Vyhláška č. 5/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1995 Z. z.

Čiastka 1/1998
Platnosť od 01.01.1998 do30.06.2001
Účinnosť od 01.01.1998 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.

5

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1995 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

g) porovnateľným tovarom tovar vyrábaný v tuzemsku, ktorý má podstatné technické parametre rovnaké ako tovar, pri ktorom sa uplatňuje nárok na oslobodenie od cla a ktorý sa môže používať na rovnaké účely alebo môže poskytovať porovnateľné služby ako dovážaný tovar,

h) tovarom vyrábaným v čase dovozu v tuzemsku tovar, ktorého dodacia lehota v čase objednávky nie je vzhľadom na obchodné zvyklosti podstatne dlhšia ako dodacia lehota tovaru, ktorý sa má doviezť, alebo ak táto dodacia lehota nie je o toľko dlhšia, aby tým bolo zamýšľané určenie alebo použitie tovaru podstatne dotknuté.“.

2. V § 51 ods. 1 prvá veta znie:

„Oslobodenie od cla sa vzťahuje na tovar, ktorého úhrnná colná hodnota u jednotlivého cestujúceho nepresahuje 6 000 Sk; u cestujúceho do 15 rokov sa toto oslobodenie vzťahuje na tovar, ktorého úhrnná colná hodnota nepresahuje 3 000 Sk.“.

3. Nadpis dvanásteho dielu znie:

„Tovar na vzdelávacie, výchovné, vedecké, športové alebo kultúrne účely“.

4. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:

㤠52a

Tovar uvedený v prílohe č. 15 sa oslobodzuje od cla, ak deklarant pred prepustením tovaru predloží osvedčenie, že ide o tovar vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru, vydané v súlade s medzinárodnou dohodou1a) príslušným orgánom štátu, odkiaľ tovar pochádza, alebo Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe č. 16.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Dohoda o uľahčení medzinárodného obehu obrazových a zvukových materiálov vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru prijatá v Bejrúte 10. decembra 1948.“.

5. V § 53 odsek 2 znie:

(2) Zberateľské predmety a umelecké predmety, ktoré sa nedovážajú za účelom dosiahnutia zisku, určené na vzdelávacie, výchovné alebo kultúrne účely, dovážané pre galérie, múzeá a iné obdobné zariadenia zriadené v súlade s osobitnými predpismi, sa oslobodzujú od cla za podmienky, že po dobu dvoch rokov nezmenia vlastníka.“.

6. § 53 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Tovar uvedený v prílohe č. 17, ktorý sa nedováža za účelom dosiahnutia zisku, sa oslobodzuje od cla.“.

7. Za § 53 sa vkladajú § 53a a 53b, ktoré znejú:

㤠53a

Hudobné nástroje a hudobné zariadenia sa oslobodzujú od cla, ak sú určené pre kultúrne zariadenie alebo hudobnú školu, zriadené v súlade s osobitnými predpismi za podmienky, že rovnaký alebo porovnateľný tovar sa v čase dovozu v tuzemsku nevyrába, a po dobu dvoch rokov nezmenia vlastníka.

§ 53b

Nástroje a prístroje používané na účely vzdelávania alebo vedeckého výskumu sa oslobodzujú od cla za podmienok, že

a) sa nedovážajú za účelom dosiahnutia zisku,

b) sú určené pre vedecké alebo vzdelávacie zariadenia vzniknuté v súlade s osobitnými predpismi, ktoré ich používajú výlučne na uvedený účel, a

c) nástroje a prístroje porovnateľnej vedeckej hodnoty sa v čase dovozu v tuzemsku nevyrábajú.“.

8. V § 56 sa slovo „súčasnosti“ nahrádza slovami „čase dovozu“.

9. V § 57 sa v predvetí číslo „54“ nahrádza číslom „53b“ a v písmene c) sa slovo „súčasnosti“ nahrádza slovami „čase dovozu“.

