sturnus roseus škorec ružový

Sturnus unicolor škorec jednofarebný

Oriolidae

Oriolus oriolus vlha hájová

Corvidae

Cyanopica cyanus straka belasá

Nucifraga caryocatactes orešnica perlovaná

Perisoreus infaustus sojka zlovestná

Pyrrhocorax graculus čavka žltozobá

Pyrrhocorax pyrrhocorax čavka červenožltá

Reptilia (Plazy)

TESTUDINES

Testudinidae

Testudo graeca korytnačka

Testudo hermanni korytnačka zelenkastá

Testudo marginata korytnačka obrúbená

Emydidae

Emys orbicularis korytnačka močiarna

* Mauremys caspica1) korytnačka bahenná

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea kožovka morská

Cheloniidae

Caretta caretta kareta nepravá

Chelonia mydas kareta obrovská

Eretmochelys imbricata kareta pravá

Lepidochelys kempii kareta Kempova

Trionychidae

Trionyx euphraticus (Rafetus euphraticus) mäkkuľa eufratská

Trionyx triunguis mäkkuľa trojpazúrová

SAURIA

Gekkonidae

Cyrtodactylus kotschyi gekón hrboľkatý

Tarentola angustimentalis gekón úzkopyský

Tarentola boettgeri gekón Boettgerov

Tarentola delalandii gekón Delalandov

Tarentola gomerensis gekón gomérsky

Phyllodactylus europaeus gekón listoprstý

Agamidae

* Stellio stellio (Agama stellio) agama hardun

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon chameleón menlivý

Lacertidae

Algyroides fitzingeri jašterica Fitzingerova

Algyroides marchi jašterica Marchova

Algyroides moreoticus jašterica kýlošupinatá

Algyroides nigropunctatus jašterica červenoboká

* Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae) jašterica Bedriagova

* Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola) jašterica vrchovská

Gallotia galloti

* Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) jašterica Simonova

Gallotia stehlini jašterica Stehlinova

Lacerta agilis jašterica bystrá

Lacerta clarkorum jašterica

Lacerta dugesii jašterica Dugesova

Lacerta graeca jašterica ostropyská

Lacerta horvathi jašterica Horvathova

Lacerta lepida jašterica pôvabná

Lacerta parva jašterica trpasličia

Lacerta princeps jašterica skalná

Lacerta schreiberi jašterica Schreiberova

Lacerta trilineata jašterica smaragdová

Lacerta viridis jašterica zelená

Ophisops elegans jašterica hadoboká

Podarcis erhardii jašterica Erhardova

Podarcis filfolensis jašterica sieťovaná

Podarcis lilfordi jašterica Lilfordova

Podarcis melisellensis jašterica jadranská

Podarcis milensis jašterica kykladská

Podarcis muralis jašterica múrová

Podarcis peloponnesiaca jašterica lesklá

Podarcis pityusensis jašterica drobnohlavá

Podarcis sicula jašterica ruinová

Podarcis taurica jašterica trávna

Podarcis tiliguerta jašterica tyrhenská

Podarcis wagleriana jašterica Waglerova

Anguidae

Ophisaurus apodus slepúch beznohý

Scincidae

Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla

Chalcides bedriagai scink Bedriagov

Chalcides ocellatus scink oceľový

Chalcides sexlineatus scink pásavý

* Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) scink Simonov

Chalcides viridianus scink zelenkastý

Ophiomorus punctatissimus scink hadovitý

OPHIDIA

Colubridae

Coluber cypriensis užovka

Coluber gemonensis užovka zlostná

Coluber hippocrepis užovka podkovovitá

* Coluber jugularis2) užovka žltobruchá

* Coluber najadum3) užovka štíhla

Coluber viridiflavus užovka žltozelená

Coronella austriaca užovka hladká

Elaphe longissima užovka stromová

Elaphe quatuorlineata užovka štvorpása

Elaphe situla užovka leopardovitá

Natrix megalocephala užovka veľkohlavá

Natrix tessellata užovka fŕkaná

Telescopus fallax užovka nočná

