Oznámenie č. 67/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Čiastka 26/1998
Platnosť od 12.03.1998 do30.04.2004
Zrušený 118/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsať dní odo dňa výmeny diplomatických nót o tomto schválení, t. j. 6. januára 1996.

67

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. augusta 1994 bola v Nitre podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín.

Dohoda nadobudla platnosť tridsať dní odo dňa výmeny diplomatických nót o tomto schválení, t. j. 6. januára 1996.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky
o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany"),

vychádzajúc z úmyslu

- vzájomne prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu proti zavlečeniu škodcov rastlín a rastlinných produktov na územie svojich štátov,

- vytvoriť vzájomné zosúladenie fytosanitárnych podmienok pri výmene a tranzite rastlinného tovaru,

- prijať vo svojich krajinách účinné fytosanitárne opatrenia, prípadne spoločným postupom zabrániť nebezpečnému rozšíreniu škodcov,

- prehĺbiť odbornú spoluprácu na úseku ochrany rastlín,

- napomôcť rozvoj obchodnej spolupráce,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy uvádzané v tejto dohode majú nasledujúci význam:

(1) rastliny – živé rastliny a ich časti vrátane semien;

(2) rastlinný produkt – nespracovaný materiál rastlinného pôvodu (vrátane zrna) a tie spracované produkty, ktoré svojou povahou alebo spracovaním môžu vytvoriť riziko rozšírenia škodcov;

(3) osivá – semená na siatie, nie na konzumovanie alebo spracovanie;

(4) škodca (rastlinný) – forma života rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, alebo patogénny činiteľ poškodzujúci alebo potenciálne poškodzujúci rastliny alebo rastlinné produkty;

(5) karanténny škodca – škodca možného ekonomického významu pre takto ohrozenú krajinu, ktorý zatiaľ nie je v krajine prítomný, alebo je prítomný, ale nie je veľmi rozšírený a je pod kontrolou;

(6) hospodársky významní škodcovia – škodcovia rozšírení na území štátu jednej alebo druhej zmluvnej strany, ktorí v prípade premnoženia spôsobujú väčšie škody, a ich ničenie možno nariadiť právnymi predpismi;

(7) rastlinnolekárske osvedčenie – potvrdená úradná deklarácia jednotného vzoru o ochrane rastlín podľa Medzinárodnej dohody o ochrane rastlín FAO prijatej v Ríme 6. decembra 1951 a upravenej predpismi z roku 1979.

Článok 2

Príslušné orgány zmluvných strán sa dohodli

(1) vzájomne si poskytovať informácie o fytosanitárnych požiadavkách na export, import a tranzit rastlín a rastlinných produktov;

(2) pri spĺňaní požiadaviek podľa článku 2 ods. 1 zabezpečovať inšpekcie zásielok rastlín a rastlinných produktov na zistenie neprítomnosti škodcov uvedených v prílohe tejto dohody a vydávať rastlinnolekárske osvedčenie potvrdzujúce, že sa vykonali odborné kontroly a že zásielky vyhovujú predpisom importujúcej krajiny;

(3) vzájomne sa neodkladne informovať o výskyte karanténnych škodcov, ako aj o opatreniach proti ich rozširovaniu a o realizovaných opatreniach na ich likvidáciu;

(4) na spolupráci pri ochrane proti zavlečeniu a rozširovaniu škodcov a na vzájomnej podpore pri ničení zvlášť nebezpečných škodcov;

(5) že v prípade značného rozšírenia hospodársky významných škodcov na prihraničných územiach sa budú kompetentné inštitúcie zmluvných strán vzájomne informovať a ak to bude potrebné, budú spolupracovať pri boji proti takémuto nebezpečenstvu.

Článok 3

Zoznamy karanténnych škodcov a hospodársky významných škodcov sú uvedené v prílohách k tejto dohode.

Príslušné orgány zmluvných strán môžu v budúcnosti meniť alebo dopĺňať zoznamy karanténnych škodcov alebo hospodársky významných škodcov. Táto modifikácia sa musí potvrdiť diplomatickou nótou a začne platiť 30 dní po jej prevzatí.

