Zákon č. 79/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3l4/l996 Z. z. o prokuratúre

Čiastka 30/1998
Platnosť od 25.03.1998 do30.04.2001
Účinnosť od 25.03.1998 do30.04.2001
Zrušený 153/2001 Z. z.

79

ZÁKON

z 24. marca l998,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/l996 Z. z. o prokuratúre

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/l996 Z. z. o prokuratúre sa mení takto:

§ 56 znie:

㤠56

Tento zákon nadobúda účinnosť 25. marca 1998.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.