Uznesenie č. 56/1998 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky o udelení amnestie vo veciach priestupkov

Čiastka 22/1998
Platnosť od 03.03.1998

56

UZNESENIE

vlády Slovenskej republiky

z 3. marca 1998 č. 139

o udelení amnestie vo veciach priestupkov

Vláda Slovenskej republiky na základe čl. 121 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. udeľuje amnestiu vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky:

Článok I

Odpúšťajú sa doteraz nevykonané sankcie alebo ich zvyšky, okrem pokút nad 5 000 Sk, ktoré boli uložené právoplatným rozhodnutím za priestupky spáchané pred 3. marcom 1998.

Článok II

Nariaďuje sa, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo konanie o priestupkoch, za ktoré možno uložiť pokutu do 5 000 Sk a ktoré boli spáchané pred 3. marcom 1998.

Vladimír Mečiar v. r.