Oznámenie č. 66/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o základoch vzťahov a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Uzbeckou republikou

Čiastka 26/1998
Platnosť od 12.03.1998
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 6. februára 1998, na základe článku 23.

66

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. januára 1997 bola v Bratislave podpísaná Zmluva o základoch vzťahov a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Uzbeckou republikou.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 729 z 2. októbra 1997 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 31. októbra 1997.

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 6. februára 1998, na základe článku 23.

Do ruského znenia zmluvy, ktoré je pre jej výklad rozhodujúce, možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.

ZMLUVA

o základoch vzťahov a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Uzbeckou republikou

Slovenská republika a Uzbecká republika (ďalej len „zmluvné strany"),

potvrdzujúc svoju snahu o plnenie záväzkov vyplývajúcich zo všeobecne uznávaných noriem medzinárodného práva a cieľov a princípov obsiahnutých v Charte Organizácie Spojených národov, v Helsinskom Záverečnom akte, Parížskej charte Novej Európy, ako aj v iných dokumentoch Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe,

vítajúc historické zmeny v oboch štátoch, ktoré otvorili nové možnosti spolupráce na základe demokratických a univerzálnych hodnôt,

želajúc si rozvíjať vzájomne výhodnú spoluprácu v politickej, hospodárskej, kultúrnej, vedeckej, humanitárnej a iných oblastiach na dvojstrannej úrovni i v rámci medzinárodných organizácií a inštitúcií,

vedené presvedčením, že ďalší rozvoj priateľských vzťahov, vzájomného pochopenia a spolupráce zodpovedá základným záujmom oboch národov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať svoje vzťahy ako suverénne, rovnoprávne, spriatelené štáty. Zaväzujú sa riadiť zásadami vzájomného rešpektovania štátnej suverenity a nezávislosti, rovnoprávnosti a nezasahovania do vnútorných vecí druhého štátu, nepoužitia sily alebo hrozby silou, neporušiteľnosti štátnych hraníc, územnej celistvosti, mierového riešenia sporov, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, rovnoprávnosti, vzájomne výhodnej spolupráce a svedomitého dodržiavania medzinárodných záväzkov.

Článok 2

Každá zo zmluvných strán v súlade s normami medzinárodného práva a Chartou Organizácie Spojených národov, v snahe zachovať mier, bezpečnosť a porozumenie sa zaväzuje neuzavierať s tretími štátmi zmluvy namierené proti druhej zmluvnej strane.

V prípade, ak by sa jedna zo zmluvných strán stala predmetom ozbrojeného napadnutia zo strany tretieho štátu alebo tretích štátov, druhá zmluvná strana nebude poskytovať pomoc takémuto štátu alebo štátom a podnikne všetky opatrenia potrebné na mierové riešenie konfliktu.

Článok 3

Zmluvné strany budú riešiť spory, ktoré by mohli medzi nimi vzniknúť, výhradne mierovými prostriedkami, využívajúc postupy stanovené v Charte Organizácie Spojených národov.

Článok 4

Každá zmluvná strana, vychádzajúc z práva slobodnej voľby prostriedkov zabezpečenia svojej bezpečnosti, bude brať do úvahy aj záujmy bezpečnosti druhej zmluvnej strany.

Článok 5

V prípade vzniku konfliktnej situácie, ktorá podľa názoru jednej zo zmluvných strán vyvoláva medzinárodné napätie, narúša jej územnú celistvosť alebo suverenitu, zmluvné strany budú uskutočňovať konzultácie o možných spôsoboch jej riešenia v súlade s princípmi Charty Organizácie Spojených národov a dokumentmi Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

Článok 6

Zmluvné strany budú aktívne napomáhať proces odzbrojenia, posilnenia mieru a bezpečnosti na bilaterálnom aj multilaterálnom základe.

Zmluvné strany budú rozširovať kontakty a spoluprácu v medzinárodných organizáciách a v ich rámci uskutočňovať konzultácie o otázkach spoločného záujmu.

Článok 7

Zmluvné strany budú s cieľom rozvíjania dvojstranných vzťahov vykonávať pravidelné stretnutia a konzultácie na rôznej úrovni.

Stretnutia hláv štátov a predsedov vlád zmluvných strán sa budú uskutočňovať podľa potreby.

Ministri zahraničných vecí zmluvných strán sa budú pravidelne stretávať a konzultovať tak otázky týkajúce sa vykonávania tejto zmluvy, ako aj iné otázky spoločného záujmu.

Článok 8

Zmluvné strany budú rozvíjať vzťahy a spoluprácu medzi parlamentmi a poslancami oboch štátov.

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj kontaktov medzi orgánmi miestnej samosprávy, politickými stranami, inými spoločenskými organizáciami, ako aj medzi jednotlivými občanmi.

