Nariadenie vlády č. 403/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zmene názvu obce Starý Smokovec a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov

Čiastka 160/1998
Platnosť od 30.12.1998
Účinnosť od 01.01.1999

403

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1998

o zmene názvu obce Starý Smokovec a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Názov obce Starý Smokovec sa mení na názov Vysoké Tatry.

Čl. II

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/1998 Z. z. sa v prílohe mení takto:

V Prešovskom kraji v okrese Poprad sa vypúšťajú slová „18. Starý Smokovec“; obce pod doterajšími poradovými číslami 19 až 28 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 18 až 27. Za poradové číslo 27 sa vkladá nové poradové číslo 28, pod ktoré sa zaraďuje obec Vysoké Tatry.


Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.


Mikuláš Dzurinda v.r.