10. Za § 61 sa vkladá § 61a, ktorý znie:

㤠61a

Od cla sa oslobodzuje tovar na športové účely dovážaný osobami akreditovanými na činnosť v oblasti telesnej kultúry v súlade s osobitnými predpismi,1b) ak

a) sa nedováža za účelom dosiahnutia zisku a

b) porovnateľný tovar sa v čase dovozu v tuzemsku nevyrába.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 76 ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

12. V § 76 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) právnickými osobami podporujúcimi zrakovo postihnutých, ktorých predmetom činnosti je podpora zrakovo postihnutých a ktoré sú registrované podľa osobitných predpisov.2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách.“.

13. V § 80 ods. 1 sa slovo „súčasnosti“ nahrádza slovami „čase dovozu“.

14. V § 80 sa vypúšťa odsek 3.

15. Za § 106 sa vkladá piaty oddiel vrátane nadpisu a § 106a, ktoré znejú:

„Piaty oddiel

Materiál a stroje na výrobu kníh, publikácií a dokumentov

§ 106a

(1) Materiál na výrobu kníh, publikácií a dokumentov, napríklad zberový papier (lepenka, odpad a výmet), recyklovaný papier, novinový papier a iné druhy papiera používaného na tlač, tlačiarenské farby, glej a podobne sa oslobodzujú od cla.

(2) Stroje na spracovanie zberového a iného papiera, ako aj tlačiarenské a knihárske stroje sa oslobodzujú od cla za podmienky, že stroje porovnateľnej technickej kvality sa v čase dovozu v tuzemsku nevyrábajú.“.

16. V štvrtej hlave sa za nadpis hlavy vkladá § 165a, ktorý znie:

㤠165a

Pri tovare, na ktorý bolo prijaté colné vyhlásenie pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa rozsah a podmienky oslobodenia posudzujú podľa doterajších predpisov.“.

17. Prílohy č. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tejto vyhláške.

18. Príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 5, ktorá tvorí prílohu č. 3 k tejto vyhláške.

19. Prílohy vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. sa dopĺňajú prílohami č. 15 až 17, ktoré tvoria prílohy č. 4 až 6 k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Sergej Kozlík v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 5/1998 Z. z.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 17/1994 Z. z.

A. TOVAR NA VZDELÁVACIE, VÝCHOVNÉ, VEDECKÉ ALEBO KULTÚRNE ÚČELY

Podpoložka colného sadzobníka Názov tovaru
3705 Fotografické dosky a filmy, exponované a vyvolané, iné ako kinematografické filmy
ex 3705 20 00 Mikrofilmy detských obrázkových kníh a detských maľovaniek na dokreslenie alebo
vyfarbenie, kníh v zošitových vydaniach, kníh krížoviek, novín a periodických časo-
pisov, dokladov alebo správ neobchodného charakteru, jednotlivých ilustrácií, tla-
čených strán kníh a reprodukcií na výrobu kníh
ex 3705 10 00 Kópie filmov určené na výrobu kníh
ex 3705 90 10
ex 3705 90 90