Článok 4

Importujúca krajina má právo kontroly zásielok prichádzajúcich z druhej krajiny aj vtedy, ak tieto majú platné rastlinnolekárske osvedčenia, a môže podniknúť príslušné ochranné opatrenia, ak nie sú splnené potrebné podmienky.

V sporných prípadoch kontrolné orgány zmluvných strán na základe spoločne uskutočnenej kontroly obvyklými metódami svojich štátov rozhodnú o stave napadnutia zásielky.

Článok 5

(1) V prípade zásielok rastlinného pôvodu sa použijú také balenia, aby nedošlo k rozšíreniu škodcov.

(2) Dopravné prostriedky budú vyčistené tak, aby nemohlo dôjsť k zavlečeniu škodcov, a ak bude treba, budú dezinfikované a dezinsektované.

(3) Osivá a iné rastlinné množiteľské materiály je nevyhnutné baliť do nových, predtým nepoužitých obalov.

(4) Pôda a kultivačné médiá sa budú transportovať podľa fytosanitárnych predpisov zmluvných strán.

Článok 6

(1) Fytosanitárnu inšpekciu zásielok rastlín a rastlinných produktov budú vykonávať kontrolné orgány zmluvných strán na hraničných prechodoch, alebo v prípadoch povolených príslušnými orgánmi ju budú spoločne vykonávať aj na území štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Zmluvné strany sa vzájomne dohodnú na zriaďovaní, prevádzkovaní a uzatváraní fytosanitárnych kontrolných bodov vstupu na spoločných hraničných prechodoch.

(3) Fytosanitárnu inšpekciu zásielok budú vykonávať kvalifikovaní pracovníci delegovaní príslušnými orgánmi zmluvných strán alebo pod ich dohľadom.

(4) Zásielky rastlín a rastlinných produktov prichádzajúce ako dary pre diplomatický zbor zmluvných strán, prípadne na účely vedeckého výskumu sa budú kontrolovať tak, ako je to ustanovené v tejto dohode.

Článok 7

Zmluvné strany prijmú všetky potrebné opatrenia na prevenciu proti zavlečeniu škodcov aj z tretích krajín. Inšpekcie zásielok sa budú vykonávať metódami štátov zmluvných strán. Tranzitným zásielkam obsahujúcim rastliny a rastlinné produkty sa povolí vstup len vtedy, ak budú sprevádzané rastlinnolekárskym osvedčením (s výnimkou opatrení vykonaných legislatívou alebo príslušným úradom) a ak budú vyhovovať fytosanitárnym požiadavkám tranzitnej krajiny.

Článok 8

(1) Zmluvné strany budú podporovať vedecko-technickú spoluprácu svojich príslušných inštitúcií, hlavne

a) v oblasti výmeny skúseností a informácií v oblasti ochrany rastlín a v oblasti metód výskumu a prevencie,

b) na zabránenie šíreniu látok cudzieho pôvodu škodlivých zdraviu rastlín a rastlinných produktov,

c) pri bezplatnej výmene odborných informácií bez porušenia autorských práv,

d) uskutočňovaním študijných pobytov odborníkov.

(2) V záujme riešenia aktuálnych odborných problémov vznikajúcich pri výkone plnenia tejto dohody a v záujme zabezpečenia výmeny poznatkov z praxe, ako aj v záujme zlepšovania spolupráce budú príslušné orgány zmluvných strán podľa potreby organizovať pracovné rokovania, ktoré sa uskutočnia striedavo v oboch štátoch.

(3) Všetky náklady spojené s účasťou predstaviteľov druhej zmluvnej strany na poradách s výnimkou cestovných nákladov hradí prijímajúca strana.

Článok 9

(1) Výkon plnenia tejto dohody je koordinovaný Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Maďarskej republiky.

(2) Pri vzniku sporov týkajúcich sa interpretácie alebo výkonu plnenia tejto dohody zmluvné strany vymenujú po vzájomnej dohode spoločnú komisiu na riešenie uvedenej problematiky. Ak ani táto komisia nedosiahne zhodu, rozdielne názory sa budú riešiť diplomatickou cestou.

