Vyhláška č. 39/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení od cla pri dovoze tovaru, ktorým sa vysporiadava pohľadávka Slovenskej republiky

Čiastka 16/1998
Platnosť od 18.02.1998 do30.06.2001
Účinnosť od 18.02.1998 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.

OBSAH

39

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 5. februára 1998

o oslobodení od cla pri dovoze tovaru, ktorým sa vysporiadava pohľadávka Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon ustanovuje:


§ 1

Od dovozného cla (ďalej len „clo“) sa oslobodzuje zahraničný tovar,1) ktorého dovoz je s ohľadom na konečné použitie vo všeobecnom záujme a ktorým sa vysporiadava pohľadávka v zahraničí, ktorá prešla do vlastníctva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.2)

§ 2

Tovar podľa § 1 sa oslobodzuje od cla, ak

a) deklarantom3) je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky4) a

b) deklarant predloží spolu s colným vyhlásením, ktorým navrhuje prepustenie tovaru do režimu voľného obehu, potvrdenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, že ide o tovar podľa § 1.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Miroslav Maxon v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

2) Ústavný zákon č. 541/1992 Zb. o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku.

3) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.