Zákon č. 397/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 158/1998
Platnosť od 29.12.1998 do31.12.1999
Účinnosť od 01.01.1999 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.

OBSAH

397

ZÁKON

z 18. decembra 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 286/l992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/l992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/l993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/l993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/l994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/l994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/l994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/l994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/l995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 28l/l995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/l995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/l996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/l996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/l996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/l996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 289/1997 Z. z., zákona č. 60/1998 Z. z. a zákona č. 173/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 odsek 5 znie:

(5) Príjmy uvedené v odseku 1 písm. e) sú samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36).“.

2. V § 19 sa vypúšťa písmeno o).

3. V § 23 ods. 4 sa vypúšťa písmeno f).

4. V § 23 ods. 14 písm. b) sa slovo „zvýšený“ nahrádza slovom „znížený“.

5. V § 24 ods. 2 písmeno a) znie:

a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 26 až 33) s výnimkou uvedenou v § 25; pri dopravných prostriedkoch využívaných daňovníkom pravidelne aj na iné účely ako na priame zabezpečovanie príjmov formou poskytovania služieb sa do výdavkov (nákladov) zahŕňajú odpisy takto:

1. pri osobných automobiloch (kód Klasifikácie produkcie 34.10.2) s výnimkou dodávkových automobilov a z motorových vozidiel na špeciálne účely inde neuvedené (kód Klasifikácie produkcie 34.10.54) len terénne vozidlá najviac zo sumy 450 000 Sk, ktorá sa na účely odpisovania považuje za vstupnú cenu (§ 29),

2. pri osobných dopravných prostriedkoch (kód Klasifikácie produkcie 35.12 – Rekreačné a športové člny a 35.3 – Lietadlá) s obstarávacou cenou neprevyšujúcou 1 400 000 Sk najviac zo sumy 700 000 Sk, ktorá sa na účely odpisovania považuje za vstupnú cenu (§ 29),

3. pri osobných dopravných prostriedkoch (kód Klasifikácie produkcie 35.12 a 35.3) s obstarávacou cenou prevyšujúcou 1 400 000 Sk zo sumy rovnajúcej sa 50 % obstarávacej ceny, ktorá sa na účely odpisovania považuje za vstupnú cenu (§ 29);“.

6. V § 24 ods. 2 písm. h) sa na konci za bodkočiarku pripájajú tieto slová:

„pri dopravných prostriedkoch využívaných daňovníkom pravidelne aj na iné účely ako na priame zabezpečovanie príjmov formou poskytovania služieb sa do výdavkov (nákladov) zahrnie nájomné rovnomerne počas doby trvania nájomnej zmluvy takto:

1. pri osobných automobiloch a motorových vozidlách na špeciálne účely inde neuvedené (kód Klasifikácie produkcie 34.10.2 a 34.10.54) najviac suma 550 000 Sk,

2. pri osobných dopravných prostriedkoch (kód Klasifikácie produkcie 35.12 a 35.3) s dohodnutým nájomným neprevyšujúcim 1 600 000 Sk najviac suma 800 000 Sk,

3. pri osobných dopravných prostriedkoch (kód Klasifikácie produkcie 35.12 a 35.3) s dohodnutým nájomným prevyšujúcim 1 600 000 Sk suma rovnajúca sa 50 % nájomného,

a to vrátane kúpnej ceny, za ktorú prevzal nájomca prenajímanú vec do vlastníctva;“.

7. V § 24 ods. 2 písmeno i) znie:

i) vytvorené rezervy vo výške podľa osobitného predpisu20a) alebo rezervy, pri ktorých tvorbe osobitný zákon ustanoví, že sú výdavkom (nákladom) podľa odseku 1; rezerva na opravu hmotného majetku sa môže tvoriť len rovnomerne počas najmenej dvoch rokov, a to najviac do výšky 80 % vstupnej ceny hmotného majetku, podľa vypracovaného rozpočtu nákladov na opravu;“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

20a) Zákon č. 610/1992 Zb. o rezervách pre zistenie základu dane z príjmov.“.

