91

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. júna 1979 bol v Bonne otvorený na podpis Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov.

Dohovor nadobudol platnosť 1. novembra 1983 na základe článku 18 ods. 1.

Listina o pristúpení Slovenskej republiky k dohovoru bola uložená u depozitára dohovoru, vlády Spolkovej republiky Nemecko, 14. decembra 1994.

Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť 1. marca 1995 na základe článku 18 ods. 2.

DOHOVOR

o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov

Zmluvné strany,

uznávajúc, že voľne žijúce živočíchy sú vo svojich nespočetných formách nenahraditeľnou súčasťou prírodného systému Zeme, ktorý sa musí zachovať pre dobro ľudstva,

uvedomujúc si, že každá ľudská generácia rozhoduje o prírodných zdrojoch budúcich generácií, a teda má povinnosť zabezpečiť, aby sa toto dedičstvo zachovalo, a ak ho využíva, že sa to deje rozumne,

uvedomujúc si čoraz väčšiu hodnotu voľne žijúcich živočíchov z hľadiska životného prostredia, ako aj z ekologického, genetického, vedeckého, estetického, rekreačného, kultúrneho hľadiska a zo vzdelávacieho, sociálneho a z ekonomického hľadiska,

majúc na pamäti najmä tie druhy voľne žijúcich živočíchov, ktoré migrujú cez hranice alebo za hranice právneho dosahu štátov,

uznávajúc, že štáty sú a musia byť ochrancami sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, ktoré žijú na ich území alebo cez ich územie migrujú,

súc presvedčené, že ochrana a efektívny manažment sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov vyžadujú spoločnú činnosť všetkých štátov, na ktorých území tieto druhy prežijú ktorúkoľvek časť svojho životného cyklu,

pripomínajúc odporúčanie č. 32 Akčného plánu prijatého na Konferencii Organizácie Spojených národov o životnom prostredí (Stockholm,1972), ktoré 27. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov s uspokojením vzalo na vedomie,

dohodli sa takto:

Článok 1

Výklad pojmov

1. Na účely tohto dohovoru pojem

a) „sťahovavý druh“ znamená celú populáciu alebo ktorúkoľvek geograficky oddelenú časť populácie ktoréhokoľvek druhu alebo nižšieho taxónu voľne žijúcich živočíchov, ktorej jedinci vo významnom rozsahu cyklicky a predvídateľne prekračujú jednu hranicu alebo viacero hraníc právneho dosahu štátov,

b) „stav ochrany sťahovavého druhu“ označuje súhrn vplyvov, ktoré pôsobia na sťahovavý druh a môžu sa prejaviť na jeho dlhodobom rozložení a početnosti,

c) „stav ochrany“ sa bude považovať za „priaznivý“, ak

1. údaje o populačnej dynamike naznačujú, že sťahovavý druh sa dlhodobo udržiava ako životaschopná zložka svojich ekosystémov,

2. areál sťahovavého druhu sa v súčasnosti nezmenšuje a pravdepodobne sa ani dlhodobo nezmenší,

3. súčasne existuje a v dohľadnom čase bude existovať dostatok stanovíšť na dlhodobé udržanie populácie sťahovavého druhu,

4. rozdelenie a početnosť sťahovavého druhu dosahuje úroveň historického výskytu a rozsah, v ktorom sa vyskytujú vhodné potenciálne ekosystémy a ktorý je v súlade s rozumným manažmentom voľne žijúcich organizmov,

d) „stav ochrany“ sa bude považovať za „nepriaznivý“, ak nie je splnená ktorákoľvek z podmienok uvedených v písmene c),

e) „ohrozený“ vo vzťahu k určitému sťahovavému druhu znamená, že tomuto sťahovavému druhu hrozí nebezpečenstvo vyhynutia v celom areáli alebo v jeho významnej časti,

f) „areál“ znamená všetky suchozemské alebo vodné plochy, ktoré sťahovavý druh obýva, v ktorých sa dočasne zdržuje, ktoré prekračuje či prelietava v ktoromkoľvek čase na svojej zvyčajnej migračnej ceste,

g) „stanovište“ označuje ktorúkoľvek plochu v areáli sťahovavého druhu, kde sa nachádzajú vhodné životné podmienky pre tento druh,

h) „areálový štát“ vo vzťahu k určitému sťahovavému druhu znamená ktorýkoľvek štát [a podľa okolností i ktorúkoľvek inú zmluvnú stranu uvedenú v písmene k)], pod ktorého jurisdikciu patrí ktorákoľvek časť areálu sťahovavého druhu, alebo štát, pod ktorého vlajkou plávajú lode zaoberajúce sa lovom tohto sťahovavého druhu mimo hraníc právneho dosahu štátov,

i) „lov“ znamená odber, lovenie, rybolov, odchyt, týranie, zámerné zabíjanie alebo pokusy o takúto činnosť,

j) „dohoda“ znamená medzinárodnú dohodu týkajúcu sa ochrany jedného druhu alebo viacerých druhov sťahovavých živočíchov, ako to ustanovujú články IV a V,

k) „zmluvná strana“ znamená štát alebo inú regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie vytvorenú suverénnymi štátmi, ktorá je kompetentná rokovať, uzavierať a uskutočňovať medzinárodné dohody v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor a pre ktoré tento dohovor nadobudol platnosť.

2. Regionálne organizácie ekonomickej integrácie, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, budú v záležitostiach, ktoré sú v ich kompetencii, vo svojom mene uplatňovať práva a niesť zodpovednosť, tak ako to tento dohovor ustanovuje ich členským štátom. V takých prípadoch členské štáty týchto organizácií nebudú mať oprávnenie individuálne vykonávať tieto práva.

3. Tam, kde tento dohovor ustanovuje, že rozhodnutie sa uskutoční dvojtretinovou väčšinou alebo jednomyseľným rozhodnutím „strán, ktoré sú prítomné a hlasujú“, bude to znamenať „prítomné strany, ktoré hlasujú buď za, alebo proti“. Tie, ktoré sa zdržia hlasovania, sa pri určovaní väčšiny nezapočítavajú medzi „strany, ktoré sú prítomné a hlasujú“.

Článok 2

Základné princípy

1. Zmluvné strany uznávajú dôležitosť ochrany sťahovavých druhov a dôležitosť dohody medzi areálovými štátmi o tom, že budú konať s tým cieľom, kedykoľvek to bude možné a vhodné, pričom budú venovať osobitnú pozornosť tým druhom, ktorých stav ochrany je nepriaznivý, a že urobia samy, alebo vo vzájomnej spolupráci vhodné a nevyhnutné opatrenia na ochranu týchto druhov a ich stanovíšť.