4820 20 00 Školské zošity (písanky) s vytlačeným textom a prázdnym priestorom, ktorý žiaci
majú doplniť
4901 Tlačené knihy
4901 Knihy a dokumenty vyhotovovane množením odlišným od tlače
ex 4901 10 Natlačené stránky vo forme volných alebo viazaných hárkov
ex 4901 a ex 4911 Oficiálne vládne publikácie, ako úradné, parlamentné a správne dokumenty, vytla-
čené v krajine svojho pôvodu
ex 4901, ex 4906 00 00 a Rukopisy vrátane strojopisov
ex 4911
4902 Noviny a periodiká
ex 4902 Zošity s krížovkami, ktoré obsahujú tlačený text
4903 00 00 Obrázkové albumy alebo obrázkové knihy, predlohy na kreslenie a maľovanky pre
deti
4904 00 00 Hudobné záznamy písané ručne, tlačené alebo rozmnožené iným spôsobom ako
tlačou
4905 Kartografické výrobky všetkých druhov vrátane atlasov, nástenných máp, topogra-
fických plánov a glóbusov, tlačené
4905 99 00 Mapy
ex 4906 00 00 Stavebné, strojnícke a priemyselné plány a projekty a ich reprodukcie
4911 Ostatné tlačiarenské výrobky vrátane tlačených obrazov, rytín a fotografií
ex 4911 10 Katalógy vydaných kníh a publikácií, ponúkaných na predaj zahraničnými vydava-
teľmi alebo predajcami kníh
Katalógy filmov, zvukových nahrávok alebo iných obrazových alebo zvukových
materiálov s výchovným, vedeckým alebo kultúrnym zameraním
Plagáty určené na podporu turistiky a turistické publikácie, letáky, turistickí
sprievodcovia, cestovné a letové poriadky, brožúry a podobné publikácie ilustrované
aj neilustrované vrátane vydaných súkromnými podnikmi, ktoré sú určené na
získanie verejnosti na návštevu cudzích štátov vrátane mikrokópií týchto predmetov
Bibliografický informačný materiál určený na bezplatné rozdávanie
ex 4911 99 00 Ostatné:
Tabuľky, grafy a diagramy vhodné na vedecké účely v oblasti geológie, zoológie,
botaniky, mineralógie, paleontológie, archeológie, etnológie, meteorológie, klimato-
lógie a geofyziky
Samostatné ilustrácie, tlačené listy a reprodukcie korektúr určené na výrobu kníh
vrátane mikrokópií týchto predmetov
Mikrokópie kníh, detských obrázkových kníh a detských maľovaniek na dokreslenie
alebo vyfarbenie, kníh v zošitovom vydaní, kníh krížoviek, novín a periodických
časopisov, dokladov a správ neobchodného charakteru
Publikácie určené na získanie verejnosti pre štúdium v zahraničí vrátane mikrokópií
týchto publikácií
Tabuľky a diagramy vhodné na vzdelávacie, výchovné a vedecké účely v oblasti
geológie, zoológie, botaniky, mineralógie, paleontológie, archeológie, etnológie, kli-
matológie, geofyziky a podobne
Meteorologické a geofyzikálne diagramy
9023 00 Nástroje, prístroje a modely určené na predvádzanie (napríklad pri vyučovaní alebo
na výstavách) nehodiace sa na iné účely
ex 9023 00 80 Ostatné:
Rôzne Podklady pre tlač alebo filmy, ktoré sa budú používať na tlač a výrobu kníh
Tlačené dokumenty alebo správy nekomerčného charakteru