(3) Na odborné vyšetrenie prípadných škôd vzniknutých pri výkone ochrany rastlín v prihraničných oblastiach zmluvné strany vymenujú spoločnú komisiu.

Článok 10

Ustanovenia tejto dohody sa nedotýkajú práv a záväzkov zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo zmlúv a dohôd uzavretých s inými štátmi a z členstva v medzinárodných organizáciách týkajúcich sa karantény rastlín a ochrany rastlín.

Článok 11

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stratí medzi zmluvnými stranami platnosť dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín podpísaná v Moskve 12. decembra 1988.

Článok 12

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť uplynutím 30 dní odo dňa výmeny diplomatických nót o tomto schválení.

Dohoda sa uzatvára na päť rokov a bude sa automaticky predlžovať na ďalšie päťročné obdobia, ak ani jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane úmysel skončiť jej platnosť najneskôr šesť mesiacov pred začiatkom nasledujúceho obdobia platnosti.

Dané v Nitre 15. augusta 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obidva texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavel Koncoš v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

Lászlo Lakoš v. r.

Příloha 01

Príloha č. I

ZOZNAM KARANTÉNNYCH ŠKODCOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Skupina A 1 Choroby vyvolané viroidmi, vírusmi, mykoplazmami (MLO) a riketsiami (RLO)
Maloplodosť jablone1) Apple chat fruit MLO
Prúžkovitosť jačmeňa (osivo) Barley stripe mosaic hordeivirus
Nekrotická hrdzavosť čerešne1) Cherry necrotic rusty mottle disease
Zvinutka čerešne1) CherWlClry leaf roll nepovirus
Maloplodosť čerešne1) Cherry little cherry disease
Zakrpatenosť chryzantémy1) Chrysanthemum stunt viroid
Zlaté žltnutie viniča1) Grapevine golden flavescence dorée MLO
Včasné hnednutie hrachu (osivo) Pea early browning tobravirus
Mozaika broskyne (americká)1) Peach latent mosaic viroid
Žltačka broskyne1) Peach yellows MLO
Prúžková vzorkovitosť slivky1) Plum line pattern ilarvirus
„Mop top" vírus zemiaka Potato mop top furovirus
Vretenovitosť zemiaka (hľuzy) Potato spindle tuber viroid
Žltá zakrpatenosť zemiaka (hľuzy) Potato yellow dwarf rhabdovirus
Krúžkovitosť maliny1) Raspberry ringspot nepovirus
Infekčné vädnú tie ruže1) Rose wilt disease
Čierna krúžkovitosť rajčiaka1) Tomato black ring nepovirus
Krúžkovitosť rajčiaka1) Tomato ringspot nepovirus
Bronzovitosť rajčiaka Tomato spotted wilt tospovirus
Baktérie
Baktériové vädnutie rajčiaka (osivo a rastliny) Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
(SMITH) DAV. et al.
Baktériová krúžkovitosť zemiaka (hľuzy) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
(SPIECK. et KOTTH.) DAV. et al.
Spala ružovitých Erwinia amylovora (BÚR) WIN. et al.
Baktériové vädnutie kukurice (osivo) Erwinia stewartii (SMITH) DYE
Pierceova choroba viniča Grapevine Pierce's disease
Baktériová rakovina kôstkovín Pseudomonas syringae VAN HALL pv. persicae
