Oznámenie č. 40/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 16/1998
Platnosť od 18.02.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po vzájomnom písomnom oznámení o vnútroštátnom schválení, t. j. 1. júna 1997, na základe článku 21 ods. 1.

40

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. októbra 1996 bola v Minsku podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po vzájomnom písomnom oznámení o vnútroštátnom schválení, t. j. 1. júna 1997, na základe článku 21 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky
o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bieloruskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

berúc do úvahy priaznivý rozvoj dvojstranných trhovo-ekonomických vzťahov,

usilujúc sa o ďalší rozvoj cestnej dopravy medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou, ako aj tranzitom cez ich územia,

dohodli sa takto:

Článok 1

Vymedzenie pojmov na účely tejto dohody:

– „dopravca“ je fyzická osoba alebo právnická osoba štátov zmluvných strán, ktorá je oprávnená vykonávať medzinárodnú nákladnú a osobnú dopravu motorovým vozidlom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,

– „vozidlo“ je motorové vozidlo zaevidované na území Slovenskej republiky alebo Bieloruskej republiky, ktoré je určené na vykonávanie prepravy nákladov (vrátane prívesov a/alebo návesov nezávisle od štátu ich evidencie),

– „autobus“ je motorové vozidlo určené na prepravu cestujúcich, ktoré má deväť a viac miest vrátane vodiča,

– „pravidelná autobusová doprava cestujúcich“ v súlade s touto dohodou je doprava vykonávaná na linkách podľa cestovných poriadkov a taríf, ktoré schválili príslušné orgány štátov zmluvných strán,

– „nepravidelná doprava“ je doprava, ktorá nespadá pod definíciu pravidelnej dopravy,

– „povolenie“ je doklad oprávňujúci používanie vozidla na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru a osôb na území štátov zmluvných strán.

Článok 2

1. Pravidelná autobusová doprava cestujúcich sa musí vykonávať na základe povolení vydávaných po vzájomnej dohode príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán. Príslušný orgán štátu každej zmluvnej strany vydáva povolenie na ten úsek linky, ktorý prechádza územím jej štátu.

2. Návrhy na organizáciu takýchto prepráv si príslušné orgány štátov zmluvných strán predkladajú v dostatočnom časovom predstihu. Musia obsahovať tieto údaje: názov dopravcu (firmy), trasu a cestovný poriadok, cestovné, zastávky na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, periodicitu vykonávania prepráv.

3. Príslušné orgány štátov zmluvných strán vydávajú povolenia na ten úsek cesty, ktorý prechádza územím ich štátu.

Článok 3

Na vykonávanie nepravidelnej dopravy cestujúcich autobusmi medzi štátmi zmluvných strán alebo tranzitom cez ich územia s výnimkou prepráv uvedených v článku 4 je potrebné povolenie, ktoré vydávajú príslušné orgány štátov zmluvných strán.

Článok 4

1. Povolenie na vykonávanie nepravidelnej dopravy cestujúcich autobusmi sa nevyžaduje:

a) ak sa prepravuje tá istá skupina cestujúcich tým istým autobusom počas celej cesty, ktorá sa začína a končí na území toho štátu, kde je autobus zaevidovaný,

b) ak sa prepravuje tá istá skupina cestujúcich tým istým autobusom v jednom smere počas celej cesty, ktorá sa začína na území štátu, kde je autobus zaevidovaný, a končí sa na území druhého štátu pod podmienkou, že autobus sa vracia do štátu evidencie prázdny.

Povolenie sa nevyžaduje ani pri výmene poškodeného autobusu náhradným autobusom.

2. Pri vykonávaní prepravy uvedenej v odseku 1 tohto článku musí mať vodič autobusu vyplnený nákladný list so zoznamom cestujúcich podpísaný dopravcom.

Článok 5

1. Preprava nákladov medzi štátmi zmluvných strán alebo tranzitom cez ich územia do tretích štátov s výnimkou prepravy uvedenej v článku 6 tejto dohody sa vykonáva vozidlami na základe povolení vydávaných príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán.

2. Na každú prepravu nákladu vykonávanú vozidlom musí byť vydané osobitné povolenie, ktoré oprávňuje vykonať jednu cestu tam a späť, pokiaľ nie je v povolení dohodnuté inak.

3. Druhy a typy povolení určuje Zmiešaná komisia vytvorená podľa článku 18 tejto dohody.

Článok 6

1. Povolenie podľa článku 5 tejto dohody sa nevyžaduje na prepravu

a) exponátov, zariadení a materiálov určených na veľtrhy a výstavy,

b) vozidiel, zvierat, ako aj rôzneho inventáru a majetku určeného na športové podujatia,

c) divadelnej dekorácie a rekvizít, hudobných nástrojov a príslušenstva na filmové nakrúcanie, rozhlasové a televízne vysielanie,

d) tiel a popola zomretých,

e) pošty,

f) poškodených automobilových dopravných prostriedkov,

g) hnuteľného majetku pri sťahovaní,

h) nákladov vozidlami, ktorých celková maximálna hmotnosť vrátane prívesu neprevyšuje 6 t alebo maximálna užitočná hmotnosť vrátane hmotnosti prívesu neprevyšuje 3,5 t,

i) zdravotníckeho zariadenia a materiálov na poskytnutie okamžitej pomoci pri živelných pohromách.