2. Zmluvné strany uznávajú, že treba prijať opatrenia, ktoré by zabránili, aby sa niektorý sťahovavý druh stal ohrozeným.

3. Zmluvné strany predovšetkým

a) budú podporovať a propagovať výskum týkajúci sa sťahovavých druhov a spolupracovať pri ňom,

b) budú sa usilovať zabezpečiť bezprostrednú ochranu sťahovavých druhov uvedených v prílohe č. I,

c) budú sa snažiť uzavrieť dohody o ochrane a využívaní sťahovavých druhov uvedených v prílohe č. II.

Článok 3

Ohrozené sťahovavé druhy (príloha č. I)

1. V prílohe č. I je uvedený zoznam sťahovavých druhov, ktoré sú ohrozené.

2. Sťahovavý druh možno zahrnúť do prílohy č. I za predpokladu, že spoľahlivé dôkazy vrátane najlepších dosiahnutých vedeckých dôkazov naznačujú, že ide o ohrozený druh.

3. Sťahovavý druh možno vyčiarknuť z prílohy č. I, ak Konferencia zmluvných strán rozhodne, že

a) spoľahlivé dôkazy vrátane najlepších dosiahnutých vedeckých dôkazov naznačujú, že tento druh už nie je ohrozený a že

b) daný druh sa pravdepodobne nestane opäť ohrozeným v dôsledku zrušenia ochrany tým, že bol vyčiarknutý z prílohy č. I.

4. Zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi niektorého sťahovavého druhu uvedeného v prílohe č. I, sa budú usilovať

a) zachovať stanovištia a tam, kde je to uskutočniteľné a vhodné, obnoviť tie stanovištia daného druhu, ktoré sú dôležité na to, aby sa odstránilo nebezpečenstvo vyhynutia daného druhu,

b) predchádzať nepriaznivým účinkom činností alebo prekážkam, ktoré vážne ohrozujú alebo bránia migrácii druhov, a odstraňovať ich, kompenzovať alebo minimalizovať podľa toho, čo je vhodné,

c) predchádzať, redukovať, zmenšovať alebo usmerňovať faktory, ktoré ohrozujú alebo pravdepodobne budú ďalej ohrozovať daný druh, vrátane prísnej kontroly introdukcie nepôvodných druhov alebo kontroly a odstraňovania už introdukovaných nepôvodných druhov, podľa toho, čo je vhodné.

5. Zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi sťahovavého druhu uvedeného v prílohe č. I, zakážu lov jedincov patriacich k tomuto druhu. Výnimky z tohto zákazu možno pripustiť len vtedy, ak

a) ide o lov na vedecké účely,

b) lov má slúžiť na podporu rozmnožovania alebo prežitia postihnutého druhu,

c) lov má slúžiť na uspokojenie potrieb tých, ktorí takýto lov tradične používajú na zabezpečenie svojho živobytia, alebo

d) to vyžadujú mimoriadne udalosti

za predpokladu, že takéto výnimky sú, pokiaľ ide o obsah, presne vymedzené a limitované v čase i priestore. Takýto lov by nemal byť pre daný druh nevýhodný.

6. Konferencia zmluvných strán môže odporúčať zmluvným stranám, ktoré sú areálovými štátmi určitého sťahovavého druhu uvedeného v prílohe č. I, aby prijali ďalšie opatrenia, ktoré považujú za vhodné a sú na prospech daného druhu.

7. Zmluvné strany budú čo najrýchlejšie informovať Sekretariát o akýchkoľvek výnimkách, ktoré povolili v súlade s odsekom 5.

Článok 4

Sťahovavé druhy, ktoré majú byť predmetom dohôd (príloha č. II)

1. V prílohe č. II je uvedený zoznam sťahovavých druhov s nepriaznivým stavom ochrany, ktorých ochrana a manažment si vyžadujú medzinárodné dohody, ako aj tých, ktorých stavu ochrany by významne prospela medzinárodná spolupráca zakotvená v medzinárodnej dohode.

2. Ak to okolnosti umožňujú, sťahovavý druh možno uvádzať aj v prílohe č. I, aj v prílohe č. II.

3. Zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi sťahovavých druhov uvedených v prílohe č. II, sa budú usilovať uzavrieť také dohody, ktoré by týmto druhom boli na prospech a mali by dať prednosť druhom s nepriaznivým stavom ochrany.

4. Zmluvné strany sa vyzývajú, aby konali s cieľom uzavrieť dohody týkajúce sa populácie alebo geograficky samostatnej časti populácie ktoréhokoľvek druhu alebo nižšieho taxónu voľne žijúcich živočíchov, ktorej jedinci periodicky prekračujú štátne hranice jedného štátu alebo viacerých štátov.

5. Sekretariátu sa odovzdá kópia každej dohody, ktorá sa uzavrie v súlade s týmto článkom.

Článok 5

Smernice na uzavieranie dohôd

1. Predmetom každej dohody bude obnova priaznivého stavu ochrany alebo zachovanie v priaznivom stave ochrany toho sťahovavého druhu, ktorého sa to týka. Každá dohoda by mala zohľadňovať tie aspekty ochrany a manažmentu daného sťahovavého druhu, ktoré slúžia na dosiahnutie tohto cieľa.

2. Každá dohoda sa má vzťahovať na celý areál daného sťahovavého druhu a mala by umožňovať, aby k nej mohli pristúpiť všetky areálové štáty daného sťahovavého druhu, či už sú alebo nie sú stranami podľa tohto dohovoru.

3. Dohoda by sa mala vzťahovať na viac ako jeden sťahovavý druh vždy, keď je to možné.

4. Každá dohoda by mala

a) presne označiť sťahovavý druh či sťahovavé druhy, na ktoré sa vzťahuje,

b) opísať areál a cesty ťahu sťahovavého druhu,

c) zabezpečiť, aby každá zmluvná strana mohla určiť svoj orgán štátnej správy poverený realizáciou dohody,

d) ustanoviť, ak je to nutné, vhodný mechanizmus, ktorý by pomáhal pri uskutočňovaní zámerov dohody, sledoval by jej účinnosť a pripravoval by správy pre Konferenciu zmluvných strán,

e) určovať postupy pri riešení sporov medzi zmluvnými stranami a ustanoveniami dohody,

f) prinajmenšom zakázať v súvislosti so sťahovavým druhom radu Cetacea (veľryby) akýkoľvek lov, ktorý nie je povolený nijakou inou multilaterálnou dohodou, a ustanoviť, že k dohode môžu pristúpiť štáty, ktoré nie sú areálovými štátmi tohto sťahovavého druhu.

