Oznámenie č. 46/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru o naturalizácii medzi Československom a Spojenými štátmi americkými

Čiastka 17/1998
Platnosť od 21.02.1998

46

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na základe dohody oboch zmluvných strán sa 7. júla 1997 vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými skončila platnosť Dohovoru o naturalizácii medzi Československom a Spojenými štátmi americkými, podpísaného v Prahe 16. júla 1928 (č. 169/1929 Zb.).

So skončením platnosti dohovoru vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 623 z 20. mája 1997 a prezident Slovenskej republiky ho schválil 19. júna 1997.