Oznámenie č. 61/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách

Čiastka 24/1998
Platnosť od 07.03.1998

61

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách

výnos z 2. februára 1998 č. 3053/1/1997-100, ktorým sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.

Týmto výnosom sa ustanovujú

1. druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých osivo sa uvádza do obehu, najmä morené,

2. podmienky uznávania množiteľského porastu, ukazovatele a kritériá na uznávanie osiva, označovanie kategórií a generácií množenia a predpísané počty generácií jednotlivých druhov,

3. požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie štandardného osiva do obehu, náležitosti osvedčenia o pôvode a kvalite a náležitosti evidencie,

4. požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie obchodného osiva do obehu, náležitosti osvedčenia o kvalite a náležitosti evidencie,

5. podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní a požiadavky na malospotrebiteľské balenie osiva,

6. oblasti na výrobu základného zemiakového sadiva a pravidlá pestovania zemiakov v týchto oblastiach,

7. podmienky výkonu kontroly dovezeného osiva,

8. podrobnosti o príprave na skúšku z odbornej spôsobilosti a o vykonaní skúšky z odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 13 zákona a o vydaní osvedčenia,

9. spôsob skúšania a označovania uznaného osiva druhov poľnohospodárskych plodín vyrobeného z meristémových kultúr alebo iným postupom vhodným na výrobu zdravého osiva,

10. spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality osiva poľnohospodárskych plodín uvádzaných do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 1998.

Výnos je uverejnený v čiastke 7/1998 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.