51

OPATRENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 2. februára 1998

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. f) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú

a) elektronické nosiče dát (počítače, tlačiarne) v nadobúdacej cene vyššej ako 50 000 Sk,

b) telefaxy,

c) kopírovacie stroje,

d) motorové vozidlá,

e) iné hnuteľné veci štátu, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom je vyššia ako 50 000 Sk.

(2) Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľom hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia do správy iných správcov, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k§ 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď jedným z účastníkov zmluvy sú iní správcovia, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, a predmetom zmluvy o zámene správy sú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, len keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú majetok štátu do nájmu

a) na neurčitý čas,

b) na čas dlhší ako päť rokov.

(2) Súhlas ministerstva podľa odseku 1 je potrebný aj vtedy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia v nájomnej zmluve dohodli v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu na čas v súhrne dlhší ako päť rokov.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožičiavateľom sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona.

(2) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným osobám, ako sú uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 9

Iné spôsoby nakladania s majetkom štátu (k § 14 ods. 3 zákona)

Neupotrebiteľné veci alebo stavby štátu môže správca zlikvidovať na základe písomného rozhodnutia štatutárneho orgánu, ak ich nemôže využiť ako materiál alebo ako náhradné diely. Štatutárny orgán môže rozhodnúť o likvidácii neupotrebiteľných vecí alebo stavieb, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom nepresiahne 150 000 Sk. Na likvidáciu neupotrebiteľných vecí alebo stavieb, ktorých zostatková cena v čase likvidácie presahuje túto stanovenú hodnotu, je potrebný súhlas zriaďovateľa.


§ 10

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Karol Česnek v. r.