Viperidae

Vipera albizona vretenica

Vipera ammodytes vretenica rožkatá

Vipera barani vretenica Baranova

Vipera kaznakovi vretenica Kaznakova

Vipera latasti vretenica ostronosá

* Vipera lebetina4) vretenica levantská

Vipera pontica vretenica pontská

Vipera ursinii vretenica stepná

Vipera wagneri vretenica Wagnerova

Vipera xanthina vretenica horská

Amphibia (Obojživelníky)

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica salamandra zlatopása

Euproctus asper salamandra horská

Euproctus montanus salamandra vrchovská

Euproctus platycephalus salamandra šťukohlavá

* Mertensiella luschani (Salamandra luschani) salamandra Luschanova

* Salamandra atra5) salamandra čierna

Salamandrina terdigitata salamandra okuliarnatá

Triturus carnifex mlok dravý

Triturus cristatus mlok hrebenatý

Triturus dobrogicus mlok dunajský

Triturus italicus mlok ostrochvostý

Triturus karelinii mlok Karelinov

Triturus montandoni mlok karpatský

Plethodontidae

* Speleomantes flavus (Hydromantes flavus) mločík žltý

* Speleomantes genei (Hydromantes genei) mločík jaskynný

* Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis) mločík cisársky

* Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) mločík nočný

Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis) mločík horský

Proteidae

Proteus anguinus jaskyniar vodný

ANURA

Discoglossidae

Alytes cisternasii kunka Cisternasiova

Alytes muletensis kunka baleárska

Alytes obstetricans kunka starostlivá

Bombina bombina kunka červenobruchá

Bombina variegata kunka žltobruchá

Discoglossus galganoi kunka

Discoglossus jeanneae kunka

Discoglossus montalentii kunka

Discoglossus pictus kunka maľovaná

Discoglossus sardus kunka pestrá

Neurergus crocatus

Neurergus strauchi

Pelobatidae

Pelobates cultripes hrabavka ostronohá

Pelobates fuscus hrabavka škvrnitá

Pelobates syriacus hrabavka plochohlavá

Pelodytes caucasicus hrabavka bahenná

Bufonidae

Bufo calamita ropucha krátkonohá

Bufo viridis ropucha zelená

Hylidae

Hyla arborea rosnička zelená

Hyla meridionalis rosnička západná

Hyla sarda rosnička tyrhenská

Ranidae

Rana arvalis skokan ostropyský

Rana dalmatina skokan štíhly

Rana holtzi skokan Holtzov

Rana iberica skokan dlhonohý

Rana italica skokan

Rana latastei skokan Latasteov

Pisces (Ryby)

CHONDRICHTHYES

PLEUROTREMATA

Lamnidae

Carcharodon carcharias (Med.) lamna ľudožravá

OSTEICHTHYES

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lethenteron zanandrai (Med.) mihuľa Zanandreova

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii jeseter jadranský

Acipenser sturio (Med.) jeseter veľký

Huso huso (Med.) vyza veľká

SALMONIFORMES

Umbridae

Umbra krameri blatniak tmavý

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Pomatoschistus canestrinii (Med.) býčko Canestriniov

Pomatoschistus tortonesei (Med.) býčko

SYNENTOGNATHI

Belonidae

Hippocampus hippocampus (Med.) koník krátkopyský

Hippocampus ramulosus (Med.) koník morský

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus (Med.) kaprozúbka pásikavá

Aphanius iberus (Med.) kaprozúbka západostredomorská

Valencia hispanica kaprozúbka valencijská

PERCIFORMES

Percidae

Zingel asper kolok rhónsky

INVERTEBRATA (BEZSTAVOVCE)

Arthropoda (Článkonožce)

INSECTA

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Aeshna viridis

Brachythemis fuscopalliata

Calopteryx syriaca hadovka sýrska

Coenagrion freyi

Coenagrion mercuriale

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhinia albifrons vážka bieločelá

