Oznámenie č. 86/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien niektorých výrobkov v zdravotníctve – 25. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996

Čiastka 31/1998
Platnosť od 28.03.1998
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť 1. mája 1998.

86

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie z 23. marca 1998 č. Z-2/1998, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien niektorých výrobkov v zdravotníctve – 25. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996 (oznámenie č. 89/1996 Z. z.).

Opatrením sa určujú zmeny maximálnych cien liekov a zdravotníckych pomôcok.

Toto opatrenie nadobúda záväznosť 1. mája 1998.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.