Zákon č. 6/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

(v znení č. 596/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 2/1998
Platnosť od 01.01.1998 do31.08.2008
Účinnosť od 01.01.2004 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

6

ZÁKON

zo 17. decembra 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 v prvej vete sa slová „v slovenskom jazyku“ nahrádzajú slovami „v štátnom jazyku.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.“.

2. V § 3 ods. 2 sa slovo „znakovej“ nahrádza slovom „posunkovej“ a za slová „posunkovej reči“ sa vkladá odkaz 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.“.

Doterajšie odkazy 1 až 1d vrátane poznámok pod čiarou sa označujú ako odkazy 1b až 1f.

3. V § 34 odsek 3 znie:

(3) Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 61a ods. 1).“.

4. Za § 61 sa vkladá § 61a, ktorý znie:

㤠61a

(1) Povinná školská dochádzka žiakov, ktorí do skončenia školského roku 1997/1998 dovŕšia 15 rokov veku, sa týmto školským rokom skončí.

(2) Žiaci, ktorí v školských rokoch 1997/1998 a 1998/1999 úspešne skončia ôsmy ročník základnej školy a nebudú prijatí na štúdium na strednej škole, do ktorej sa prihlásili, budú pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v deviatom ročníku základnej školy.

(3) Žiaci, ktorí úspešne skončia ôsmy ročník základnej školy v školskom roku 1997/1998 a budú prijatí do prvých ročníkov stredných škôl, splnia povinnú školskú dochádzku skončením druhého ročníka strednej školy.

(4) Žiaci, ktorí v školskom roku 1998/1999 úspešne skončia deviaty ročník základnej školy, budú pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v prvom ročníku strednej školy.“.

5. § 62 sa vypúšťa.

6. V § 63 odsek 3 znie:

(3) Postavenie základných škôl podľa § 1 ods. 1 sa upravuje postupne, podľa potrieb, možností školy a na jej žiadosť.“.


Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.