Oznámenie č. 87/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 31/1998
Platnosť od 28.03.1998 do30.04.2004
Zrušený 118/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po dni, keď došlo k výmene diplomatických nót potvrdzujúcich toto schválenie, t. j. 6. januára 1996, na základe článku 8.

87

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. augusta 1994 bola v Nitre podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po dni, keď došlo k výmene diplomatických nót potvrdzujúcich toto schválenie, t. j. 6. januára 1996, na základe článku 8.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky
o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) s cieľom rozvíjať spoluprácu v oblasti veterinárnej medicíny s osobitným dôrazom na predchádzanie nákazlivým ochoreniam zvierat a ich zdolávanie, ako aj na zabránenie ich rozširovaniu a želajúc si uzavrieť dohodu v tejto oblasti medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú v záujme zabránenia rozširovaniu pôvodcov nákazlivých ochorení zvierat, ako aj zdraviu škodlivých výrobkov živočíšneho pôvodu na územia svojich štátov spolupracovať pri vývoze, dovoze a tranzite živých zvierat, tovarov živočíšneho pôvodu, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz.

Článok 2

Príslušné centrálne veterinárne orgány zmluvných strán spoločne vypracujú potrebné dohody o podmienkach vývozu, dovozu a tranzitu zvierat, výrobkov živočíšneho pôvodu, ako aj predmetov podliehajúcich veterinárnej kontrole.

Článok 3

(1) Príslušné centrálne veterinárne orgány zmluvných strán sa zaväzujú, že

- sa budú bezodkladne informovať o zistení nákazy uvedenej v zozname nákaz „A“ Medzinárodného úradu pre nákazy (O. I. E.), ako aj takých ochorení zvierat, ktoré sa doteraz nezistili na území Slovenskej republiky ani na území Maďarskej republiky alebo sa už viac rokov nevyskytli,

- informácia musí obsahovať druh a počet zvierat postihnutých nákazou, miesto výskytu ochorenia, spôsob diagnostikovania a likvidácie nákazy, v prípade zistenia slintačky a krívačky aj typ izolovaného vírusu,

- informácie budú zasielať až dovtedy, kým sa nákaza úplne nezlikviduje,

- na požiadanie sa zmluvné strany budú navzájom informovať o nákazlivých ochoreniach uvedených v zozname „B“ Medzinárodného úradu pre nákazy.

(2) Ak sa na území štátu jednej zmluvnej strany zistí niektoré z ochorení uvedených v článku 3 ods. 1, zmluvné strany si navzájom pomôžu pri diagnostikovaní týchto nákaz a na požiadanie poskytnú izolovaného pôvodcu ochorenia.

(3) Príslušné centrálne veterinárne orgány zmluvných strán si budú navzájom pravidelne zasielať hlásenia o výskyte nákazlivých ochorení zvierat podliehajúcich hláseniu v Slovenskej republike alebo v Maďarskej republike.

Článok 4

V záujme ochrany zdravia zvierat sa zmluvné strany budú informovať o využívaní veterinárnych poznatkov v praxi s cieľom predchádzať vzniku nákazlivých, parazitárnych a iných ochorení.

Článok 5

Zmluvné strany v záujme rozvoja veterinárnej spolupráce, ako aj zvyšovania efektívnosti vedeckého výskumu umožnia

- spoluprácu medzi veterinárnymi výskumnými a diagnostickými pracoviskami,

- výmenu odborných časopisov a publikácií s veterinárnou tematikou,

- výmenu veterinárnych právnych predpisov a vzájomnú informovanosť o organizačných zmenách vo veterinárnej starostlivosti,

- vzájomnú informovanosť o odborných podujatiach a účasť odborníkov oboch zmluvných strán.

Článok 6

Všetky sporné a nejasné otázky týkajúce sa uplatňovania jednotlivých ustanovení tejto dohody budú riešiť príslušné centrálne veterinárne orgány zmluvných strán priamym rokovaním a prijatím bezprostredných opatrení.

Článok 7

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom podpísanej v Prahe 12. marca 1958.

Článok 8

Táto dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov. Jej platnosť sa bude automaticky predlžovať na ďalšie päťročné obdobie, ak ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred nasledujúcim obdobím jej platnosti.

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán. Nadobudne platnosť tridsiaty deň po dni, keď došlo k výmene diplomatických nót potvrdzujúcich toto schválenie.

Dané v Nitre 15. augusta 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavel Koncoš v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

László Lakos v. r.