Oznámenie č. 65/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 25/1998
Platnosť od 11.03.1998

65

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 2. februára 1998 do 27. februára 1998 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 zo dňa 28. januára 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1997 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej 29. januára 1997 medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Dodatok č. 2 zo dňa 11. februára 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 17. júla 1997 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 3 zo dňa 19. februára 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996-1998 uzavretej 4. apríla 1996 medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky

a

Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.