Oznámenie č. 54/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach

(v znení č. 20/2006 Z. z.)

Čiastka 20/1998
Platnosť od 03.03.1998
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene diplomatických nót, t. j. 21. februára 1996, na základe článku 6 ods. 1.

54

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júna 1995 bola v Kyjeve podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach.

Zmluva nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene diplomatických nót, t. j. 21. februára 1996, na základe článku 6 ods. 1.

ZMLUVA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny
o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené želaním rozvíjať dvojstranné vzťahy v oblasti osobnej a nákladnej dopravy cez spoločnú štátnu hranicu, vytvárať zodpovedajúce podmienky pre osoby a kontrolné služby a rozšíriť prevádzkovú kapacitu hraničných priechodov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Prekračovanie spoločných štátnych hraníc medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou osobami, dopravnými prostriedkami a preprava tovarov patriacich akémukoľvek štátu sa uskutočňujú cez hraničné priechody, ktorých zoznam, druh a charakter je uvedený v prílohe tejto zmluvy.

Článok 2

Zmluvné strany budú vytvárať potrebné podmienky na otvorenie nových hraničných priechodov v záujme rozšírenia styku v oblasti osobnej a nákladnej prepravy cez spoločné štátne hranice.

Článok 3

(1) Otvorenie nových hraničných priechodov, uzavretie alebo znovuotvorenie existujúcich hraničných priechodov na spoločných štátnych hraniciach, ako aj zmeny charakteru hraničných priechodov sa budú uskutočňovať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán výmenou diplomatických nót.

(2) Súčasťou diplomatickej nóty bude nový text prílohy uvedenej v článku 1 tejto zmluvy.

Článok 4

Prevádzkový čas existujúcich hraničných priechodov sa mení na základe vzájomnej dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky – Ústrednou colnou správou a Štátnym výborom pre otázky ochrany štátnych hraníc Ukrajiny.

Článok 5

(1) Zmluvné strany môžu dočasne prerušiť alebo obmedziť premávku cez spoločnú štátnu hranicu na jednotlivých hraničných priechodoch v dôsledku vážnych hygienicko-epidemiologických príčin, z dôvodu ohrozenia verejnej bezpečnosti alebo v prípade živelnej pohromy. Zmluvná strana, ktorá má v úmysle dočasne prerušiť alebo obmedziť premávku cez spoločnú štátnu hranicu, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu najneskôr dva dni pred plánovaným prerušením alebo obmedzením premávky.

(2) V neodkladných prípadoch sa upovedomenie podľa odseku 1 musí doručiť neodkladne, najneskôr do piatich hodín po prerušení alebo po obmedzení premávky cez spoločnú štátnu hranicu.

(3) O dočasnom prerušení alebo o obmedzení premávky cez spoločnú štátnu hranicu v dôsledku plánovanej opravy objektu niektorého hraničného priechodu sa zmluvné strany navzájom informujú diplomatickou cestou najneskôr tri mesiace pred začatím opráv s uvedením termínu ich ukončenia.

Článok 6

(1) Táto zmluva sa uzaviera na neurčitú dobu a nadobúda platnosť tridsiatym dňom po tom, ako si zmluvné strany výmenou diplomatických nót oznámia, že boli splnené všetky legislatívne predpoklady nevyhnutné na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.

(2) Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu písomne vypovedať diplomatickou cestou. V takom prípade sa končí platnosť tejto zmluvy šesť mesiacov odo dňa prijatia výpovede druhou zmluvnou stranou.

Dané v Kyjeve 15. júna 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Sergej Kozlík v. r.

Za vládu

Ukrajiny:

Viktor Ivanovič Bannych v. r.

PRÍLOHA

k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny
o hraničných priechodoch cez spoločné štátne hranice

Zoznam

hraničných priechodov na slovensko-ukrajinských štátnych hraniciach

A. Cestný hraničný priechod &nbsp
Vyšné Nemecké - Užhorod - medzinárodný,
&nbsp - pre osobnú a nákladnú automobilovú dopravu bez obmedzenia,
&nbsp - nepretržitý pracovný čas,
Ubľa - Malyj Bereznyj - medzištátny pre občanov Slovenskej republiky a Ukrajiny,
&nbsp - pre osobnú a nákladnú automobilovú dopravu do 3,5 t užitočnej hmotnosti,
&nbsp
&nbsp - nepretržitý pracovný čas.
B. Železničný hraničný priechod &nbsp
Čierna nad Tisou - Čop - medzinárodný,
&nbsp - pre osobnú a nákladnú dopravu,
&nbsp - nepretržitý pracovný čas,
Maťovské Vojkovce - Pavlovo - medzinárodný,
&nbsp - pre nákladnú dopravu,
&nbsp - nepretržitý pracovný čas.