Nález č. 92/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. marca 1998 vo veci vyslovenia nesúladu čl. I a čl. II zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 35/1998
Platnosť od 03.04.1998 do31.12.2005
Účinnosť od 03.04.1998 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.

92

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 3. marca 1998

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 25. februára 1998 prerokoval návrh skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom RNDr. Gabrielom Palackom, proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom JUDr. Jánom Cuperom, vo veci súladu čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov s čl. 13 ods. 3, čl. 20 ods. 1 a 3, čl. 46 ods. 1 a s čl. 55 ods. 2 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky a čl. II citovaného zákona s čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky a 3. marca 1998 takto

rozhodol:

1. Článok I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, vylučujúci z uplatňovania citovaného zákona „právnickú osobu zriadenú zákonom“, nie je v súlade s čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Článok II zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

3. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca ustanovenie čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov v časti „právnická osoba zriadená zákonom“, ako aj čl. II citovaného zákona účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda
pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.