Zákon č. 393/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov

Čiastka 158/1998
Platnosť od 29.12.1998 do31.08.2002
Účinnosť od 01.01.1999 do31.08.2002
Zrušený 478/2002 Z. z.

393

ZÁKON

zo 16. decembra 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis § 5 znie:

„Limity znečisťovania a emisné kvóty“.

2. § 5 sa dopĺňa odsekmi 7 až 12, ktoré znejú:

(7) Ministerstvo môže ustanoviť najväčšie prípustné množstvá znečisťujúcich látok, ktoré sa môžu v priebehu kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania (ďalej len „emisné kvóty“). Emisné kvóty ministerstvo ustanovuje pre Slovenskú republiku s členením na jednotlivé okresy všeobecne záväzným právnym predpisom tak, aby boli vyhlásené najneskôr 18 mesiacov pred začiatkom roka, na ktorý sú ustanovené.

(8) Ak ministerstvo ustanoví emisné kvóty podľa odseku 7, príslušný orgán ochrany ovzdušia2a) určí emisné kvóty pre znečisťujúce látky vypúšťané z jednotlivých veľkých a stredných zdrojov znečisťovania tak, aby sa emisné kvóty určené pre okres neprekročili, a rozhodnutie o ich určení vydá najneskôr deväť mesiacov pred začiatkom roka, na ktorý sú určené. Pri určovaní emisných kvót vychádza najmä z množstva emisií vypusteného zo zdroja za predchádzajúce roky, z podnikateľského zámeru prevádzkovateľa zdroja, z predpokladanej regionálnej potreby tepla, z programu znižovania emisií zo zdroja znečisťovania2b) a z okresného environmentálneho akčného programu. Emisná kvóta platí len v kalendárnom roku, na ktorý je určená.

(9) Prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania môžu na základe dohody o vzájomnom poskytnutí svojich emisných kvót alebo ich častí požiadať o ich zmenu; to platí aj pre zmeny emisných kvót v rámci viacerých zdrojov jedného prevádzkovateľa. Pri zmene emisných kvót prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania možno prekročiť emisné kvóty určené pre okres za podmienok ustanovených v zákone.

(10) Zakazuje sa poskytovanie emisných kvót alebo ich častí

a) zo zdrojov znečisťovania z nezaťažených území zdrojom znečisťovania v zaťažených územiach,2c)

b) medzi zdrojmi znečisťovania v zaťažených územiach z rôznych oblastí zaťažených území.2c)

(11) Žiadosť o zmenu emisných kvót podávajú prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania najneskôr do 31. decembra roka, na ktorý boli emisné kvóty určené, orgánu ochrany ovzdušia, ktorý určil ich emisné kvóty; ak ich určili dva rôzne orgány ochrany ovzdušia, príslušný je orgán ochrany ovzdušia vyššieho stupňa im najbližšie spoločne nadriadený.

(12) Ak je navrhovaná zmena emisných kvót v súlade so zákonom, orgán ochrany ovzdušia (odsek 11) rozhodnutím túto zmenu potvrdí; zároveň zmení alebo zruší predchádzajúce rozhodnutia o určení dotknutých emisných kvót žiadateľov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:

2a) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov.

2b) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 208/1996 Z. z. o programe znižovania emisií.

2c) § 2 ods. 2 a § 5 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/1993 Z. z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov.“.

3. V § 7 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a preukazovať ich dodržiavanie spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,2d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2d znie:

2d) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z. o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených limitov znečisťovania.“.

4. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) dodržiavať určené emisné kvóty (§ 5 ods. 8 a 12).“.

5. V § 12 ods. 2 sa slovo „nariadi“ nahrádza slovami „môže nariadiť“.

6. V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) opätovne prekročí určenú emisnú kvótu (§ 5 ods. 8 a 12).“.

7. V § 14 odsek 1 znie: „Prípustnú úroveň znečisťovania ovzdušia určujú emisné limity, imisné limity, depozičné limity a emisné kvóty pre jednotlivé znečisťujúce látky.“.

8. V § 14 ods. 2 sa slová „musia zodpovedať najlepším dostupným technológiám“ nahrádzajú slovami „vychádzajú z možností najlepších dostupných technológií“.