B. OBRAZOVÝ A ZVUKOVÝ MATERIÁL SO VZDELÁVACÍM, VÝCHOVNÝM, VEDECKÝM ALEBO KULTÚRNYM ZAMERANÍM

Tovar vyrobený Organizáciou Spojených národov alebo niektorou z jej špecializovaných inštitúcií (napríklad UNICEF) alebo dovážaný v jej prospech.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 5/1998 Z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 17/1994 Z. z.

OBRAZOVÝ A ZVUKOVÝ MATERIÁL SO VZDELÁVACÍM, VÝCHOVNÝM, VEDECKÝM ALEBO KULTÚRNYM ZAMERANÍM

Podpoložka colného sadzobníka Názov tovaru
3704 00 Fotografické dosky, filmy, papier, kartón a textílie, exponované, ale nevyvolané
ex 3704 00 10 - Dosky a filmy
- Kinematografické filmy s výchovným alebo kultúrnym zameraním
ex 3705 Fotografické dosky a filmy, exponované a vyvolané, iné ako kinematografické filmy -
s výchovným, vedeckým alebo kultúrnym zameraním
ex 3705 Mikrofilmy a diapozitívy
3705 90 90 Hologramy na laserové premietanie
3706 Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, obsahujúce tiež zvukový záznam alebo
obsahujúce len zvukový záznam
ex 3706 10 - So šírkou najmenej 35 mm:
-- Ostatné:
--- Ostatné pozitívne:
- Filmové týždenníky a aktuality (so zvukovým záznamom alebo bez neho) ,
zaznamenávajúce udalosti aktuálne v čase dovozu a dovážané na účely
reprodukcie, v množstve najviac dvoch kópií z každého námetu
- Archívne filmy (so zvukovým záznamom alebo bez neho) určené na použitie
spoločne s filmovými týždenníkmi a aktualitami
- Zábavné filmy vhodné najmä pre deti a mládež
- Ostatné filmy s výchovným, vedeckým alebo kultúrnym zameraním
ex 3706 90 - Ostatné:
-- Ostatné:
--- Ostatné pozitívne:
- Filmové týždenníky a aktuality (so zvukovým záznamom alebo bez neho),
zaznamenávajúce udalosti aktuálne v čase dovozu a dovážané na účely
reprodukcie, v množstve najviac dvoch kópií z každého námetu
- Archívne filmy (so zvukovým záznamom alebo bez neho) určené na použitie
spoločne s filmovými týždenníkmi a aktualitami
- Zábavné filmy vhodné najmä pre deti a mládež
- Ostatné filmy s výchovným, vedeckým alebo kultúrnym zameraním
4905 99 00 Nástenné mapy
4911 Ostatné tlačiarenské výrobky vrátane tlačených obrazov, rytín a fotografií
- Ostatné:
ex 4911 99 00 -- Ostatné:
- Tlačiarenské výrobky so vzdelávacím, výchovným, vedeckým alebo kultúrnym
zameraním používané informačnými alebo dokumentačnými službami, obrazové
znázornenia
ex 8524 Gramofónové platne, magnetické pásky a iné náhradné médiá určené na záznam zvuku
alebo na podobné záznamy vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu platní,
avšak s výnimkou výrobkov kapitoly 37
- S výchovným, vedeckým alebo kultúrnym zameraním
ex 8524 Videopásky, kineskopy, videodisky, videogramy a iné formy obrazových a zvukových
nahrávok
ex 9023 00 Nástroje, prístroje a modely určené na predvádzanie (napríklad pri vyučovaní alebo na
výstavách) nehodiace sa na iné účely
- Vzorky, modely s výchovným, vedeckým alebo kultúrnym zameraním určené na
predvádzanie a výučbu
- Makety abstraktných pojmov a predstáv, ako napríklad molekulárnych štruktúr alebo
matematických vzorcov
Rôzne Rukopisné dokumenty na laserovú projekciu
Informačný materiál hromadných oznamovacích prostriedkov
Mikrokarty, mikrofiše a magnetické alebo iné informačné médiá vyžadované infor-
mačnými a dokumentačnými službami
Rôzne Materiály na programové vyučovanie, ktoré môžu byť predkladané v súpravách
s príslušnými vytlačenými materiálmi vrátane videokaziet a audiokaziet
Multimédiové súpravy. Nahrávky

Príloha č. 3 k vyhláške č. 5/1998 Z. z.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 17/1994 Z. z.

