Oznámenie č. 89/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 32/1998
Platnosť od 31.03.1998 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť 1. apríla 1998. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

89

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. cenách

opatrenie z 26. marca 1998 č. R-1/1998, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 89/1996 Z. z.).

Opatrením sa predlžuje platnosť minimálnej (garantovanej) ceny cukru určenej pre štátny intervenčný nákup realizovaný v roku 1997 aj pre rok 1998 a určuje sa minimálna cena voľne loženého cukru.

Toto opatrenie nadobúda záväznosť 1. apríla 1998.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.