9. § 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Emisné kvóty sa určujú s cieľom regulovať celkové množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky v súlade s potrebami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv na ochranu ovzdušia, ktorými je Slovenská republika viazaná.“.

10. V § 18 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 7 ods. 1 písm. a), b), c), f), i) a l)“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 písm. a), b), c), f), i), l) a n)“.

11. V § 18 ods. 6 sa slová „v § 7 ods. 1 písm. a), b), c), f), i) a l)“ nahrádzajú slovami „v § 7 ods. 1 písm. a), b), c), f), i), l) a n)“.

12. Za § 19a sa vkladajú § 20 a § 20a, ktoré znejú:

㤠20

(1) Znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia z jednotlivých miest vypúšťania znečisťujúcich látok z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania sa od 1. januára 1999 zaraďujú do triedy A alebo do triedy B podľa toho, či technický stav technologických zariadení zdroja umožňuje dodržiavať určené emisné limity.4d)

(2) Do triedy B možno zaradiť znečisťujúce látky vypúšťané z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, ktorých technický stav technologických zariadení neumožňuje po 1. januári 1999 dodržiavať určené emisné limity a ktorých prevádzkovateľ podá žiadosť podľa odseku 4. Predmetom zaradenia do triedy B je vždy konkrétna znečisťujúca látka vypúšťaná z konkrétneho miesta jej vypúšťania zo zdroja znečisťovania.

(3) Do triedy A sa zaraďujú všetky vypúšťané znečisťujúce látky zo všetkých miest ich vypúšťania z jestvujúcich veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, ktoré nie sú zaradené do triedy B, a všetky znečisťujúce látky zo všetkých miest ich vypúšťania z nových veľkých a stredných zdrojov znečisťovania.

(4) Žiadosť o zaradenie znečisťujúcej látky do triedy B podáva prevádzkovateľ zdroja znečisťovania príslušnému orgánu ochrany ovzdušia.2a) Žiadosť obsahuje

a) názov zdroja a jeho kategorizáciu,4e)

b) presné označenie miesta vypúšťania znečisťujúcej látky zo zdroja znečisťovania a druhu znečisťujúcej látky zaradenej do triedy B a určený emisný limit,4d)

c) aktualizovaný program znižovania emisií pre zdroje znečisťovania,2b)

d) opatrenia vypracované podľa osobitného predpisu pre ostatné veľké a stredné zdroje znečisťovania,4f)

e) výsledky prvého jednorazového merania,2d) ktoré preukazujú splnenie podmienok na zaradenie vypúšťanej znečisťujúcej látky do triedy B, ak bolo vykonané.

(5) Znečisťujúca látka sa zaraďuje do triedy B vydaním potvrdenia príslušného orgánu ochrany ovzdušia o jej zaradení. Znečisťujúca látka zostane zaradená v triede B až dovtedy, kým sa meraním podľa osobitného predpisu2d) nepreukáže dodržiavanie určeného emisného limitu, najdlhšie do 31. decembra 2006.

(6) Výsledok merania podľa odseku 5 oznámi prevádzkovateľ zdroja znečisťovania príslušnému orgánu ochrany ovzdušia. Znečisťujúca látka vypúšťaná do ovzdušia z miesta vypúšťania sa zaradí do triedy A vydaním potvrdenia príslušného orgánu ochrany ovzdušia alebo zo zákona 1. januára 2007.

(7) Orgán ochrany ovzdušia informuje o potvrdeniach vydaných podľa odsekov 5 a 6 príslušný orgán ochrany zdravia a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

§ 20a

(1) Na prevádzkovateľa zdroja znečisťovania, ktorý vypúšťa do ovzdušia znečisťujúcu látku v mieste jej vypúšťania zaradenú do triedy B, sa neuplatňujú ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b), s výnimkou povinnosti vykonať prvé jednorazové meranie,2d) a § 12 ods. 2 písm. b).

(2) Ustanovenie o povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania nainštalovať monitorovací systém a zisťovať množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky a údaje o dodržaní určeného emisného limitu kontinuálnym monitorovaním v mieste vypúšťania znečisťujúcich látok, v ktorom je niektorá znečisťujúca látka zaradená do triedy B podľa § 7 ods. 1 písm. b), d), i) a osobitného predpisu,2d) sa neuplatní do preradenia všetkých znečisťujúcich látok v danom mieste vypúšťania z triedy B do triedy A.

