Oznámenie č. 74/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Kazachstan o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 28/1998
Platnosť od 21.03.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 11. júna 1997, na základe článku 17.

74

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. mája 1995 bola v Alma-Ate podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Kazachstan o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 11. júna 1997, na základe článku 17.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Kazachstan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci, podpísaná 18. júna 1992 v Moskve (oznámenie č. 456/1992 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Kazachstan o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Republiky Kazachstan (ďalej len „zmluvné strany“),

riadiac sa želaním rozvíjať a upevňovať obchodno-hospodárske vzťahy a vedecko-technickú spoluprácu,

snažiac sa rozširovať obchodné vzťahy medzi dvoma štátmi na princípoch rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti,

zohľadňujúc hlboké zmeny prebiehajúce v politických a ekonomických systémoch oboch republík,

snažiac sa postupne integrovať ekonomiky oboch štátov do svetového hospodárstva v súlade s medzinárodným právom a platným právnym poriadkom oboch štátov,

berúc do úvahy záväzky Slovenskej republiky ako zmluvnej strany Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a úsilie Republiky Kazachstan dodržiavať normy a pravidlá všeobecne platné v medzinárodnom obchode vrátane noriem a pravidiel GATT,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj hospodárskych vzťahov zameraných predovšetkým na zvýšenie vzájomného obratu tovarovej výmeny a objemu poskytovaných služieb.

Zmluvné strany sa dohodli prijímať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie, uľahčenie a stimulovanie všetkých foriem hospodárskej, obchodnej a vedecko-technickej spolupráce v rámci platného právneho poriadku štátov zmluvných strán.

Článok 2

Zmluvné strany si navzájom poskytnú doložku najvyšších výhod vo vzťahu k obchodovaniu s tovarmi majúcimi pôvod na území štátov oboch zmluvných strán podľa článku 1 GATT.

Doložka najvyšších výhod sa nevzťahuje na práva a výhody, ktoré

- jedna zo zmluvných strán poskytla alebo v budúcnosti poskytne susedným štátom na uľahčenie pohraničného obchodu alebo medziregionálneho obchodu s inými štátmi,

- vyplývajú z účasti zmluvných strán v existujúcich alebo v budúcnosti vytváraných colných úniách a zónach voľného obchodu.

Článok 3

Zmluvné strany sa dohodli, že tovarová výmena a poskytovanie služieb sa budú uskutočňovať medzi subjektmi zahraničnoobchodných vzťahov oboch krajín (ďalej len „subjekty“) na základe priamych alebo kompenzačných obchodných dohôd uzavieraných v súlade s právnym poriadkom štátov zmluvných strán za svetové ceny a na zásadách platných v medzinárodnom obchode.

Subjekty zmluvných strán budú na základe vzájomného dohovoru uzavierať dohody a kontrakty vrátane dlhodobých najmä na dodávky tovarov s dlhotrvajúcim výrobným cyklom a dohody o hospodárskej spolupráci.

Článok 4

Zmluvné strany budú vytvárať priaznivé podmienky na to, aby subjekty štátov zmluvných strán mohli uzavierať a realizovať obchodné dohody na dodávky tovarov a poskytovanie služieb.

Článok 5

Zmluvné strany budú vytvárať priaznivé podmienky na priame kontakty medzi subjektmi oboch krajín a tiež na výmenu návštev delegácií a podnikateľov, účasť na veľtrhoch a výstavách a výmenu informácií.

Článok 6

Zmluvné strany, majúc na zreteli dôležitosť rozširovania obchodno-hospodárskej spolupráce, budú v rámci platného právneho poriadku svojich štátov vytvárať priaznivé podmienky na zriaďovanie pobočiek, organizácií, podnikov, firiem, bánk, obchodných domov, búrz, družstiev a spoločností na území svojich štátov pre ich obchodnú a hospodársku činnosť.