Leucorrhinia caudalis vážka

Leucorrhinia pectoralis vážka

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Stylurus (= Gomphus) flavipes klinovka žltonohá

Sympecma braueri šidlovka Brauerova

Orthoptera

Baetica ustulata

Saga pedo sága stepná

Coleoptera

Buprestis splendens

Carabus olympiae

Cerambyx cerdo fuzáč veľký

Cucujus cinnaberinus plocháč červený

Dytiscus latissimus potápnik široký

Graphoderus bilineatus

Osmoderma eremita pižmovec hnedý

Rosalia alpina fuzáč alpský

Lepidoptera

Apatura metis dúhovec balkánsky

Coenonympha hero očkáň lesostepný

Coenonympha oedippus očkáň rašelinový

Erebia calcaria očkáň východoalpský

Erebia christi očkáň Raetzerov

Erebia sudetica očkáň vysokohorský

Eriogaster catax priadkovec trnkový

Euphydryas (Eurodryas) aurinia hnedáčik chrastavcový

Fabriciana elisa perlovec korzický

Hyles hippophaes

Hypodryas maturna hnedáčik osikový

Lopinga achine očkáň matonohový

Lycaena dispar ohniváčik veľký

Maculinea arion modráčik čiernoškvrnný

Maculinea nausithous modráčik tmavý

Maculinea teleius modráčik väčší

Melanargia arge očkáň juhotaliansky

Papilio alexanor vidlochvost horský

Papilio hospiton vidlochvost korzický

Parnassius apollo jasoň červenooký

Parnassius mnemosyne jasoň chochlačkový

Plebicula golgus modráčik nevadský

Polyommatus galloi

Polyommatus humedasae

Proserpinus prosperpina lišaj pupalkový

Zerynthia polyxena pestroň vlkovcový

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

CRUSTACEA

Decapoda

Ocypode cursor (Med.)

Pachyplasma giganteum (Med.)

Mollusca (Mäkkýše)

GASTROPODA

Dyotocardia

Gibbula nivosa (Med.)

Patella ferruginea (Med.)

Patella nigra (Med.)

Monotocardia

Charonia rubicunda (= C. lampas = C. nodiferum) (Med.)

Charonia tritonis (= C. seguenziae) (Med.)

Dendropoma petraeum (Med.)

Erosaria spurca (Med.)

Luria lurida (= Cypraea lurida) (Med.)

Mitra zonata (Med.)

Ranella olearia (Med.)

Schilderia achatidea (Med.)

Tonna galea (Med.)

Zonaria pyrum (Med.)

Stylommatophora

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

* Discus defloratus6)

Discus guerinianus

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Helix subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera auricularia

Mytiloida

Lithophaga lithophaga (Med.)

Pinna pernula (Med.)

Myoida

Pholas dactylus (Med.)

Echinoderma

ASTERIDAE

Asterina pancerii (Med.)

Ophidiaster ophidianus (Med.)

ECHINIDAE

Centrostephanus longispinus (Med.)

Cnidaria

HYDROZOA

Errina aspera (Med.)

ANTHOZOA

Astroides calycularis (Med.)

Gerardia savaglia (Med.)

Spongi

PORIFERA

Aplysina cavernicola (Med.)

Asbestopluma hypogea (Med.)

Axinelle polyploides (Med.)

Petrobiona massiliana (Med.)

Poznámky:
Tretieho decembra 1993 Stály výbor dohovoru prijal odporúčanie č. 39 (1993):
Stály výbor Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť v súlade s článkom 14 dohovoru odporúča zmluvným stranám zohľadniť pri implementácii dohovoru tieto poznámky. Druhy, ktorých názov sa zmenil, sú označené hviezdičkou, pôvodný názov je v zátvorkách. Poznámky pod čiarou sa vzťahujú na taxonomické upresnenie niektorých taxónov.

