Zákon č. 73/1998 Z. z.Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

Čiastka 28/1998
Platnosť od 21.03.1998
Účinnosť od 09.04.2020
Redakčná poznámka

s výnimkou § 152 až 154, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosť zákona o rodičovskom príspevku (novela č. 196/1998 Z. z. zákona č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku nadobudla účinnosť 1. júla 1998)