Oznámenie č. 47/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. decembra 1996 č. 4054/96-sekr. o spôsobe zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne

Čiastka 17/1998
Platnosť od 21.02.1998
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

47

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 14a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z.

výnos zo 6. februára 1998 č. 24846/97-94, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. decembra 1996 č. 4054/96-sekr. o spôsobe zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne.

Týmto výnosom sa upravuje spôsob zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne na zmenených tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohách č. 1 až 3 výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos s prílohami je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 2/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.