Príloha č. III

CHRÁNENÉ DRUHY ŽIVOČÍCHOV
(k 6. marcu 1997)

Hrubo vytlačené druhy – druhy voľne žijúce na Slovensku

VERTEBRATA (STAVOVCE)

Mammalia (Cicavce)

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus europaeus jež bledý

Soricidae

všetky druhy

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus capensis (europaeus) zajac africký

Lepus timidus zajac belák

RODENTIA

Sciuridae

Marmota marmota svišť vrchovský

Sciurus vulgaris veverica stromová

Castoridae

Castor fiber bobor riečny

Muridae

Microtus cabrerae hraboš iberský

Microtus nivalis (lebrunii) hraboš snežný

Microtus ratticeps (oeconomus) hraboš severský

Gliridae

všetky druhy

CETACEA

všetky druhy neuvedené v prílohe č. II

CARNIVORA

Mustelidae

Martes foina kuna skalná

Martes martes kuna lesná

Meles meles jazvec lesný

Mustela erminea lasica hranostaj

Mustela nivalis lasica myšožravá

Putorius (Mustela) putorius tchor tmavý

Vormela peregusna tchor škvrnitý

Viverridae

všetky druhy

Felidae

Lynx lynx rys ostrovid

PINNIPEDIA

Phocidae

Cystophora cristata tuleň mechúrnatý

Erignathus barbatus tuleň dlhofúzy

Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica) tuleň grónsky

Phoca vitulina tuleň severský

Pusa (Phoca) hispida tuleň krúžkavý

Halichoerus grypus tuleň kužeľozubý

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus scrofa meridionalis diviak lesný korzický

Cervidae

všetky druhy

Bovidae

Bison bonasus zubor hrivnatý

Capra ibex kozorožec horský

Capra pyrenaica kozorožec lýrorohý

Ovis aries (musimon, ammon) muflón lesný

Rupicapra rupicapra kamzík horský

Aves (Vtáky)

všetky druhy neuvedené v prílohe č. II okrem

Columba palumbus holub hrivnák

Corvus corone (corone a cornix) vrana túlavá (východo- aj západoeurópska)

Corvus frugilegus havran poľný

Corvus monedula kavka tmavá

Garrulus glandarius sojka škriekavá

Larus argentatus čajka striebristá

Larus fuscus čajka tmavá

Larus marinus čajka morská

Passer domesticus vrabec domový

Sturnus vulgaris škorec lesklý

Pica pica straka čiernozobá

Reptilia (Plazy)

všetky druhy neuvedené v prílohe č. II

Amphibia (Obojživelníky)

všetky druhy neuvedené v prílohe č. II

Pisces (Ryby)

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon hellenicum mihuľa grécka

Eudontomyzon mariae mihuľa pontická

Eudontomyzon vladykovi mihuľa Vladykovova

Lampetra fluviatilis mihuľa riečna

Lampetra planeri mihuľa potočná

Lampetra zanandreai mihuľa Zanandreova

Petromyzon marinus mihuľa morská

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser ruthenus jeseter malý

Acipenser stellatus jeseter hviezdnatý

Acipenser sturio jeseter veľký

Huso huso vyza veľká

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa alosa alóza obyčajná

Alosa fallox alóza finta

Alosa pontica alóza pontická

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus – všetky druhy

Thymallidae

Thymallus thymallus lipeň tymianový

Salmonidae

Hucho hucho hlavátka podunajská

Salmo salar*) losos atlantický

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Abramis ballerus pleskáč siný