5. Tam, kde je to vhodné a uskutočniteľné, by každá dohoda mala okrem iného ustanoviť

a) periodické preskúmanie stavu ochrany daného sťahovavého druhu a označenie tých faktorov, ktoré môžu byť pre tento stav škodlivé,

b) koordinované plány ochrany a manažmentu daného sťahovavého druhu,

c) výskum ekológie a populačnej dynamiky daného sťahovavého druhu s osobitným zreteľom na jeho ťah,

d) výmenu informácií o danom sťahovavom druhu s osobitným zreteľom na výmenu výsledkov výskumu a súvisiacej štatistiky,

e) zachovanie stanovíšť a tam, kde je to žiaduce a uskutočniteľné, aj obnovu stanovíšť, ktoré majú význam pre udržanie priaznivého stavu ochrany, a ochranu takých stanovíšť pred porušovaním vrátane prísnej kontroly introdukcie alebo kontroly už introdukovaného druhu, ktorý škodí danému sťahovavému druhu,

f) udržiavanie siete vhodných stanovíšť primerane rozložených vzhľadom na smer ťahu,

g) zabezpečenie nových stanovíšť vhodných pre sťahovavý druh alebo pre jeho znovunavrátenie na vhodné stanovištia tam, kde je to žiaduce,

h) v maximálne možnej miere vylúčenie alebo kompenzovanie činnosti a prekážok, ktoré zabraňujú migrácii,

i) zabránenie vypúšťaniu látok škodlivých pre sťahovavý druh do stanovíšť tohto sťahovavého druhu, zníženie a regulácia vypúšťania,

j) opatrenia vychádzajúce zo zdravých ekologických zásad na kontrolu a riadenie lovu daného sťahovavého druhu,

k) postupy na koordináciu akcií na potlačenie pytliackeho lovu,

l) výmenu informácií o vážnom ohrození sťahovavého druhu,

m) opatrenia pre prípad núdze, ktorými by sa výrazne a rýchle podporili opatrenia na zachovanie v prípadoch, keď stav prežitia sťahovavého druhu je vážne ohrozený,

n) oboznámenie širokej verejnosti s obsahom a cieľmi dohody.

Článok 6

Areálové štáty

1. Zoznam areálových štátov sťahovavých druhov uvedených v prílohách č. I a II bude Sekretariát priebežne aktualizovať na základe informácií, ktoré dostane od zmluvných strán.

2. Zmluvné strany budú Sekretariát priebežne informovať o tom, pre ktorý sťahovavý druh uvedený v prílohách č. I a II sa považujú za areálové štáty, vrátane poskytnutia informácií o lodiach plávajúcich pod ich vlajkou, ktoré mimo ich štátnych hraníc vykonávajú lov daného sťahovavého druhu, a ak je to možné, aj o ďalších plánoch súvisiacich s takýmto lovom.

3. Zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi sťahovavých druhov uvedených v prílohách č. I alebo II, budú prostredníctvom Sekretariátu informovať Konferenciu zmluvných strán najmenej 6 mesiacov pred každým riadnym zasadnutím Konferencie zmluvných strán o opatreniach, ktoré uskutočňujú na uplatnenie ustanovení tohto dohovoru v súvislosti s týmito druhmi.

Článok 7

Konferencia zmluvných strán

1. Konferencia zmluvných strán bude rozhodovacím orgánom tohto dohovoru.

2. Sekretariát zvolá zasadnutie Konferencie zmluvných strán najneskôr dva roky po tom, keď tento dohovor nadobudne platnosť.

3. Sekretariát ďalej bude zvolávať riadne zasadnutia Konferencie zmluvných strán v intervaloch nie dlhších ako tri roky, ak Konferencia zmluvných strán nerozhodne inak, a mimoriadne zasadnutia, kedykoľvek o to požiada najmenej jedna tretina zmluvných strán.

4. Konferencia zmluvných strán zavedie a bude pravidelne revidovať finančné pravidlá tohto dohovoru. Na každom zo svojich riadnych zasadnutí Konferencia zmluvných strán prijme rozpočet na budúce finančné obdobie. Každá zmluvná strana bude prispievať do tohto rozpočtu podľa stupnice, na ktorej sa Konferencia zmluvných strán dohodne. Finančné pravidlá vrátane ustanovení o rozpočte a určených príspevkoch a o ich úpravách budú schvaľovať jednomyseľným hlasovaním zmluvné strany, ktoré sú prítomné a hlasujú.

5. Konferencia zmluvných strán bude na každom zasadnutí kontrolovať plnenie tohto dohovoru, a predovšetkým môže

a) revidovať a hodnotiť stav ochrany sťahovavých druhov,

b) skúmať pokrok dosiahnutý pri ochrane sťahovavých druhov, predovšetkým tých, ktoré sú uvedené v prílohách č. I a II,

c) prijať potrebné opatrenia a poskytovať také poradenstvo, ktoré umožní, aby Vedecká rada a Sekretariát mohli plniť svoje povinnosti,

d) prijať a prerokovať každú správu, ktorú predloží Vedecká rada, Sekretariát, ktorákoľvek zmluvná strana alebo ktorýkoľvek stály orgán zriadený v súlade s niektorou dohodou,

e) odporúčať zmluvným stranám, ako majú zlepšovať stav ochrany sťahovavých druhov, a skúmať pokrok, ktorý sa dosiahol na základe dohôd,

f) v tých prípadoch, keď sa neuzavrela dohoda, odporúčať, aby sa zišla schôdza tých strán, ktoré sú areálovými štátmi určitého sťahovavého druhu alebo skupiny sťahovavých druhov s cieľom prerokovať opatrenia na zlepšenie stavu ochrany týchto druhov,

g) navrhovať zmluvným stranám odporúčania na zlepšenie účinnosti tohto dohovoru,

h) rozhodnúť o ktoromkoľvek dodatočnom opatrení, ktoré by sa malo prijať na uskutočnenie cieľov tohto dohovoru.

