Vyhláška č. 82/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 339/1997 Z. z.

Čiastka 31/1998
Platnosť od 28.03.1998 do30.09.1998
Účinnosť od 01.04.1998 do30.09.1998
Zrušený 295/1998 Z. z.

OBSAH

82

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. marca 1998,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 339/1997 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 339/1997 Z. z. sa mení takto:

V § 2 sa číslo „5" nahrádza číslom „3".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.


Miroslav Maxon v. r.