2. Zmeny a dodatky týkajúce sa odseku 1 tohto článku posudzuje Zmiešaná komisia vytvorená podľa článku 18 tejto dohody.

Článok 7

1. Na prepravu nadrozmerných, ťažkých a nebezpečných nákladov potrebuje dopravca osobitné povolenie príslušných orgánov štátu druhej zmluvnej strany.

2. Ak povolenie uvedené v odseku 1 tohto článku vymedzuje pohyb automobilového dopravného prostriedku po určitej trase, preprava sa musí vykonať po tejto trase.

Článok 8

Príslušné orgány štátov zmluvných strán si každý rok navzájom vymenia dohodnutý počet tlačív povolení na prepravu nákladov a cestujúcich. Spôsob výmeny formulárov povolení dohodnú príslušné orgány štátov zmluvných strán.

Článok 9

Dopravca štátu jednej zmluvnej strany nemôže vykonávať prepravu cestujúcich a tovaru medzi dvoma bodmi nachádzajúcimi sa na území štátu druhej zmluvnej strany okrem prípadov, keď príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany vydá povolenie.

Dopravca štátu jednej zmluvnej strany nemôže vykonávať prepravu tovaru z územia štátu druhej zmluvnej strany do tretieho štátu okrem prípadov, keď príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany vydá povolenie.

Článok 10

Povolenie a iné doklady vyžadované na základe tejto dohody musia byť vo vozidle, pre ktoré boli vystavené, a musia sa predložiť na žiadosť kontrolných orgánov.

Článok 11

Zúčtovanie a platby vykonávané na základe tejto dohody sa uskutočňujú v rámci dohôd o zúčtovaní a platbách uzavretých oboma zmluvnými stranami.

Článok 12

Pre pohraničnú, colnú a sanitárnu kontrolu platia ustanovenia mnohostranných a dvojstranných medzinárodných dohovorov, ktorými sú štáty oboch zmluvných strán viazané.

Článok 13

Pohraničná, colná a sanitárna kontrola pri preprave ťažko chorých, pravidelnej doprave cestujúcich autobusmi, ako aj preprave zvierat a tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, sa vykonáva mimo poradia.

Článok 14

Pri vykonávaní prepravy na základe tejto dohody sú od cla oslobodené tieto tovary dovážané na územie štátu druhej zmluvnej strany:

a) palivo nachádzajúce sa v nádržiach určených pre konkrétne motorové vozidlá, technologicky a konštrukčne spojených so systémom napájania motora,

b) mazivá určené na použitie počas prepravy, ktoré sa nachádzajú vo vozidle pri jeho vjazde,

c) náhradné dielce a nástroje určené na opravu vozidla vykonávajúceho medzinárodnú prepravu v súlade s predpismi o oslobodení od cla platnými na území štátu zmluvnej strany.

Článok 15

1. Dopravcovia, ktorých vozidlá sú zaevidované na území štátu jednej zo zmluvných strán, platia dane a poplatky pri vykonávaní medzinárodnej prepravy po území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom.

2. Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán si môžu v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom pri vykonávaní medzinárodnej prepravy poskytovať úľavy.

Článok 16

Dopravcovia štátov zmluvných strán sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a vnútroštátny právny poriadok štátu, na ktorého území sa vozidlo nachádza.

Článok 17

1. Ak dopravca štátu jednej zmluvnej strany počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany poruší ustanovenia tejto dohody, príslušný orgán štátu zmluvnej strany, na ktorého území došlo k porušeniu, musí informovať príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany o okolnostiach tohto porušenia.

2. V prípade porušenia, ku ktorému došlo podľa odseku 1 tohto článku, príslušné orgány štátu zmluvnej strany, kde došlo k porušeniu, môžu požiadať príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany, aby

a) upozornil dopravcu, ktorý sa dopustil porušenia, že akékoľvek ďalšie porušenie môže viesť k zákazu vjazdu jeho vozidla na územie štátu zmluvnej strany, kde došlo k porušeniu, a to na také obdobie, aké určí príslušný orgán štátu tejto zmluvnej strany,

b) oznámil dopravcovi, že dočasne alebo úplne zrušil právo na vjazd jeho vozidiel na územie štátu druhej zmluvnej strany.

3. Po prijatí žiadosti podľa odseku 2 tohto článku od príslušného orgánu štátu druhej zmluvnej strany je príslušný orgán štátu zmluvnej strany povinný v čo najkratšom čase informovať druhú zmluvnú stranu o prijatých opatreniach.

Článok 18

S cieľom zabezpečiť náležité vykonávanie tejto dohody vytvoria zmluvné strany Zmiešanú komisiu. Zasadnutia Zmiešanej komisie sa budú uskutočňovať na návrh jednej zo zmluvných strán vždy striedavo na území štátov zmluvných strán.

Článok 19

Otázky, ktoré nie sú upravené touto dohodou alebo mnohostrannými a dvojstrannými dohovormi, ktorými sú viazané štáty oboch zmluvných strán, sa budú riešiť v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátu každej zo zmluvných strán.

Článok 20

Touto dohodou nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z iných už uzavretých medzinárodných dohovorov.

Článok 21

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiatym dňom po vzájomnom písomnom oznámení o tomto vnútroštátnom schválení.

2. Ustanovenia tejto dohody sa budú predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.

3. Táto dohoda sa uzaviera na obdobie troch rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby jej platnosti.

Dané v Minsku 24. októbra 1996 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, bieloruskom a ruskom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Dezider Szabó v. r.

Za vládu

Bieloruskej republiky:

Aljaksander Vasiljevič Lukašov v. r.