Článok 9

Zmluvné strany budú rozvíjať a prehlbovať vzájomne výhodnú hospodársku a obchodnú spoluprácu, vytvárajúc na to priaznivé podmienky a uzavierajúc na tento účel zodpovedajúce dohody.

Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na reguláciu pohybu kapitálu, tovaru a služieb, pracovných zdrojov a na tento účel uzavrú zodpovedajúce dohody.

Článok 10

Právny režim štátneho majetku, majetku právnických osôb a fyzických osôb jednej zmluvnej strany nachádzajúci sa na území druhej zmluvnej strany sa riadi vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvnej strany, na ktorej území sa tento majetok nachádza, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať výmenu informácií o zákonoch a iných právnych predpisoch v oblasti ekonomiky, sociálneho zabezpečenia, financií, dopravy, investícií, daní a colnej úpravy a v iných oblastiach činnosti, kde je záujem o dvojstrannú spoluprácu.

Článok 12

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti dopravy vrátane tranzitu osôb a tovarov cez ich územie. Prehĺbia spoluprácu v oblasti tranzitných a dopravných komunikácií. Každá zo zmluvných strán zabezpečí dopravné operácie druhej zmluvnej strany cez riečne prístaviská a letiská, železničnú a automobilovú sieť a potrubia nachádzajúce sa na jej území. Zmluvné strany na tento účel uzavrú osobitné dohody.

Článok 13

Zmluvné strany budú rozvíjať kontakty a spoluprácu v oblasti pošty, informatiky a telekomunikácií vrátane rozhlasu a televízie v súlade s rozhodnutiami a odporúčaniami medzinárodných poštových a telekomunikačných organizácií, ktorých sú členmi.

Článok 14

Zmluvné strany budú rozvíjať vzťahy v oblasti kultúry, vedy, vzdelania, informácií, športu a turistiky.

Každá zo zmluvných strán zabezpečí občanom druhej zmluvnej strany široký prístup ku kultúrno-historickému dedičstvu vrátane archívov, umeleckých a literárnych diel a tiež hromadných oznamovacích prostriedkov.

Zmluvné strany uzavrú v daných oblastiach osobitné dohody.

Článok 15

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti ochrany životného prostredia a tiež pri likvidácii následkov prírodných katastrof a havárií.

Zmluvné strany budú spolupracovať s ohľadom na svoje možnosti pri riešení globálnych a regionálnych ekologických problémov.

Článok 16

Zmluvné strany sa budú snažiť vytvoriť priaznivé podmienky na vzájomne výhodnú spoluprácu v oblasti základných a aplikovaných vied, rozvoja a aplikovania nových technológií a tiež budú podporovať priame styky a spoločné iniciatívy vedcov, výskumníkov, vedeckovýskumných inštitúcií a vysokých škôl.

Článok 17

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva, venovať pozornosť spolupráci v oblasti predchádzania šíreniu epidémií, epizootií a iných nebezpečných chorôb a likvidácie ich následkov. Na tento účel uzavrú osobitné dohody.

Článok 18

Zmluvné strany budú prehlbovať spoluprácu v oblasti boja proti všetkým formám zločinu, osobitne terorizmu, nezákonnému prevážaniu narkotík, pašeráctvu, nelegálnemu prisťahovalectvu a tiež proti konaniu namierenému proti bezpečnosti riečnej dopravy, civilného letectva a iným druhom dopravy.

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti právnej pomoci a právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných v súlade s dvojstrannými a mnohostrannými dohodami, ktorými sú alebo budú viazané.

Článok 19

Zmluvné strany budú riešiť všetky spory súvisiace s výkladom a uplatňovaním tejto zmluvy prostredníctvom dvojstranných konzultácií alebo priamych rokovaní.

Článok 20

Na vykonávanie tejto zmluvy budú zmluvné strany uzavierať potrebné zmluvy a dohody.

Článok 21

Táto zmluva sa netýka práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú viazané.

Článok 22

Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode dopĺňať a meniť túto zmluvu formou príslušných protokolov. Doplnky a zmeny nadobudnú platnosť po ich ratifikácii oboma zmluvnými stranami a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok 23

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

Článok 24

Táto zmluva sa uzaviera na obdobie desiatich rokov. Jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalších desať rokov, ak žiadna zo zmluvných strán písomne nevyrozumie druhú zmluvnú stranu o svojom úmysle vypovedať zmluvu prostredníctvom notifikácie najneskôr 12 mesiacov pred uplynutím príslušnej doby platnosti.

Článok 25

Táto zmluva bude zaregistrovaná v Sekretariáte Organizácie Spojených národov v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.

Dané v Bratislave 16. januára 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, uzbeckom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Na účely výkladu ustanovení tejto zmluvy sa použije znenie v ruskom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Michal Kováč v. r.

Za Uzbeckú republiku:

Islam Karimov v. r.