Oznámenie č. 68/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti dopravy

Čiastka 26/1998
Platnosť od 12.03.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene diplomatických nót, t. j. 16. augusta 1995.

68

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. augusta 1994 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti dopravy.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene diplomatických nót, t. j. 16. augusta 1995.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti dopravy

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany"),

- spĺňajúc rozhodnutia Záverečného dokumentu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe týkajúce sa dopravy,

- berúc do úvahy Všeobecnú dohodu o clách a obchode a konkrétne závery týkajúce sa voľného tranzitu a doložky najvyšších výhod,

- riadiac sa snahou o rozvoj vzájomne výhodnej spolupráce v oblasti dopravy,

- snažiac sa o najefektívnejšiu a najekonomickejšiu dopravu tovarov vo vzájomnej a tranzitnej doprave,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať rozvoj vzájomne výhodnej spolupráce vo všetkých oblastiach dopravy, a to konkrétne v oblasti železničnej, cestnej, leteckej, námornej, riečnej dopravy a tiež námorných a riečnych prístavov, ako aj v kombinovanej doprave.

Článok 2

Dopravcovia, dopravné prostriedky a členovia ich posádok, ako aj náklady jednej zmluvnej strany sa na území štátu druhej zmluvnej strany budú považovať takisto za dopravcov, dopravné prostriedky a členov ich posádok, ako aj za náklady štátu, ktorý požíva najvyššie výhody.

Článok 3

1. Zmluvné strany vzájomne zabezpečia voľný tranzit všetkých dopravných prostriedkov v doprave do tretích štátov a z nich.

2. Na vzájomnej a tranzitnej doprave sa môžu zúčastňovať všetky dopravné prostriedky, ktoré sú registrované na území štátu jednej zo zmluvných strán.

Článok 4

Zmluvné strany budú vytvárať podmienky na rozvíjanie priamej spolupráce medzi organizáciami a podnikmi zmluvných strán a podporovať túto spoluprácu všetkými dostupnými spôsobmi.

Článok 5

V záujme ďalšieho rozvoja medzinárodných dopravných služieb zmluvné strany sa budú snažiť rozširovať spoluprácu v dvojstranných vzťahoch, ako aj v rámci medzinárodných organizácií, a to konkrétne:

a) spolupracovať v záujme integrácie dopravných systémov v Európe,

b) usilovať sa o zjednodušenie, uľahčenie a harmonizáciu všetkých zložitých postupov a dokumentácie, ktoré sú spojené s prevozom nákladov, aby sa tento prevoz realizoval podľa možnosti čo najrýchlejšie a plynule,

c) umožniť využívanie najefektívnejších spôsobov dopravy a najracionálnejších systémov prepravy v spoločnej komunikácii a tranzite, a to prostredníctvom poľských morských prístavov,

d) primerane využívať národné a medzinárodné prostriedky daného štátu, ako aj nové technológie v záujme rozvoja špecializácie v preprave,

e) venovať osobitnú pozornosť rozvoju techniky prepravy, ako aj rozvoju dopravného potenciálu rôznych druhov dopravy v oblasti vzájomnej a tranzitnej prepravy.

Článok 6

1. V záujme dôsledného plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody zmluvné strany vytvoria Slovensko-poľskú komisiu pre otázky dopravy, ktorá na základe návrhu jednej zo zmluvných strán bude rokovať na dohodnutom mieste v dohodnutom termíne. Členov komisie určia ministri dopravy zmluvných strán.

Článok 7

Zmluvné strany sa dohodli, že v záležitostiach riešených touto dohodou, v ich vzájomných vzťahoch sa dovtedy, kým sa nedohodne inak, nebudú uplatňovať ustanovenia Dopravnej dohody medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou uzavretej 13. januára 1956 v Prahe.

Článok 8

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana ju môže vypovedať písomne diplomatickou cestou. V takom prípade dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán dostane písomné oznámenie druhej zmluvnej strany o vypovedaní dohody.

Článok 9

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán. Nadobúda platnosť tridsiatym dňom po dni výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich toto schválenie.

Dané vo Varšave 18. augusta 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Leslaw Potkaňski v. r.