6. Každé zasadnutie Konferencie zmluvných strán rozhodne o čase a mieste konania ďalšieho zasadnutia.

7. Ktorékoľvek zasadnutie Konferencie zmluvných strán určí a prijme rokovací poriadok pre dané zasadnutie. Rozhodnutia na zasadnutí Konferencie zmluvných strán budú vyžadovať súhlas dvojtretinovej väčšiny zmluvných strán, ktoré sú prítomné a hlasujú, s výnimkou prípadov, v ktorých tento dohovor ustanovuje inak.

8. Na zasadnutí Konferencie zmluvných strán môžu byť zastúpení pozorovateľmi Organizácia Spojených národov, špecializované agentúry, Medzinárodná komisia pre atómovú energiu rovnako ako ktorýkoľvek štát, ktorý nie je zmluvnou stranou podľa tohto dohovoru, a v súvislosti s každou dohodou aj orgán ustanovený zmluvnými stranami tejto dohody.

9. Ktorákoľvek agentúra alebo orgán technicky kvalifikovaný v odbore ochrany, zachovania a manažmentu sťahovavých druhov, ktorá informuje Sekretariát o svojom želaní byť zastúpená pozorovateľom na Konferencii zmluvných strán, bude mať prístup v prípade, že najmenej jedna tretina prítomných zmluvných strán nevznesie proti tomuto námietky. Môžu nimi byť

a) medzinárodné agentúry alebo orgány, vládne alebo mimovládne, a národné vládne agentúry alebo orgány,

b) národné mimovládne orgány a organizácie, ktoré na tento účel získali súhlas štátu, v ktorom majú sídlo. Ak bude týmto pozorovateľom povolený prístup, majú právo zúčastniť sa, ale nemôžu hlasovať.

Článok 8

Vedecká rada

1. Konferencia zmluvných strán ustanoví na svojom prvom zasadnutí Vedeckú radu na poradenskú činnosť vo vedeckých záležitostiach.

2. Ktorákoľvek zmluvná strana môže určiť kvalifikovaného odborníka za člena tejto Vedeckej rady. Okrem toho Vedecká rada prijme za členov kvalifikovaných odborníkov, zvolených a ustanovených Konferenciou zmluvných strán. Počet týchto odborníkov, kritériá ich výberu a podmienky na ich ustanovenie budú také, ako určí Konferencia zmluvných strán.

3. Vedecká rada sa bude schádzať na žiadosť Sekretariátu, ako to bude vyžadovať Konferencia zmluvných strán.

4. Vedecká rada vypracuje svoj rokovací poriadok, ktorý podlieha schváleniu Konferenciou zmluvných strán.

5. Konferencia zmluvných strán určí Vedeckej rade úlohy, ktoré môžu zahŕňať

a) poskytovanie vedeckého poradenstva Konferencii zmluvných strán, Sekretariátu, a – so súhlasom Konferencie zmluvných strán – každému orgánu ustanovenému podľa tohto dohovoru alebo dohody, alebo ktorejkoľvek strany,

b) odporúčanie skúmať a koordinovať výskum sťahovavých druhov, vyhodnocovať výsledky takéhoto výskumu s cieľom zistiť stav ochrany sťahovavého druhu a podávať správy Konferencii zmluvných strán o takomto stave, ako aj o opatreniach na jeho zlepšenie,

c) podávanie odporúčaní Konferencii zmluvných strán, aby bol do prílohy č. I alebo II zaradený určitý sťahovavý druh spolu s vyznačením jeho areálu,

d) podávanie odporúčaní Konferencii zmluvných strán týkajúcich sa špecifických opatrení na ochranu a manažment, ktoré by mali byť zahrnuté v dohodách o sťahovavých druhoch,

e) odporúčanie Konferencii zmluvných strán, ako riešiť problémy týkajúce sa vedeckých aspektov realizácie tohto dohovoru, predovšetkým v prípade stanovíšť sťahovavých druhov.

Článok 9

Sekretariát

1. Na účely tohto dohovoru bude vytvorený Sekretariát.

2. Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru Sekretariát zabezpečuje výkonný riaditeľ Programu Organizácie Spojených národov pre životné prostredie. V rozsahu a spôsobom, ktoré uzná za vhodné, mu môžu pomáhať príslušné medzivládne alebo mimovládne, medzinárodné alebo národné agentúry a orgány, ktoré majú technickú kvalifikáciu na ochranu, zachovanie a manažment voľne žijúcich živočíchov.

3. Ak Program Organizácie Spojených národov pre životné prostredie nebude naďalej schopný zabezpečiť úlohy Sekretariátu, Konferencia zmluvných strán prijme alternatívne opatrenie na zabezpečenie činnosti Sekretariátu.

4. Úlohou Sekretariátu bude

a) usporadúvať a zabezpečovať zasadnutia

i) Konferencie zmluvných strán,

ii) Vedeckej rady,

b) udržiavať a rozširovať styky medzi zmluvnými stranami, stálymi orgánmi zriadenými na základe dohôd a inými medzinárodnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú sťahovavými druhmi,

c) získavať z každého vhodného zdroja správy a iné informácie, ktoré rozšíria ciele a realizáciu tohto dohovoru, a zabezpečovať šírenie týchto informácií,

d) upozorňovať Konferenciu zmluvných strán na akékoľvek záležitosti, ktoré majú vzťah k cieľom tohto dohovoru,

e) pripravovať pre Konferenciu zmluvných strán správy o práci Sekretariátu a o implementácii tohto dohovoru,

f) udržiavať v aktuálnom stave zoznam areálových štátov všetkých sťahovavých druhov obsiahnutých v prílohách č. I a II a publikovať ho,

g) podporovať uzavieranie dohôd podľa usmernenia Konferencie zmluvných strán,

h) udržiavať v aktuálnom stave zoznam dohôd a poskytovať ho zmluvným stranám, a ak o to požiada Konferencia zmluvných strán, poskytovať akékoľvek informácie o takýchto dohodách,

i) viesť a publikovať zoznam odporúčaní prijatých Konferenciou zmluvných strán v súlade s článkom 7 ods. 5 písm. e), f) a g) alebo informovať o rozhodnutiach, ktoré sa prijali v súlade s písmenom h) daného odseku,

j) poskytovať širokej verejnosti informácie o tomto dohovore a jeho cieľoch,

k) plniť akékoľvek ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z tohto dohovoru alebo z poverenia Konferencie zmluvných strán.

Článok 10

Zmena alebo doplnok

1. Tento dohovor možno novelizovať na ktoromkoľvek riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí Konferencie zmluvných strán.

