Opatrenie č. 75/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje Číselník štatistických územných jednotiek Slovenskej republiky

Čiastka 28/1998
Platnosť od 21.03.1998 do31.07.2004

75

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 4. marca 1998,

ktorým sa ustanovuje Číselník štatistických územných jednotiek Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenie

(1) Predmetom úpravy tohto opatrenia je vyhlásenie Číselníka štatistických územných jednotiek Slovenskej republiky (ďalej len „číselník územných jednotiek“), ktorých hierarchické usporiadanie zodpovedá Číselníku územných jednotiek pre štatistiku vydanému Štatistickým úradom Európskej únie – Eurostat.

(2) Účelom číselníka územných jednotiek je zabezpečiť porovnateľnosť regionálnych štatistík na báze používanej v rámci Európskej únie.

§ 2

Štatistické územné jednotky Slovenskej republiky

(1) Štatistické územné jednotky Slovenskej republiky (ďalej len „územné jednotky“) na účely tohto opatrenia sú:

a) Bratislavský kraj – jednotka je vymedzená územím Bratislavského kraja,

b) Západné Slovensko – jednotka je vymedzená spojením územia Trnavského kraja, Trenčianskeho kraja a Nitrianskeho kraja,

c) Stredné Slovensko – jednotka je vymedzená spojením územia Žilinského kraja a Banskobystrického kraja,

d) Východné Slovensko – jednotka je vymedzená spojením územia Prešovského kraja a Košického kraja.

(2) Skladobnosť územných jednotiek podľa odseku 1 je zabezpečená aj cez územie okresov a obcí.

§ 3

Číselník územných jednotiek

(1) Na účely štátneho štatistického zisťovania sa číselník územných jednotiek ustanovuje takto:

Kód územnej jednotky Názov územnej jednotky Anglický názov územnej jednotky
1 Bratislavský kraj Región of Bratislava
2 Západné Slovensko West Slovakia
3 Stredné Slovensko Central Slovakia
4 Východné Slovensko East Slovakia

(2) Číselníky krajov, okresov a obcí ustanovené opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z. z 30. septembra 1996 nie sú týmto opatrením dotknuté.

(3) Používanie číselníka územných jednotiek je záväzné pre všetky orgány vykonávajúce štátne štatistické zisťovania a pre orgány vykonávajúce rezortné štatistické zisťovania.


§ 4

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.