VECI PRE POTREBU ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH OSÔB

Podpoložka colného sadzobníka Názov tovaru
0106 00 Ostatné živé zvieratá
0106 00 90 - Ostatné:
-- Psy na sprevádzanie zrakovo postihnutých osôb
4802 Nenatieraný papier, kartón a lepenka na popisovanie, potlačenie alebo na iné grafické
účely a papier, kartón, lepenka na dierne štítky alebo na dierne pásky v kotúčoch alebo
listoch (hárkoch), iné ako patriace do čísel 4801 alebo 4803; ručný papier, kartón a
lepenka
- Iný papier, kartón a lepenka neobsahujúce vlákniny získané mechanickými postupmi
alebo z ich celkového vlákninového zloženia nie je obsah týchto vláken väčší ako
10 % (bezdrevné papiere):
ex 4802 52 -- S plošnou hmotnosťou 40 g.m-2 alebo vyššou, nie však vyššou ako 150 g.m-2
- Braille papier
ex 4802 53 -- S plošnou hmotnosťou vyššou ako 150 g.m-2
- Braille papier
4802 60 - Iný papier, kartón a lepenka, z ktorých vlákninového zloženia je viac ako 10 %
hmotnosti vláknina získaná mechanickými postupmi:
ex 4802 60 -- Ostatné:
- Braille papier
4805 Iný nenatieraný papier, kartón alebo lepenka v kotúčoch alebo listoch (hárkoch)
4805 60 - Iný papier a kartón s plošnou hmotnosťou najviac 150 g.m-2:
ex 4805 60 90 -- Ostatné:
- Braille papier
4805 70 - Iný kartón s plošnou hmotnosťou vyššou ako 150 g.m-2, avšak nižšou ako 225 g.m-2:
ex 4805 70 90 -- Ostatné:
- Braille papier
4805 80 - Iný kartón a lepenka s plošnou hmotnosťou 225 g.m-2 a vyššou:
ex 4805 80 90 -- Ostatné:
- Braille papier
4823 Iný papier, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vláken
rezané na formát alebo na tvary; iné výrobky z papieroviny, papiera, kartónu, lepenky,
buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vláken
4823 59 -- Ostatné:
ex 4823 59 90 --- Ostatné:
- Braille papier
ex 8469 Písacie stroje a stroje na spracovanie textov (slovné procesory)
- Upravené na používanie pre zrakovo postihnuté osoby
ex 8471 Stroje na automatické spracovanie dát a ich jednotky; magnetické alebo optické
snímače, stroje na prepis dát v kódovanej forme na médiá dát a stroje na spracúvanie
týchto dát inde neuvedené ani nezahrnuté
- Zariadenie na mechanickú výrobu Braillovho písma a záznamov pre zrakovo
postihnutých
ex 8519 Gramofóny, tiež prenosné, gramofónové chassis, kazetové prehrávače a iné zvukové
reprodukčné prístroje bez zariadenia na záznam zvuku
- Gramofóny a kazetové prehrávače osobitne vyrobené alebo prispôsobené pre zrakovo
postihnuté osoby
ex 8524 Gramofónové platne, magnetické pásky a iné nahráte médiá na záznam zvuku alebo
na podobné záznamy vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu platní, avšak
s výnimkou výrobkov kapitoly 37
- Nahovorené knihy
- Magnetické pásky a kazety určené na výrobu kníh tlačených Braillovým písmom
a nahovorených kníh
9013 Výrobky s tekutými kryštálmi, ktoré nie sú inde osobitne zahrnuté; lasery iné ako
laserové diódy; ostatné optické prístroje a nástroje inde v tejto kapitole neuvedené ani
nezahrnuté
ex 9013 80 - Ostatné optické prístroje a nástroje:
- Zväčšovače televízneho obrazu pre zrakovo postihnuté osoby
- Elektronické čítacie zariadenie pre zrakovo postihnuté osoby
ex 9021 Ortopedické pomôcky a prístroje vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a
bandáží; dlahy a iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky a
prístroje; prístroje pre nedoslýchavých a iné prístroje nosené v ruke alebo na tele alebo
implantované v organizme na kompenzovanie následkov nejakej chyby alebo neschop-
nosti
9021 90 - Ostatné:
ex 9021 90 90 -- Ostatné:
- Biele palice
- Elektronické orientačné prístroje a detektory prekážok pre zrakovo postihnuté
osoby
9023 00 Nástroje, prístroje a modely určené na predvádzanie (napríklad pri vyučovaní alebo na
výstavách) nehodiace sa na iné účely
ex 9023 00 80 - Ostatné:
- Vyučovacie pomôcky a prístroje špeciálne upravené na používanie pre zrakovo
postihnuté osoby
ex 9102 Náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky (vrátane stopiek) s výnimkou
zaradených do čísla 9101
- Braillove hodinky s puzdrom z iných ako drahých kovov
9504 Potreby na lunaparkové a spoločenské hry vrátane motorových alebo mechanických
hier, biliardov, špeciálnych stolov pre herne a automatické zariadenia do kolkárni
9504 90 - Ostatné:
ex 9504 90 90 -- Ostatné:
- Stolové hry a príslušenstvo špeciálne upravené na používanie pre zrakovo
postihnuté osoby
Rôzne Vybavenia na mechanickú alebo počítačovú výrobu Braillovho písma a nahrávaného
materiálu, ako sú stereopísacie stroje, elektronický Braille, prepisové a tlačiarenské
stroje,
Brailleho počítačové terminály a displeje
Magnetické pásky a kazety na výrobu Braillových a čítaných kníh
Všetky ostatné predmety a špeciálne vybavenie na vzdelávacie, výchovné, vedecké,
kultúrne a športové účely a na spoločenské uplatnenie zrakovo postihnutých osôb za
podmienky, že výrobky rovnakého druhu sa v čase dovozu v tuzemsku nevyrábajú

Príloha č. 4 k vyhláške č. 5/1998 Z. z.

Príloha č. 15 k vyhláške č. 17/1994 Z. z.