2. Návrhy na zmenu alebo doplnok môže podať každá zmluvná strana.

3. Text akejkoľvek navrhovanej zmeny alebo doplnku a ich zdôvodnenie sa oznámi Sekretariátu najmenej 150 dní pred zasadnutím, na ktorom by sa mala zmena alebo doplnok prerokovať, a Sekretariát ju bez meškania oznámi všetkým zmluvným stranám. Akékoľvek pripomienky k textu zmluvné strany oznámia Sekretariátu do 60 dní pred začatím zasadnutia. Po uplynutí posledného dňa lehoty na podanie pripomienok Sekretariát neodkladne oznámi všetkým zmluvným stranám znenie pripomienok podaných do tohto dňa.

4. Zmeny alebo doplnky budú prijaté dvojtretinovou väčšinou zmluvných strán, ktoré sú prítomné a hlasujú.

5. Prijatá zmena alebo doplnok nadobudne platnosť pre všetky zmluvné strany, ktoré ju prijali, prvý deň tretieho mesiaca po dátume, keď dve tretiny zmluvných strán uložili listinu o prijatí u depozitára. Pre každú zmluvnú stranu, ktorá uloží listinu o prijatí u depozitára po dátume, keď listinu o prijatí uložili dve tretiny zmluvných strán, novela nadobudne platnosť prvý deň tretieho mesiaca nasledujúceho po jej uložení a prijatí.

Článok 11

Zmena alebo doplnok príloh

1. Prílohy č. I a II možno zmeniť a doplniť na ktoromkoľvek riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí Konferencie zmluvných strán.

2. Návrh na zmenu alebo doplnok môže podať každá zmluvná strana.

3. Text akejkoľvek navrhovanej zmeny alebo doplnku a ich zdôvodnenie založené na najlepších dostupných vedeckých dôkazoch sa najmenej 150 dní pred zasadnutím oznámi Sekretariátu a Sekretariát ich neodkladne oznámi všetkým zmluvným stranám. Akékoľvek pripomienky k textu zmluvné strany oznámia Sekretariátu do 60 dní pred začatím zasadnutia. Po uplynutí posledného dňa lehoty na podanie pripomienok Sekretariát neodkladne oznámi znenie pripomienok podaných do tohto dňa všetkým zmluvným stranám.

4. Zmeny alebo doplnky budú prijaté dvojtretinovou väčšinou zmluvných strán, ktoré sú prítomné a hlasujú.

5. Zmena alebo doplnok príloh nadobudne platnosť pre všetky zmluvné strany 90 dní po zasadnutí Konferencie zmluvných strán, na ktorom boli prijaté, s výnimkou tých zmluvných strán, ktoré uplatnia výhrady podľa odseku 6.

6. V priebehu 90 dní, ktoré ustanovuje odsek 5, môže každá zmluvná strana písomným oznámením zaslaným depozitárovi uplatniť výhrady. Výhradu k zmene alebo doplnku možno odvolať písomným oznámením depozitárovi a potom pre danú zmluvnú stranu zmena alebo doplnok nadobudne platnosť 90 dní po tom, keď výhrada bola odvolaná.

Článok 12

Vplyv na medzinárodné dohovory a inú legislatívu

1. Tento dohovor nebude mať žiadny vplyv na kodifikáciu a vývoj zákona o moriach, ktorý bol predmetom Konferencie Organizácie Spojených národov o zákone o moriach zvolanej na základe Rezolúcie 2750 C (XXV) Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ako aj na súčasné alebo budúce nároky a právne názory ktoréhokoľvek štátu týkajúce sa zákona o moriach a povahy a rozsahu jurisdikcie pobrežných štátov a vlajkových štátov.

2. Ustanovenia tohto dohovoru žiadnym spôsobom neovplyvnia práva alebo záväzky ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktoré vyplývajú z existujúcej medzinárodnej zmluvy, dohovoru alebo dohody.

3. Ustanovenia tohto dohovoru nebudú mať žiadny vplyv na právo zmluvných strán prijať prísnejšie národné opatrenia týkajúce sa sťahovavých druhov zaradených do príloh č. I a II, alebo prijať národné opatrenia na ochranu druhov, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. I a II.

Článok 13

Riešenie sporov

1. Každý spor, ktorý môže vzniknúť medzi dvoma alebo viacerými stranami pri interpretácii či aplikácii ustanovení tohto dohovoru, bude predmetom vyjednávania medzi zmluvnými stranami, ktoré sú účastníkmi tohto sporu.

2. Ak spor nemožno vyriešiť podľa odseku 1, zmluvné strany po vzájomnej dohode môžu predložiť spor arbitráži na Stálom súde v Haagu a pre zmluvné strany, ktoré tento spor predložia, bude arbitrážne rozhodnutie záväzné.

Článok 14

Výhrady

1. Proti ustanoveniam tohto dohovoru nemožno uplatňovať všeobecné výhrady. Konkrétne výhrady možno uplatňovať v súlade s ustanoveniami článku 11 a tohto článku.

2. Ktorýkoľvek štát alebo regionálna organizácia ekonomickej integrácie môže pri ukladaní svojej listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase či pristúpení uplatniť konkrétnu výhradu k zaradeniu ktoréhokoľvek sťahovavého druhu do prílohy č. I alebo do prílohy č. II, alebo do oboch príloh a nebude sa potom považovať za stranu vo vzťahu k predmetu tejto výhrady až do 90 dní po tom, keď depozitár zaslal zmluvným stranám oznámenie, že takáto výhrada bola odvolaná.

Článok 15

Podpis

Tento dohovor bude otvorený na podpis v Bonne pre všetky zmluvné strany a pre ktorúkoľvek regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie do 22. júna 1980.

Článok 16

Ratifikácia, prijatie, súhlas

Tento dohovor bude podliehať ratifikácii, prijatiu alebo súhlasu. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo súhlase budú uložené u vlády Spolkovej republiky Nemecko, ktorá bude ich depozitárom.

Článok 17

Pristúpenie

Po 22. júni 1980 bude tento dohovor otvorený na pristúpenie pre všetky nesignatárske štáty a ktorúkoľvek regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie. Listiny o pristúpení budú uložené u depozitára.

Článok 18

Nadobudnutie platnosti

l. Tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň tretieho mesiaca po dni, keď bola u depozitára uložená 15. listina o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení.

2. Pre každý štát alebo pre každú regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie, ktoré ratifikujú, prijmú alebo schvália tento dohovor, alebo k nemu pristúpia po uložení 15. listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase či pristúpení, tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň tretieho mesiaca po tom, keď štát alebo organizácia uloží svoj dokument o ratifikácii, prijatí, súhlase či pristúpení.

