Oznámenie č. 88/1998 Z. z.Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností, ktoré sú štátnym tajomstvom, a zoznam skutočností, ktoré sú služobným tajomstvom v rezorte Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Čiastka 31/1998
Platnosť od 28.03.1998
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 1998.

88

OZNÁMENIE

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydal podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva a šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

výnos z 12. marca 1998 č. 1, ktorým sa vydáva zoznam skutočností, ktoré sú štátnym tajomstvom, a zoznam skutočností, ktoré sú služobným tajomstvom v rezorte Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Tento výnos určuje skutočnosti, ktoré sú v rezorte Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky štátnym tajomstvom a služobným tajomstvom.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 1998.

Výnos bol zaslaný organizáciám, ktoré riadi Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, a možno doň nazrieť v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.