Oznámenie č. 42/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje použitie účtovnej sústavy niektorými účtovnými jednotkami

Čiastka 16/1998
Platnosť od 18.02.1998 do31.12.2002
Zrušený 734/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

42

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

opatrenie z 10. februára 1998 č. 370/1998-sekr., ktorým sa ustanovuje použitie účtovnej sústavy niektorými účtovnými jednotkami.

Týmto opatrením sa ustanovuje použitie účtovnej sústavy pre neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.