Článok 19

Odstúpenie

Ktorákoľvek zmluvná strana môže tento dohovor kedykoľvek vypovedať písomným oznámením depozitárovi. Výpoveď nadobudne účinnosť 12 mesiacov po tom, keď depozitár prijal oznámenie.

Článok 20

Depozitár

1. Originál tohto dohovoru je vyhotovený v anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom a španielskom jazyku, pričom každé znenie má rovnakú platnosť, a bude uložený u depozitára. Depozitár zašle overené kópie každého znenia všetkým štátom a regionálnym organizáciám ekonomickej integrácie, ktoré podpísali dohovor alebo uložili svoje listiny o pristúpení k dohovoru.

2. Po konzultácii s vládami, ktorých sa to týka, depozitár pripraví oficiálne znenie textu tohto dohovoru v arabskom a čínskom jazyku.

3. Depozitár bude informovať všetky štáty, ktoré podpísali tento dohovor, a štáty, ktoré k nemu pristúpili, všetky regionálne organizácie ekonomickej integrácie, ktoré podpísali tento dohovor a ktoré k nemu pristúpili, ako aj Sekretariát o podpisoch, uložení listín o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení, o nadobudnutí platnosti tohto dohovoru, o jeho zmenách alebo doplnkoch, konkrétnych výhradách a o oznámeniach o odstúpení.

4. Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru depozitár zašle jeho overenú kópiu Sekretariátu Organizácie Spojených národov s cieľom registrovať a zverejniť ho podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.

Dané v Bonne 23. júna 1979.

Príloha č. I

(V znení zmien a doplnkov prijatých Konferenciou zmluvných strán v rokoch 1985, 1988, 1991, 1994 a 1997)
(k 17. augustu 1997)

Vysvetlivky

1. Sťahovavé druhy zaradené do tejto prílohy sa označujú:

a) názvom druhu alebo poddruhu,

b) ako všetky sťahovavé druhy zahrnuté vo vyššom taxóne alebo v jeho vyznačenej časti.

2. Iné odkazy na vyššie taxóny než druh sú len informatívne alebo na účely klasifikácie.

3. Skratka „(s.l.)“ označuje, že vedecký názov sa používa v rozšírenom zmysle.

4. Hviezdička * umiestnená za názvom druhu označuje, že druh či oddelená populácia tohto druhu alebo vyššieho taxónu, v ktorom je tento druh zahrnutý, sú zaradené do prílohy č. II.

5. Hrubo vytlačené druhy – druhy voľne žijúce na Slovensku.

MAMMALIA (CICAVCE)

CHlROPTERA
Molossidae Tadarida brasiliensis tadarida guánová
PRIMATES   
Pongidae Gorilla gorilla beringei gorila pralesná horská
CETACEA
Balaenopteridae Balaenoptera musculus vráskavec ozrutný
  Megaptera novaeangliae vráskavec dlhoplútvy
Balaenidae Balaena mysticetus veľryba arktická
  Eubalaena glacialis1) veľryba čierna
  Eubalaena australis1) veľryba južná
CARNIVORA
Felidae Panthera uncia leopard snežný
Mustelidae Lutra provocax vydra južná
  Lutra felina vydra pobrežná
PINNIPEDIA
Phocidae Monachus monachus* tuleň mníši
PERISSODACTYLA
Equidae Equus grevyi zebra Grevyho
ARTIODACTYLA
Camelidae Vicugna vicugna* lama vikuňa
    (s výnimkou populácií v Peru)2)
Cervidae Cervus elaphus barbarus jeleň lesný berberský
  Hippocamelus bisulcus jeleník čílský
Bovidae Bos sauveli tur kuprej
Bos grunniens jak divý
Addax nasomaculatus dlhorožec škvrnitonosý
Gazelia cuvieri antilopa edmi
Gazelia dama antilopa dama
Gazelia dorcas antilopa dorkas
  (len populácie v severozápadnej Afrike)
Gazelia leptoceros antilopa piesočná
Oryx dammah* oryx šabľorohý (dlhorožec)

AVES (VTÁKY)

SPHENISCIFORMES   
Spheniscidae Spheniscus humboldti tučniak Humboldtov
PROCELLARIFORMES   
Diomedeidae Diomedea albatrus albatros bielochrbtý
  Diomedea amstardimensis albatros
Procellariidae Pterodroma cahow tajfúnnik kahu
  Pterodroma phaeopygla tajfúnnik tmavochrbtý
PHONICOPTERIFORMES   
Phoenicopteridae Phoenicoparrus andinus 
  Phoenicopatrus jamesi 
PELECANIFORMES   
Pelecanidae Pelecanus crispus* pelikán kučeravý
  Pelecanus onocrotalus* pelikán ružový
    (len Palearktické populácie)
CICONIIFORMES   
Ardeidae Egretta eulophotes volavka žltozobá
Ciconiidae Ciconia boyciana bocian čiernozobý
Threskiornithidae Geronticus eremita* ibis skalný
ANSERIFORMES   
Anatidae Chloephaga rubidiceps* kazarka červenohlavá
  Oxyura leucocephala* 
  Anser erythropus hus piskľavá
  Branta ruficollis bernikla červenokrká
  Marmaronetta angustirostris kačica úzkozobá
  Aythya nyroca chochlačka bielooká
  Polysticta stelleri 
FALCONIFORMES   
Accipitridae Haliaeetus albicilla* orliak morský
  Haliaeetus pelagicus* orliak hrubozobý
  Aquila clanga orol hrubozobý
  Aquila heliaca orol kráľovský
Falconidae Falco naumanni sokol bielopazúrový
GRUIFORMES   
Gruidae Grus japonensis* žeriav čierno -biely
  Grus leucogeranus* žeriav biely
  Grus nigricollis* žeriav čiernokrký
  Chlamydotis undulata* drop hrivnatý
    (len populácie zo severozápadnej Afriky)
Otididae Otis tarda* drop fúzatý
    (stredoeurópska populácia)
Rallidae Sarothrura ayresi* 
CHARADRIIFORMES   
Charadriidae Chettusia gregaria cíbik stepný
Scolopacidae Numenius borealis* hvizdák krátkozobý
  Numenius tenuirostris* hvizdák tenkozobý
Laridae Larus atlanticus čajka
  Larus audouinii* čajka ostrovná
  Larus leucophthalmus* čajka bielooká
  Larus relictus čajka reliktná
  Larus saundersi čajka krátkozobá
Alcidae Synthliboramphus alka chochlatá
  wumizusume 
PASSERIFORMES   
Parulidae Dendroica kirtlandii horárik Kirtlandov
Fringillidae Serinus syriacus kanárik cédrový
Hirundinidae Hirundo atrocaerulea* lastovička modrá
Sylvinidae Acrocephalus paludicola* trsteniarik vodný