(3) V prípade podľa odseku 2 sa

a) množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky zaradenej do triedy A a množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky zaradenej do triedy B zisťuje jednorazovým meraním podľa osobitného predpisu;2d) prvé jednorazové meranie sa vykoná najneskôr do skončenia ustanovenej lehoty inštalácie monitorovacieho systému podľa osobitného predpisu4g) a opakované meranie v lehotách podľa osobitného predpisu,4h)

b) údaje o dodržaní určeného emisného limitu pre znečisťujúcu látku zaradenú do triedy A zisťujú jednorazovým meraním podľa osobitného predpisu;2d) prvé jednorazové meranie znečisťujúcich látok zaradených do triedy A a znečisťujúcich látok zaradených do triedy B sa vykoná najneskôr do skončenia lehoty ustanovenej osobitným predpisom;4i) opakované merania znečisťujúcich látok zaradených v triede A sa vykonávajú v lehotách podľa osobitného predpisu.4j)

(4) Ak znečisťujúca látka v mieste jej vypúšťania zo zdroja znečisťovania zaradená do triedy B je preradená do triedy A podľa § 20 ods. 5 k 1. januáru 2007 a podľa § 7 ods. 1 písm. b) a osobitného predpisu2d) vyplýva pre prevádzkovateľa zdroja povinnosť preukazovať dodržiavanie emisného limitu jednorazovým meraním, musí sa takéto meranie vykonať najneskôr do 31. decembra 2006.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4d až 4j znejú:

4d) § 4 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z.

4e) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z.

4f) § 3 ods. 1 písm. d) a e) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 208/1996 Z. z.

4g) § 15 ods. 1 až 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.

4h) § 4 ods. 8 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.

4i) § 15 ods. 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.

4j) § 9, 10 a 11 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 76/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa za písmeno l) vkladajú nové písmená m) a n), ktoré znejú:

m) ustanovuje emisné kvóty pre Slovenskú republiku s členením na jednotlivé okresy,6a)

n) rozhoduje o zmene emisných kvót prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania,6b) ak sa tieto zdroje nachádzajú na území rôznych krajov, “.

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno o).

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

6a) § 5 ods. 7 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.

6b) § 5 ods. 9 až 12 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.“.

2. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) rozhoduje o zmene emisných kvót6b) prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, ak sa tieto zdroje nachádzajú na území rôznych okresov.“.

3. V § 4 ods. 3 sa slovo „nariadi“ nahrádza slovami „môže nariadiť“.

4. V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) opätovne prekročí určenú emisnú kvótu.9b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

9b) § 5 ods. 8 a 12 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.“.

5. V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:

h) určuje emisné kvóty pre znečisťujúce látky vypúšťané z jednotlivých veľkých a stredných zdrojov znečisťovania,11a)

i) rozhoduje o zmene emisných kvót6b) prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, ak sa tieto zdroje nachádzajú na území jedného okresu,

j) potvrdzuje zaradenie znečisťujúcej látky v mieste jej vypúšťania z veľkého a stredného zdroja znečisťovania do triedy B a jej preradenie do triedy A.11b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

11a) § 5 ods. 8 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.

11b) § 20 ods. 5 a 6 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.“.

6. V § 10 sa v prvej vete za slovo „limitov“ vkladajú slová „a emisných kvót“.

7. V § 11 odsek 2 znie:

(2) Na právne úkony vykonávané orgánom ochrany ovzdušia podľa § 2 ods. 2 písm. e), g), h), i), l), m), § 4 ods. 1 písm. b), c), § 5 ods. 1 písm. a), c), § 5 ods. 2 písm. d) a j) a § 6 písm. a) zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti.“.

8. § 11 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

(8) Pri zmene prevádzkovateľa zdroja znečisťovania prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí alebo v súhlase orgánu ochrany ovzdušia, ktoré sa týkajú povolení a podmienok prevádzky zdroja znečisťovania, na nového prevádzkovateľa.

(9) Náklady na overenie odbornej spôsobilosti podľa § 2 ods. 2 písm. e) znáša žiadateľ o udelenie oprávnenia.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.