Zákon č. 70/1998 Z. z.Zákon o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 27/1998
Platnosť od 18.03.1998 do31.12.2004
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2004
Zrušený 656/2004 Z. z.