(PRUNIER et al.) YOUNG et al.
Bakterióza muškátu Xanthomonas campestris pv. pelargonii (BROWN) DYE
Baktériová rakovina topoľov Xanthomonas populi (RIDE) RIDE et RIDE
Mykózy
Askochytóza chryzantém Ascochyta chrysanthemi STEV.
Fómová hniloba Phoma exigua DESM. var. foveata (FOISTER) BOEREMA
Spala kukurice (osivo) Cochliobolus heterostrophus DRECHSLER
Rakovina jedlého gaštana Cryphonectria (Endothia) parasitica (MURR.) BARR.
Rakovina slnečnice Diaporthe helianthi MUNT. et CVET.
Odumieranie dubov Endoconidiophora fagacearum BR.
Rakovina topoľa1) Hypoxylon mammatum (WAHL.) MILL.
Diplódiové práchnivenie kukurice Diplodia maydis (BERK.) SACC.
Diplodia macrospora (EARLE)
Škvrnitosť listov topoľa Marssonina brunnea MAGN.
Švajčiarska sypavka duglasky Phaeocryptopus gaeumanni (RHODE) PETRAK
Biela hrdza chryzantém Puccinia horiana HENN.
Hnednutie a lámavosť stoniek ľanu Polyspora lini LAFF.
Usychanie borovice Scirrhia pini FUNK et PARKER
Odumieranie borovice Scleroderris lagerbergii GREMMEN.
Rakovina zemiakov Synchytrium endobioticum (SCHILB.) PERC.
Mazľavka trpasličia na pšenici (osivo) Tilletia controversa KÜHN.
Háďatká2)
Listové hád'atká na jahodových sadeniciach Aphelenchoides fragariae (RITZ.) CHRISTIE
Aphelenchoides besseyi CHRISTIE
Háďatká na lesných drevinách Bursaphelenchus xylophilus
(STEINER et BUHRER) NICKLE et al.
Hád'atko na sadive zemiakov Ditylenchus destructor TH.
Hád'atko zemiakové Globodera rostochiensis WOLL.
Globodera palida STONE.
Háďatká koreňové (okrasné rastliny) Meloidogyne sp. div.
Hmyz
Zrniarky Acanthoscelides sp. div., Calosobruchus sp. div.
Molica Bemisia tabaci GENNADIUS
Obaľovač klinčekový Cacoeciomorpha pronubana (HBN.)
Byľomor chryzantémový Diarthronomyia chrysanthemi AHLB.
Strapka západná Frankliniella occidentalis PER.
Črvotoč tabakový Lasioderma serricorne F.
Štítnička japonská Leucaspis japonica COCKLL.
Mínerky Liriomyza trifolii BURG.
Liriomyza huidobrensis BLANCH.
Psota zemiaková Phthorimaea operculella ZELL.
Chrústovec japonský Popilia japonica NEWM.
Vrtivka jabloňová Rhagoletis pomonella WALSCH.
Pakôrnik obilný Rhizopertha dominica F.
Štítnička nebezpečná1) Quadraspidiotus perniciosus COMST.
Rušníky (antrénus) Trogoderma sp. div.
Buriny (v osive)
Podslnečník Theofrastov Abutilon theophrastii MED.
Panevädzník plazivý Acroptilon repens (L.) DC.
Psiarka roľná Alopecurus myosuroides HUDS.
Láskavce (okrem ohnutého) Amaranthus spp. (okrem A. retroflexus)
Ambrózia palinolistá Ambrosia artemisiifolia L.
Ambrózia trojzárezová Ambrosia trifida L.
Ostrokvet Cenchrus tribuloides L.
Kukučiny, kukučinovce Cuscuta sp. div., Monogynella sp. div.,
Grammica sp. div.
Ivy Iva axillaris PURSH., Iva xanthiifolia NUTT.
Šalát tatársky Lactuca tatarica (L.) C. A. MEY
Zárazy, zárazovce Orobanche sp. div., Phelipanche sp. div.
Mohar Fáberov Setaria faberi HERR.
Huľavník povolžský Sisymbrium volgense MB.
Cirok alepský Sorghum halepense (L.) PERS.
Skupina A 2 Choroby vyvolané vírusmi, mykoplazmami (MLO) a riketsiami (RLO)