Abramis sapa pleskáč tuponosý

Abramis vimba pleskáč sťahovavý

Alburnoides bipunctatus ploska pásavá

Alburnus albidus belička striebristá

Aspius aspius boleň dravý

Barbus bocagei mrena Bocageova

Barbus comiza mrena španielska

Barbus meridionalis mrena stredomorská

Barbus microcephalus mrena drobnohlavá

Barbus peloponesis mrena peloponézska

Barbus plebejus mrena talianska

Barbus sclateri mrena Sclaterova

Barbus steindachneri mrena Steindachnerova

Chalcalburnus chalcoides belica veľká

Chondrostoma genei podustva Geneova

Chondrostoma kneri podustva Knerova

Chondrostoma lemingi podustva

Chondrostoma lusitanicum podustva

Chondrostoma nasus podustva severná

Chondrostoma phoxinus podustva čerebľová

Chondrostoma polylepis podustva madrilla

Chondrostoma soetta podustva severotalianska

Chondrostoma toxostoma podustva juhozápadoeurópska

Chondrostoma willkommi podustva guadalquirská

Gobio albipinnatus hrúz bieloplutvý

Gobio kessleri hrúz Kesslerov

Gobio uranoscopus hrúz fúzatý

Leucaspius delineatus ovsienka striebristá

Leucaspius stymphalicus ovsienka stymfalská

Leuciscus illyricus jalec dalmátsky

Leuciscus lucumotis jalec

Leuciscus microlepis jalec drobnošupinkatý

Leuciscus polylepis jalec chorvátsky

Leuciscus pyrenaicus jalec pyrenejský

Leuciscus soufia jalec pásavý

Leuciscus svallize jalec západobalkánsky

Leuciscus turskyi jalec Turského

Leuciscus ukliva jalec cetinský

Pachychilon pictum jalec bodkovaný

Pelecus cultratus šabľa krivočiara

Phoxinellus adspersus čerebľa dalmátska

Phoxinellus hispanicus čerebľa španielska

Pseudophoxinus marathonicus čerebľa maratónska

Pseudophoxinus stymphalicus čerebľa stymfalská

Rhodeus sericeus lopatka dúhová

Rutilus alburnoides plotica Kalandiho

Rutilus arcasii plotica Arcasiova

Rutilus frisii plotica čiernomorská

Rutilus graecus plotica grécka

Rutilus lemmingii plotica Lemmingova

Rutilus macedonicus plotica macedónska

Rutilus macrolepidotus plotica veľkošupinatá

Rutilus pigus plotica lesklá

Rutilus racovitzai plotica Racovitzaiho

Rutilus rubilio plotica juhoeurópska

Cobitidae

Cobitis elongata pĺž balkánsky

Cobitis hassi pĺž Hassov

Cobitis larvata pĺž uzdičkový

Cobitis paludicola pĺž tajovský

Cobitis taenia pĺž piesočný

Cobitis trichonica pĺž

Misgurnis fossilis čík bahenný

Sabanejewia aurata pĺž zlatistý

Sabanejewia calderoni pĺž Calderonov

SILURIFORMES

Siluridae

Siluris aristotelis sumec Aristotelov

Siluris glanis sumec fúzatý

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus kaprozúbka pásikavá

Aphanius iberus kaprozúbka západostredomorská

GASTEROSTEIFORMES

Syngnathidae

Syngnathus abaster ihla piesočná

Syngnathus nigrolineatus ihla chaluhová

Gasterosteidae

Pungitius hellenicus pichľavka grécka

Tuntitius platygaster pichľavka deväťpichliačová

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus poecilopus hlaváč pásavoplutvý

Myoxocephalus quadricornis hlaváč štvorrohý

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni hrebenačka Balonova

Gymnocephalus schraetzer hrebenačka pásavá

Stizostedion volgense zubáč volžský

Zingel streber kolok vretenovitý

Zingel zingel kolok veľký

Blenniidae

Blennius fluviatilis slizovec riečny

Gobiidae

Gobius fluviatilis býčko riečny

Gobius kessleri býčko Kesslerov

Gobius nigricans býčko

Gobius ophiocephalus býčko hadohlavý

Gobius syrman býčko syrman

Gobius thressalus býčko

Padogobius martensi býčko Martensov

Padogobius panizzai býčko lagúnový

Pomatoschistus canestrini býčko Canestriniov

Pomatoschistus microps býčko pobrežný

Pomatoschistus minutus býčko trpasličí

Proterorhinus marmoratus býčko škvrnitý

INVERTEBRATA (BEZSTAVOVCE)