OBRAZOVÉ A ZVUKOVÉ MATERIÁLY VZDELÁVACIEHO, VEDECKÉHO ALEBO KULTÚRNEHO CHARAKTERU

a) Filmy, filmové pásy a mikrofilmy buď vo forme exponovaného a vyvolaného negatívu, alebo vo forme vyvolaného a natlačeného pozitívu.

b) Zvukové nahrávky všetkých typov a foriem.

c) Sklenené diapozitívy, statické a pohybujúce sa modely, nástenné tabule, mapy a plagáty.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 5/1998 Z. z.

Príloha č. 16 k vyhláške č. 17/1994 Z. z.

Vzor tlačiva

Vzor 16

POKYNY

Vystavené (komu): meno osoby alebo organizácie, ktorá má právo reprodukovať tento materiál, a úplná adresa.

1. Typ materiálu: film, filmový pás, mikrofilm, sklené diapozitívy, modely, nástenné tabule, mapy, plagáty, nahrávky.

2. Názov: ak ide o filmy – v prípade ešte neuvedeného filmu treba uviesť pracovný názov, v prípade premenovaného materiálu pôvodný aj nový názov.

3. Jazyk (jazyky): pre filmy – v prípade filmu s titulkami treba uviesť, v akom jazyku sú titulky a akým jazykom sa hovorí.

4. Údaje o

a) filmoch: počet cievok, trvanie projekcie, dĺžka v stopách alebo v metroch, formát (8 mm, 9,5 mm, 16 mm alebo 35 mm),

b) filmových pásoch: dĺžka v stopách alebo v metroch, jednoduché alebo dvojité okienko, počet okienok,

c) mikrofilmoch: jednoduché alebo dvojité okienko, počet stránok alebo reprodukovaných okienok,

d) sklenených diapozitívoch: počet, formát

50 x 50 mm (2„ x 2“), 83 x 83 mm (31/4„ x 31/4“) alebo 83 x 100 mm

(31/4„ x 4“

e) modeloch: počet a rozmery,

f) nástenných tabuliach, mapách a plagátoch: počet a rozmery,

g) nahrávkach: priemer alebo lineárna dĺžka, obrátky za minútu (pri platniach), stopy či metre za minútu (pri páskach), trvanie (pri platniach a páskach).

5. Opis

a) filmov: pozitívy alebo negatívy, čiernobiele alebo farebné, ozvučené alebo neozvučené,

b) filmových pásov: pozitívy alebo negatívy, čiernobiele alebo farebné, ozvučené alebo neozvučené,

c) sklenených diapozitívov: pozitívy alebo negatívy, čiernobiele alebo farebné,

d) modelov: statické alebo pohyblivé,

e) nástenných tabúľ, máp, plagátov: čiernobiele alebo farebné, na používanie v nezmenenej forme alebo ako predlohy na výrobu ďalších kópií,

f) nahrávok: platne, filmy alebo pásky, na používanie v nezmenenej forme alebo ako predlohy na výrobu ďalších kópií.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 5/1998 Z. z.

Príloha č. 17 k vyhláške č. 17/1994 Z. z.

UMELECKÉ DIELA A ZBERATEĽSKÉ PREDMETY

Podpoložka colného sadzobníka Názov
9701 10 00 Maľby a kresby na akomkoľvek druhu materiálu, ktoré boli úplne vyhotovené ručne,
vrátane ručne zhotovených kópií s výnimkou sériovo vyrobeného maľovaného tovaru
9702 00 00 Ručne tlačené výtlačky vyrobené z ručne vyrytých alebo ručne leptaných blokov, dosiek
alebo z iného materiálu a podpísané a očíslované umelcom
9703 00 00 Keramika a mozaika na dreve, ak ide o pôvodné diela
9703 00 00 Pôvodné sochárske diela alebo plastiky, či už kruhové, v reliéfe alebo v rytej dekorácii
s výnimkou sériovo vyrábaných reprodukcií a diel umeleckého remesla obchodného
charakteru
9705 00 00 Zbierky a zberateľské predmety z takých vedeckých oblastí, akými sú anatómia,
zoológia, botanika, mineralógia, paleontológia, archeológia a etnografia, ktoré nie sú
určené na predaj
9706 00 00 Starožitnosti, ak ide o predmety staršie ako 100 rokov