Proliferácia jablone1) Apple proliferation MLO
Mozaika arábky1) Arabis mosaic nepovirus
Rizománia repy (buľvy) Beet necrotic yellow vein furovirus
Zvrat čiernej ríbezle1) Black currant reversion disease MLO
Zelenostrakatá mozaika uhorky (osivo) Cucumber green mottle mosaic tobamovirus
Roncet viniča1) Grapevine fan leaf nepovirus
Zvinutka viniča1) Grapevine leafroll-associated closteroviruses
Nekróza viniča1) Grapevine necrosis RLO
Vráskavitosť dreva viniča1) Grapevine stem pitting closterovirus
Lemovanie žiliek viniča1) Grapevine veinbanding nepovirus
Odumieranie hrušky1) Pear decline MLO
Šarka sliviek1) Plum pox potyvirus
Mozaika topoľa1) Poplar mosaic carlavirus
Zakrpatenosť slivky1) Prune dwarf ilarvirus
Nekrotická krúžkovitosť višne1) Prunus necrotic ringspot ilarvirus
Zakrpatenosť maliny1) Raspberry bushy dwarf idaeovirus
Kučeravosť listu maliny Raspberry leaf curl virus (american)
Latentná krúžkovitosť jahody1) Strawberry latent ringspot nepovirus
Lemovanie žiliek jahody1) Strawberry veinbanding caulimovirus
Baktérie
Baktériová spala sóje (osivo) Pseudomonas syringae pv. glycinea
(COERPER) YOUNG et al.
Baktériová škvrnitosť rajčiakov a papriky (osivo) Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (DOIDGE) DYE
Žltá hniloba hyacintov Xanthomonas campestris pv. hyacinthi (WAKKER) DYE
Mykózy
Uškatosť azaliek Exobasidium japonlcum SHIR.
Septorióza ľanu Mycosphaerella linicola NAUMOV
Fytoflóra jahodová1) Phytophthora fragariae HICKMANN
Háďatká2)
Háďatko zhubné (osivo, sadivo) Dltylenchus dipsacl KÜHN
Háďatká na koreňoch sadeníc jahody Longidorus elongatus (DE MAN)
Xyphinema dlverslcaudatum (MIKOL)
Xyphinema americanum COBB.
Háďatká na sadeniciach viniča Xyphinema index THORNE et ALLEN
Roztoče
Roztoče Acarus sp. div., Tyroglyphus sp. div.,
Tyrophagus sp. div., Glyciphagus sp. div.
Roztočík jahodový1) Steneotarsonemus pallldus (BANKS)
Hmyz
Črvotoč umrlčí Anobium pertinax L.
Črvotoč pásikavý Anobium punctatum DEGEER
Blyskáčiky Carpophilus sp. div.
Fuzáč dubový Plagionotus arcuatus L.
Fuzáč krovový Hylotrupes bajulus L.
Fuzáč smrekový Tetroplum castaneum L.
Vrzúnlk osikový Saperda populnea L.
Vrzúnik pralesový Monochamus sartor FABRICIUS
Vrzúnlk smrekový Monochamus sutor L.
Vrzúnlk topoľový Saperda carcharias L.
Vrtivka ovocná Ceratitis capitata WIEDMANN
Kožiarovité Dermestidae
Kôrovnica kaukazská Dreyfusia nordmannianae ECKST.
Vijačky Ephestia sp. div.
Termity Isoptera
Hrbánik parketový Lyctus linearis GOEZE
Mravec faraón Monomorium pharaonis L.
Plocháče Oryzaephylus sp. div., Cryptolestes sp. div.
Vijačka papriková Plodia interpunctella HBN.
Štítnička nebezpečná Quadraspldlotus perniciosus COMST.
(plody a vegetatívne časti rastlín)
Podkôrnikovité Scolytidae
Pílovkovité Siricidae
Zmiar ryžový Sitophilus oryzae L.
Zmiar čierny Sitophilus granarius L.
Zmiar kukuričný Sitophilus zeamais MOT.
Potemníky Tribolium sp. div.
Fyloxéra vlničová Viteus vitifolii FITSCH.

