Uznesenie č. 49/1998 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 5. februára 1998 o výklade čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v časti „Štátne orgány môžu konať... v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon"

Čiastka 18/1998
Platnosť od 24.02.1998
Účinnosť od 24.02.1998

49

UZNESENIE

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 5. februára 1998

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Richarda Rapanta a z členov senátu JUDr. Jána Klučku a JUDr. Viery Mrázovej prerokoval návrh prezidenta Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. februára 1998 a podáva tento

výklad

čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v časti „Štátne orgány môžu konať... v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon":

1. Článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v časti „Štátne orgány môžu konať... v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon" zodpovedá konanie orgánu štátu v rozsahu zákona bez výnimky a súčasne zákonom ustanoveným spôsobom. Tento výklad platí aj vtedy, keď sa orgán štátu domnieva, že iný štátny orgán konal spôsobom, ktorý nebol v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Údajné protiústavné konanie jedného orgánu štátu nie je pre iný štátny orgán dôvodom, aby konal inak ako v rozsahu zákona a zákonom ustanoveným spôsobom.

2. Len taký postup orgánov štátu, ktorý zohľadňuje ústavné princípy citovaného ustanovenia čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v rozsahu a spôsobom uvedeným v bode 1, je naplnením princípu právnej istoty ako nedeliteľnej súčasti právneho štátu v zmysle čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Predseda senátu:

Richard Rapant v. r.