Zákon č. 60/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 24/1998
Platnosť od 07.03.1998 do31.12.1999
Účinnosť od 01.04.1998 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.

60

ZÁKON

z 12. februára 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z. a zákona č. 289/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 16 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ak základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane presiahne sumu 1 080 000 Sk, zvyšuje sa vypočítaná daň podľa odseku 1

nad Sk do Sk &nbsp
367 200 1 274 400 o 5%
1 274 400 3 996 000 o 10%
3 996 000 8 985 600 o 20%
8 985 600 a viac o 30%.".

2. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:

㤠41a

Daňovníci, ktorých posledná známa daňová povinnosť

a) presiahla 367 200 Sk a neprekročila 1 274 400 Sk platia v roku 1998 mesačné preddavky vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti zvýšené o 5 %,

b) presiahla 1 274 400 Sk a neprekročila 3 996 000 Sk platia v roku 1998 mesačné preddavky vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti zvýšené o 10 %,

c) presiahla 3 996 000 Sk a nepresiahla 8 985 600 Sk platia v roku 1998 mesačné preddavky vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti zvýšené o 20 %,

d) presiahla 8 985 600 Sk platia v roku 1998 mesačné preddavky vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti zvýšené o 30 %

odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 286/1992 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 626/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 211/1997 Z. z., zákonom č. 289/1997 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.