Vysvetlivky

Skupina A1:

Pri zistení škodlivých organizmov skupiny A1 nedá inšpektor súhlas na colné prerokovanie.

Skupina A2:

Pri zistení škodlivých organizmov skupiny A2 uvedie inšpektor na prepravnom doklade podmienky, po splnení ktorých môžu byť tovar a predmety prepustené do distribúcie v tuzemsku bez ďalšej kontroly, a to na asanáciu, prečistenie alebo oddelené skladovanie a prednostné spracovanie.

1): Pri škodlivých organizmoch označených v texte 1) sa posudzuje výskyt na škôlkárskom materiáli (výpestky, sadenice, vrúble, odrezky, očká).

2): Pri skupine škodlivých organizmov označených v texte 2) (háďatká) sa posudzujú živí a mŕtvi škodcovia vo všetkých vývinových štádiách.

Příloha 02

Príloha č. II

ZOZNAM HOSPODÁRSKY VÝZNAMNÝCH ŠKODCOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Choroby
Alternáriová škvrnitosť listov a plodov rajčiakov Alternaria porri f. sp. lycopersici
Antraknóza melónov Marssonina melonis
Antraknóza orecha Gnomonia leptostyla
Antraknóza ríbezlí Drepanopeziza ribis
Apoplexia marhúľ
Baktériová nádorovitosť ovocných drevín a viniča Agrobacterium tumefaciens
Baktériová škvrnitosť papriky a rajčiakov Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
Botrytídy cibule Botrytis spp.
Chrastavitosť hľúz zemiakov Streptomyces scabies
Chrastavitosť jadrovín Venturia inaequalis, V. pirina
Fúzáriové vädnutie melónov Pusarium spp.
Fuzarióza klinčekov Pusarium spp.
Hnednutie listov marhúľ Gnomonia erythrostoma
Kučeravosť broskýň Taphrina deformans
Múčnatka trávová Erysiphe graminis
Múčnatka viniča Uncinula necator
Nádorovltosť hlúbovín Plasmodiophora brassicae
Peronospóra viniča Plasmopara viticola
Pieseň sivá (botrytída) jahôd, viniča a slnečnice Botrytis cinerea
Pieseň zemiakov Phytophthora infestans
Septorióza ľanu Mycosphaerella linorum
Septorióza zeleru Septoria apii
Sklerotíniová hniloba slnečnice Sclerotinia sclerotiorum
Sklerotíniová hniloba uhoriek Sclerotínia sclerotiorum
Srdiečková hniloba repy
Suchá škvrnitosť plodov papriky
Virózy ozimín
Virózy papriky
Vírus šarky sliviek Plum pox virus
Škodcovia
Akarinóza viniča Phyllocoptes vitis
Štítnička nebezpečná Quadraspidiotus perniciosus
Chrústy Melolontha spp.
Drôtovce Elateridae
Fúzavka cesnaková SuiUia lurida
Fyloxéra vlničová Viteus vitifolii
Háďatko zhubné Ditylenchus dipsaci
Hraboš poľný Microtus arvalis
Hrbáč obilný Zabrús gibbus
Hryzec vodný Arvicola terrestris
Kohútiky Lema spp.
Krytonosy (hlúboviny a mak) Ceutorrhynchus spp., Stenocarus fuliginosus
Kvetárka cibuľová Delia antiqua
Kvetárka kapustová Delia brassicae
Kvetárka obilná Hylemyia coarctata
Mínerka pérová Napomyza gymnostoma
Mníška veľkohlavá Lymantria dispar
Mníška zlatoritka Euproctis chrysorrhoea
Molica skleníková Trialeurodes vaporariorum
Nosánik ligurčekový Otiorrhynchus ligustici
Nosánik vajcovitý Otiorrhynchus ovatus
Obaľovač jablčný Cydia pomonella
Obaľovač obilný Cnephasia pumicana
Obaľovač východný (broskyňový) Cydia molesta
Pásavka zemiaková Leptinotarsa decemlineata
Piliarky ovocných drevín Tenthredinidae
Podkopáčik špirálový Leucoptera scitella
Roztočec ovocný Panonychus ulmi
Roztočec chmeľový Tetranychus urticae
Roztočík jahodový Tarsonemus fragariae
Siatica oziminová a i. Agrotis segetum et set.
Skočky na kapustovitých rastlinách Phyllotreta
Spriadač americký (lesné a ovocné dreviny) Hyphantria cunea
Vijačka kukuričná Ostrinia nubilalis
Vlnačka krvavá Eriosoma lanigerum
Vošky Aphidoidea
Vŕtavka mrkvová Psila rosae
Vrtivka čerešňová Rhagoletis cerasi
Zajac poľný Lepus europaeus
Zmiarky Bruchidae
Buriny
Kukučina a kukučinovec Cuscuta spp., Grammica spp., Monogynella spp.