REPTILIA (PLAZY)

TESTUDINATA   
Cheloniidae Chelonia mydas* kareta obrovská
  Caretta caretta* kareta nepravá
  Eretmochelys imbricata* kareta pravá
  Lepidochelys kempii* kareta Kempova
  Lepidochelys olivacea* kareta olivová
Dermochelyidae Dermochelys coriacea* kožatka morská
Pelomedusidae Podocnemis expansa* tereka arrau
    (len populácie hornej Amazonky)
CROCODYLIA   
Gavialidae Gavialis gangeticus gaviál indický

PISCES (RYBY)

SILURIFORMES
Schilbeidae Pangasianodon gigas

Príloha č. II

(V znení zmien a doplnkov prijatých Konferenciou zmluvných strán
v rokoch 1985, 1988, 1991, 1994 a 1997)
(k 17. augustu 1997)

Vysvetlivky

1. Sťahovavé druhy zaradené do tejto prílohy sa označujú:

a) názvom druhu alebo poddruhu,

b) ako všetky sťahovavé druhy zahrnuté vo vyššom taxóne alebo v jeho vyznačenej časti.

Ak nie je uvedené inak, potom tam, kde sa odkazuje na vyšší taxón než druh, platí, že uzavretie dohôd by bolo prínosom pre všetky sťahovavé druhy v rámci tohto taxónu.

2. Skratka „spp.“ za názvom čeľade alebo rodu sa používa na označenie všetkých sťahovavých druhov v rámci tej čeľade alebo tohto rodu.

3. Iné odkazy na vyššie taxóny než druh sú len informatívne alebo na účely klasifikácie.

4. Skratka „(s.l.)“ označuje, že vedecký názov sa používa v rozšírenom zmysle.

5. Hviezdička * umiestnená za názvom druhu označuje, že druh či oddelená populácia tohto druhu alebo vyššieho taxónu, v ktorom je tento druh zahrnutý, sú zaradené do prílohy č. I.

6. Hrubo vytlačené druhy – druhy voľne žijúce na Slovensku.

MAMMALIA (CICAVCE)

CHIROPTERA   
Rhinolophidae Rhinolophldae. spp. podkovárovité
    (len európske populácie)
Vespertilionidae Vespertlllonidae. spp. netopierovité
    (len európske populácie)
Molossidae Tadarida teniotis tadarida buldogovitá
CETACEA   
Platanistidae Platanista gangetica delfínovec susu
Pontoporiidae Pontoporia blainvillei delfínovec laplatský
Iniidae Inia geoffrensis delfínovec inia
Monodontidae Delphinapterus leucas bleluha morská
  Monodon monoceros narval jednorohý
Phocoenidae Phocoena dioptrica sviňucha okuliarnatá
  Phocoena phocoena sviňucha tuponosá
    (populácie v Severnom a Baltickom mori, západnom a severnom Atlantiku a v Čiernom mori)
  Phoecoena spinipinnis sviňucha kýlochvostá
  Neophocaena phocaenoides sviňucha hladkochrbtá
  Phocoenoides dalli sviňucha Dallova
Delphinidae Sousa chinensis delfín indopacifický
  Sousa teuszil delfín atlantický
  Sotalia fluviatilis delfín tucuxi
  Lagenorhynchus albirostris delfín bielonosý
    (len populácie v Severnom a Baltickom mori)
  Lagenorhynchus acutus delfín bieloboký
    (len populácie v Severnom a Baltickom mori)
  Lagenorhynchus australis delfín čiernolíci
  Lagenorhynchus obscurus delfín tmavý
  Grampus griseus delfín sivý
    (len populácie v Severnom a Baltickom mori)
  Tursiops truncatus delfín skákavý
    (populácie v Severnom a Baltickom mori, západnom Stredomorí a Čiernom mori)
  Stenella attenuata delfín štíhlonosý
    (populácie vo východnom tropickom Tichom oceáne)
  Stenellla longirostris delfín dlhonosý
    (populácie vo východnom tropickom Tichom oceáne)
  Stenella coeruleoalba delfín pásavý
    (populácie v tropickom Tichom oceáne a západnom Stredomorí)
  Delphinus delphis delfín vytrvalý
    (populácie v Severnom a Baltickom mori, západnom Stredomorí, Čiernom mori a východnom Tichom oceáne)
  Orcaella brevirostris delfín krátkonosý
  Cephalorhynchus delfín strakatý
  commersonii (juhoamerická populácia)
  Cephalorhynchus europia delfín bielobruchý
  Cephalorhynchus haevisidii delfín Haevisideov
  Orcinus orca kosatka dravá
    (populácie vo východnom, severnom Atlantiku a severnom Tichom oceáne)
  Globicephala melas delfín dlhoplutvý
    (len populácie v Severnom a Baltickom mori)3)
Ziphiidae Berardius bairdii vorvaňovec Bairdov
  Hyperoodon ampullatus vorvaňovec anarnak
PINNIPEDIA   
Phocidae Phoca vitulina tuleň severský
    (len populácie v severnom a Waddenovom mori)
  Halichoerus grypus tuleň kužeľozubý
    (len populácie v Baltickom mori)
  Monachus monachus* tuleň mníši
PROBOSCIDEA   
Elephantidae Loxodonta africana slon africký
SIRENIA   
Dugongidae Dugong dugon dugong indický
ARTIODACTYLA   
Camelidae Vicugna vicugna*4) lama vikuňa
Bovidae Oryx dammah* dlhorožec šabľbrohý
  Gazella gazella antilopa horská
    (len ázijské populácie)

AVES (VTÁKY)

