Zákon č. 44/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky

(v znení č. 483/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 17/1998
Platnosť od 21.02.1998
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2015
Zrušený 400/2015 Z. z.

44

ZÁKON

z 5. februára 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slová „vyhlášky a výnosy“ nahrádzajú slovami „a vyhlášky, výnosy a opatrenia“.

2. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Všeobecne záväzné právne predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky označované názvom „výnos“ alebo názvom „opatrenie“ sa vyhlasujú v Zbierke zákonov uverejnením oznámenia o ich vydaní (§ 5 ods. 2), ak osobitný zákon neustanoví, že sa vyhlasujú uverejnením ich úplného znenia.“.

3. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Všeobecne záväzné právne predpisy uvedené v

v § 4 ods. 2 vydávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, ak

a) sa týkajú obmedzeného počtu druhovo určených fyzických osôb a právnických osôb alebo

b) upravujú podrobnosti o právach a povinnostiach úzkeho okruhu osôb v pracovnoprávnych vzťahoch a vo vzťahoch z oblasti sociálneho zabezpečenia, podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo služobných pomerov príslušníkov ozbrojených zborov a ozbrojených síl, alebo

c) tak ustanoví osobitný zákon.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) Napríklad zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 5 ods. 2 a 3 sa slovo „výnos“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „výnos alebo opatrenie“ v príslušných tvaroch.

5. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

㤠12a

Opatrenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky vydané podľa osobitných zákonov,3a) ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov do účinnosti tohto zákona, aj ak neboli označené názvom „opatrenie“,3b) považujú sa za opatrenia vydané podľa tohto zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

3b) § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.“.


Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 21/1992 Zb. o bankách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 264/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 12/1998 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.