Arthropoda (Článkonožce)

INSECTA

Coleoptera

Lucanus cervus roháč obyčajný

Lepidoptera

Graellsia isabellae okáň ostrohatý

CRUSTACEA

Decapoda

Astacus astacus rak riečny

Austropotamobius pallipes rak

Austropotamobius torrentium rak riavový

Mollusca (Mäkkýše)

GASTROPODA

Stylommatophora

Helix pomatia slimák obyčajný

BIVALVIA

Unionida

Margaritifera margaritifera perlorodka riečna

Microcondymaea compressa

Unio elongatulus

Annelida (Obrúčkavce)

HIRUDINEA

Arhynchobdellae

Hirudo medicinalis pijavica lekárska

Príloha č. IV

ZAKÁZANÉ PROSTRIEDKY A SPÔSOBY USMRCOVANIA, ODCHYTU A ĎALŠÍCH FORIEM VYUŽÍVANIA
(k 6. marcu 1997)

Mammalia (Cicavce)

Slučky (pytliacke oká)

Živé zvieratá použité ako oslepená alebo zmrzačená návnada

Magnetofóny

Elektrické zariadenia na zabíjanie alebo omráčenie

Zdroje umelého osvetlenia

Zrkadlá a iné oslňujúce prostriedky

Zariadenia na osvetlenie terčov

Hľadáčik na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia

Výbušniny1)

Siete2)

Pasce2)

Jed a návnada napustená jedom alebo usmrcujúcim prostriedkom

Zaplynovanie alebo vydymovanie

Poloautomatické alebo automatické zbrane so zásobníkom, ktorý môže mať viac ako dva náboje

Lietadlo

Motorové vozidlo v pohybe

Aves (Vtáky)

Slučky3)

Lepidlá

Háčiky

Živé vtáky použité ako oslepená alebo zmrzačená návnada

Magnetofóny

Elektrické zariadenia na zabíjanie alebo omráčenie

Zdroje umelého osvetlenia

Zrkadlá a iné oslňujúce prostriedky

Zariadenia na osvetlenie terčov

Hľadáčik na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia

Výbušniny

Siete

Pasce

Jed a návnada napustená jedom alebo usmrcujúcim prostriedkom

Poloautomatické alebo automatické zbrane so zásobníkom, ktorý môže mať viac ako dva náboje

Lietadlo

Motorové vozidlo v pohybe

Pisces (Ryby) – sladkovodné

Výbušniny

Strelné zbrane

Jed

Anasteziká

Elektrina so striedavým prúdom

Zdroje umelého osvetlenia

Decapoda (Rakovce)

Výbušniny

Jed

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) Mauremys caspica sa rozdelil na dva nové druhy:Mauremys caspicaMauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)

2) Coluber jugularis sa rozdelil na dva nové druhy:Coluber jugularisColuber caspius (Coluber jugularis caspius)

3) Coluber najadum sa rozdelil na dva nové druhy:Coluber najadumColuber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)

4) Vipera lebetina sa rozdelil na dva nové druhy:Vipera lebetinaVipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

5) Salamandra atra sa rozdelil na dva nové druhy:Salamandra atraSalamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)

6) Discus defloratus sa nepovažuje za taxonomicky platný druh. Keďže bol opísaný na základe niekoľkých exemplárov, je zaradený do rôznych druhov rodu Discus.

*) Ustanovenie tejto prílohy neplatí pre druh Salmo salar v morských vodách.

1) Okrem lovu veľrýb.

2) Ak sa používajú na zabíjanie vo veľkom rozsahu alebo na zabíjanie bez výberu.

3) Okrem rodu Lagopus severne od 58o severnej zemepisnej šírky.