Článok 7

Zmluvné strany s prihliadnutím na rozvoj trhových hospodárskych vzťahov v oboch štátoch potvrdzujú v súlade s právnym poriadkom svojich štátov vzájomný záujem na

- vytváraní predpokladov na pohyb kapitálu,

- združovaní investícií na realizáciu významných projektov,

- účasti subjektov oboch štátov na rozvíjaní voľných ekonomických zón,

- procese privatizácie.

Článok 8

Zmluvné strany budú vytvárať v súlade s právnym poriadkom svojich štátov priaznivé podmienky na rozvoj spoločnej podnikateľskej činnosti vrátane podpory a ochrany investícií a zamedzenia dvojitého zdanenia a nebudú uplatňovať diskriminačné opatrenia vo vzájomnej hospodárskej spolupráci.

Článok 9

Zmluvné strany, vychádzajúc z toho, že vedecko-technická spolupráca v oblasti základných a aplikačných vied techniky a technológií plní dôležitú úlohu v ekonomickom rozvoji štátov, budú vytvárať nevyhnutné podmienky na rozvoj vzájomných vzťahov v tejto oblasti.

Článok 10

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť rozvoju vzťahov a spolupráci medzi vedcami a špecialistami, vedeckými organizáciami a podnikmi vrátane vytvorenia dočasných alebo trvalých spoločných vedeckých kolektívov na riešenie vedecko-technických problémov a realizáciu výskumných projektov s cieľom zabezpečiť sociálny a ekonomický rozvoj v oboch štátoch.

Zmluvné strany budú chrániť výsledky spoločných vedecko-technických prác. Tieto výsledky sa tretej strane môžu poskytnúť len s písomným súhlasom účastníckej organizácie druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať pomoc pri výmene informácií, najmä v oblasti legislatívy týkajúcej sa obchodno-hospodárskych a vedecko-technických vzťahov.

Článok 12

Zmluvné strany budú pomáhať slovenským a kazašským subjektom zahraničnoobchodných vzťahov pri tranzite tovarov cez územie svojich štátov do tretích štátov okrem tovarov vylúčených z dovozu právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 13

Zmluvné strany, uvedomujúc si, že v prehlbovaní vzájomných hospodárskych vzťahov plní významnú úlohu rozvoj turistiky, budú jej rozvoj podporovať v súlade s právnym poriadkom svojich krajín a na základe odporúčaní Konferencie OSN o medzinárodnej turistike a cestovaní (Rím, 1963), ako aj Charty turistiky a kódexu turistu (Sofia, 1985).

Článok 14

Zúčtovania a platby za dodávané tovary a poskytované služby medzi subjektmi sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene alebo v mene, na ktorej sa dohodnú komerčné banky v súlade so zásadami, podmienkami a formami uplatňovanými v medzinárodnej obchodnej, finančnej a bankovej praxi.

Článok 15

Zmluvné strany s cieľom podporiť obchodno-hospodárske vzťahy môžu zriadiť v Slovenskej republike a v Republike Kazachstan obchodné zastupiteľstvá. Právne postavenie obchodných zastupiteľstiev bude dané samostatnou dohodou medzi zmluvnými stranami.

Článok 16

Pre napĺňanie cieľov tejto dohody i rozvoja obchodno-hospodárskych a vedecko-technických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Republikou Kazachstan zmluvné strany zriadia medzivládnu slovensko-kazašskú zmiešanú komisiu, ktorá bude zložená zo zástupcov príslušných štátnych orgánov, organizácií a podnikateľských subjektov.

Zmiešaná komisia bude plniť úlohy v súlade so svojím štatútom.

Článok 17

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu a bude platiť dovtedy, kým jedna zo zmluvných strán nevyrozumie druhú zmluvnú stranu písomne, najmenej šesť mesiacov pred začiatkom kalendárneho roka, o svojom zámere ukončiť platnosť dohody.

Od momentu nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Kazachstan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci, podpísaná 18. júna 1992 v Moskve.

Dané v Alma-Ate 18. mája 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, kazašskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Sergej Kozlík v. r.

Za vládu

Republiky Kazachstan:

Viktor Vasilievič Sobolev v. r.