SPHENISCIFORMES   
Spheniscidae Spheniscus demersus tučniak okuliarnatý
PROCELLARIFORMES   
Diomedeidae Diomedea exulans albatros sťahovavý
  Diomedea epomophora albatros kráľovský
  Diomedea irrorata albatros tenkozobý
  Diomedea nigripes albatros čiernonohý
  Diomedea immutabilis albatros nemenlivý
  Diomedea melanophris albatros čiernobrvý
  Diomedea bulleri albatros Bullerov
  Diomedea cauta albatros bielohlavý
  Diomedea chlororynchos albatros žltonosý
  Diomedea chrysostoma albatros sivohlavý
  Phoebetria fusca albatros tmavochrbtý
  Phoebetria palpebrata albatros svetlochrbtý
GAVIIFORMES   
Gavidae Gavia stellata potáplica štíhlozobá
    (západná palearktická populácia)
  Gavia arctica arctica potáplica stredná európska
  Gavia arctica suschkini potáplica stredná
  Gavia immer immer potáplica ľadová
    (severozápadná európska populácia)
  Gavia adamsi potáplica bledozobá
    (západná palearktická populácia)
PODICIPEDIFORMES   
Podicipedidae Podiceps grisegena grisegena potápka červenokrká
  Podiceps auritus potápka ušatá
    (západná palearktická populácia)
PELECANIFORMES   
Phalacrocoracidae Phalacrocorax nigrogularis kormorán
  Phalacrocorax pygmaeus kormorán malý
Pelecanidae Pelecanus crispus* pelikán kučeravý
  Pelecanus onocrotalus* pelikán ružový
    (západné palearktické populácie)
CICONIIFORMES   
Ardeidae Botaurus stellaris stellaris bučiak trsťový
    (západné palearktické populácie)
  Ixobrychus minutus minutus bučiačik močiarny
    (západné palearktické populácie)
  Ixobrichus sturmii bučiačik
  Ardeola rufiventris volavka
  Ardeola idae volavka
  Egretta vinaceigula volavka
  Casmerodius albus albus volavka biela
    (západné palearktické populácie)
  Ardea purpurea purpurea volavka purpurová
    (populácie hniezdiace v západopalearktickej oblasti)
Ciconiidae Mycteria ibis 
  Ciconia ciconia bocian biely
  Ciconia episcopus microscelis bocian
  Ciconia nigra bocian čierny
Threskiornithidae Plegadis falcinellus ibis hnedý
  Geronticus eremita* 
  Threskiornis aethiopicus aethiopicus
  Platalea leucorodia lyžičiar biely
  Platalea alba lyžičiar biely
    (okrem Malagašskej populácie)
Phoenicopteridae Phoenicopteridae. spp. plameniakovité
ANSERIFORMES   
Anatidae Anatidae spp.* kačicovité
FALCONIFORMES   
Cathartidae Cathartidae spp. kondorovité
Pandionidae Pandion haliaetus kršiak rybožravý
Accipitridae Accipitridae spp.* jastrabovité
Falconidae Falconidae spp. sokolovité
GALLIFORMES   
Phasianidae Coturnix coturnix coturnix prepelica poľná euroázijská
GRUIFORMES   
Rallidae Porzana porzana chriašteľ bodkovaný
    (populácie hniezdiace v západopalearktickej oblasti)
  Porzana parva parva chriašteľ malý
  Porzana pusilla intermedia chriašteľ najmenší
  Sarothrura ayresi* chriašteľ zrkadlokrídly
  Crex crex chriašteľ poľný
  Fulica atra atra lyska čierna
    (populácie Stredozemného a Čierneho mora)
  Aenigmatolitnnas marginalis 
  Sarothura boehmi 
Gruidae Grus spp.* žeriavovité
  Anthropoides virgo žeriav stepný
Otididae Chlamydotis undulata* drop hrivnatý
    (len ázijské populácie)
  Otis tarda drop fúzatý
CHARADRIIFORMES   
Recurvirostridae Recurvirostridae spp. šabliarkovité
Dromadidae Dromas ardeola 
Burhinidae Burhinus oedicnemus ležiak úhorový
Glareolidae Glareola pratincola prieložník stepný
  Glareola nordmanni prieložník čiernokrídly
Charadriidae Charadriidae spp. kulíkovité
Phalaropodidae Phalaropodidae spp. lyskonohovité
Scolopacidae Scolopacidae spp.* slukovité
Laridae Larus hemprichii čajka
  Larus leucophthalmus* čajka blelooká
  Larus ichthyaetus čajka
    (západoeuroázijské a africké populácie)
  Larus melanocephalus čajka čiernohlavá
  Larus genel čajka
  Larus audouinii* čajka ostrovná
  Larus armenicus čajka
Sternidae Sterna albifrons rybár malý
  Sterna balaenarum rybár
  Sterna bengalensls rybár
(africké a juhozápadné ázijské populácie)
  Sterna bergli rybár
(africké a juhozápadné ázijské populácie)
  Sterna caspia rybár
    (západoeuroázljské a africké populácie)
  Sterna dougalii rybár štíhlozobý
    (atlantické populácie)
  Sterna hirundo hirundo rybár obyčajný európsky
(hniezdiace populácie v západnej palearktickej
    oblasti)
  Sterna maxima albidorsalis rybár
  Sterna nilotica nilotica rybár
    (západoeuroázljské a africké populácie)
  Sterna paradisaea rybár
    (atlantické populácie)
  Sterna repressa rybár
  Sterna sandvicensis sandvicensis rybár sivý európsky
  Sterna saundersi rybár
  Chlidonias niger niger rybár čierny
  Chlidonias leucopterus rybár bielokrídly
    (západoeuroázljské a africké populácie)
CORACIIFORMES   
Meropidae Merops apiaster včelárik zlatý
Coracidae Coracias garrulus krakl'a belasá
PSITTACIFORMES   
Psitacidae Amazona tucumana papagáj nádherný
PASSERIFORMES   
Hirundidae Hirundo atrocaerulea* lastovička modrá
Muscicapidae Muscicapidae (s. l.) spp. muchárikovité
Sylvidae Acrocephalus paludicola* trsteniarik vodný

REPTILIA (PLAZY)

TESTUDINATA
Cheloniidae Cheloniidae spp.* karetovité
Dermochelyidae Dermochelyidae spp.* kožatkové
Pelomedusidae Podocnemis expansa* tereka arrau
CROCODYLIA
Crocodylidae Crocodylus porosus krokodíl morský

PISCES (RYBY)

ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae Acipenser fulvescens

INSECTA (HMYZ)

LEPIDOPTERA
Danaidae Danaus plexippus

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) Pôvodne uvedené ako Eubalena glacialis (s. l.).

2) Pôvodne uvedené ako Lama vicugna*.

3) Pôvodne uvedené ako Globicephala meleana.

4) Pôvodne uvedené ako Lama vicugna.