Vyhláška č. 4/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla

Čiastka 1/1998
Platnosť od 01.01.1998
Účinnosť od 01.01.1998

OBSAH