84

OPATRENIE

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 12. marca 1998

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu (ďalej len „správcovia“), ktorými sú štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne hospodárske organizácie.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. f) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú

a) elektronické nosiče dát (počítače, tlačiarne),

b) telefaxy,

c) kopírovacie stroje,

d) motorové vozidlá,

e) iné hnuteľné veci štátu, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom je vyššia ako 10 000 Sk.

(2) Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľom hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu vždy, keď správcovia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu, keď jedným z účastníkov zmluvy sú iní správcovia, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, a predmetom zmluvy o zámene správy sú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, keď správcovia prevádzajú vlastníctvo

a) elektronických nosičov dát (počítače, tlačiarne),

b) telefaxov,

c) kopírovacích strojov,

d) motorových vozidiel,

e) iných hnuteľných vecí štátu, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom je vyššia ako 10 000 Sk.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, len keď správcovia výmenou dávajú

a) elektronické nosiče dát (počítače, tlačiarne),

b) telefaxy,

c) kopírovacie stroje,

d) motorové vozidlá,

e) iné hnuteľné veci štátu, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom je vyššia ako 10 000 Sk.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, keď správcovia prenechávajú majetok štátu do nájmu

a) na neurčitý čas,

b) na čas dlhší ako päť rokov.

(2) Súhlas úradu podľa odseku 1 je potrebný aj vtedy, keď správcovia v nájomnej zmluve dohodli v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na čas dlhší ako päť rokov.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami je potrebný súhlas úradu, keď vypožičiavateľom sú správcovia.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami je potrebný súhlas úradu, keď požičiavateľom sú správcovia.

(3) Súhlas úradu sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia prenechávajú hnuteľné veci štátu iným osobám, ako sú uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.


§ 9

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Ľubomír Šutek v. r.