8. V § 24 ods. 2 písm. k) bod 2 znie:

2. na dopravu motorovým vozidlom zahrnutým v majetku daňovníka alebo motorovým vozidlom, ktoré bolo u daňovníka predmetom nájomnej zmluvy pri dojednaní práva kúpy prenajatej veci, alebo motorovým vozidlom prenajatým alebo vypožičaným22) vo výške náhrady za spotrebované pohonné látky,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

22) § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.“.

9. V § 24 ods. 2 písm. k) sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

3. na dopravu motorovým vozidlom, ktoré nie je zahrnuté v majetku využívanom pri podnikaní alebo pri inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale bolo v ňom zahrnuté a daňovník zahŕňal obstarávaciu cenu (časť obstarávacej ceny) tohto motorového vozidla do výdavkov (nákladov), vo výške náhrady výdavkov za spotrebované pohonné látky,“.

Doterajšie body 3 až 5 sa označujú ako body 4 až 6.

10. V § 24 ods. 2 písm. k) bode 4 sa slovo „prenájmu“ nahrádza slovami „bodov 2 a 3“.

11. V § 24 ods. 2 písmeno v) znie:

v) pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania podľa § 27 výdavok (náklad) spojený s jeho nadobudnutím, pričom pri predaji majetku uvedeného v § 27 písm. e), f) a i) a pozemkov nedotknutých ťažbou možno výdavok spojený s jeho nadobudnutím zahrnúť len do výšky príjmu z predaja;“.

12. V § 24 ods. 2 písmeno y) znie:

y) zaplatené

1. licenčné poplatky, nájomné podľa písmena h) s výnimkou nájomného s právom kúpy najatej veci, úhrady za iné obchodné služby,

2. odplaty (provízie) za sprostredkovanie vrátane úhrad za výkon činnosti na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv24e) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie podľa osobitného predpisu,7) alebo fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24e znie:

24e) Napríklad § 642 až 651 Obchodného zákonníka.“.

13. Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Za výdavky (náklady) vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na daňové účely nemožno uznať ani

a) odplaty (provízie) za sprostredkovanie vrátane úhrad za výkon činnosti na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv24e) s výnimkou uvedenou v § 24 ods. 2 písm. y);

b) výdavky (náklady) vrátane odpisov na obstaranie televíznych prijímačov a rozhlasových prijímačov a prístrojov pre záznam a reprodukciu zvuku alebo obrazu (kód Klasifikácie produkcie 32.3) s výnimkou prípadov, ak sa využívajú na priame zabezpečovanie príjmov formou poskytovania služieb.“.

14. V § 36 ods. 2 písmeno b) znie:

b) 20 % z príjmov uvedených v § 8 ods. 6 a v § 10 ods. 1 písm. j);“.

15. Za § 41b sa vkladá § 41c, ktorý znie:

㤠41c

(1) Na zdanenie príjmov uvedených v § 6 ods. 1 písm. c), ktoré boli u platiteľa dane33e) zúčtované do konca zdaňovacieho obdobia roka 1998 a ktoré plynú daňovníkovi najdlhšie 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia roka 1998, sa použijú doterajšie predpisy.

(2) Ustanovenie § 24 ods. 2 písm. a) o limitovaní odpisov dopravných prostriedkov sa použije na dopravné prostriedky obstarané od 1. januára 1999. Rovnako sa postupuje aj v prípade § 25 ods. 2 písm. b).

(3) Ustanovenie § 24 ods. 2 písm. h) o limitovaní nájomného prenajatých dopravných prostriedkov sa použije na dopravné prostriedky prenajaté na základe zmlúv uzatvorených od 1. januára 1999.

(4) Suma rezerv vytvorených do konca roka 1998 na opravu hmotného majetku presahujúca 80 % vstupnej ceny hmotného majetku [§ 24 ods. 2 písm. i)] sa zahrnie do základu dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 1999.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.