Vyhláška č. 8/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí

Čiastka 3/1998
Platnosť od 14.01.1998
Účinnosť od 14.01.1998

OBSAH

8

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 2 body 4 a 5 znejú:

4. Ojazdené alebo poškodené motorové vozidlá vrátane motorových vozidiel určených na súčiastky, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu,7) s výnimkou historických vozidiel a vozidiel špeciálne upravených na športové účely.

5. Pneumatiky, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.7)“.

2. V prílohe č. 2 bod 7 znie:

7. Použitý pančuchový tovar.“.

3. V prílohe č. 2 v časti Výnimky sa za bod 3 vkladajú nové body 4 a 5, ktoré znejú:

4. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 9 a 10 sa neuplatní, ak ide o veci v balíkových zásielkach v poštovom styku zasielané fyzickou osobou zo zahraničia v primeranom množstve fyzickej osobe v tuzemsku.

5. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 2, 3, 9 a 10, 12 až 14 sa neuplatní, ak ide o veci preukázateľne získané v zahraničí dedením.“.

Doterajší bod 4 sa označuje ako bod 6.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Karol Česnek v. r.