Nariadenie vlády č. 388/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 155/1998
Platnosť od 22.12.1998 do31.12.1999
Účinnosť od 06.12.1999 do31.12.1999
Zrušený 373/1999 Z. z.

388

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. decembra 1998,

ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podlá § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


§1

Z dovážaného tovaru sa vymeriava dovozné clo podlá sadzieb ustanovených v colnom sadzobníku, ktorý tvorí prílohu č. 1.

§2

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 2, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia, sa vymeriava clo podlá colných sadzieb uvedených v prílohe č. 2, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 2. Po prekročení ročnej colnej kvóty sa uplatní zmluvná colná sadzba podlá prílohy č. 1.

§ 2a

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 8 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

§ 2b

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 9 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

§ 2c

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 10 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu. Počas dočasného uplatňovania colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe sa nebude uplatňovať preferenčné clo.

§ 2e

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 11 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

§3

(1) Preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v prílohe č. l sa vzťahujú na tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 3 do výšky 2 000 000 USD alebo ekvivalentu inej meny v štruktúre uplatňovaného preferenčného cla. Po prekročení uvedeného limitu sa uplatní zmluvná colná sadzba podlá prílohy č. 1.

(2) Tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4, je bez cla.

(3) Tovarom pochádzajúcim z rozvojových krajín alebo z najmenej rozvinutých krajín sa rozumie tovar, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom1) a vyváža ho priamo do Slovenskej republiky osoba, ktorá má sídlo (bydlisko) v niektorej z rozvojových krajín alebo z najmenej rozvinutých krajín.

§4

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 5, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. l, sa v roku 1999 vymeriava clo podlá zmluvných colných sadzieb uvedených v prílohe č. 5.

§5

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 6, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. l, sa v roku 1999 v sezóne uvedenej v tejto prílohe vymeriava clo podlá zmluvných colných sadzieb uvedených v prílohe č. 6.

§6

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 7, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia, sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 7, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 7. Po prekročení ročnej colnej kvóty sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. l, ak sa nepostupuje podľa § 4.

§7

Tovar dovážaný zo zahraničia, ktorý má preferenčný pôvod v Slovenskej republike podľa podmienok ustanovených osobitnými predpismi2) a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, je bez cla.


§8

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 390/1997 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

§9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 až 6 a príloha č. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.

2) Protokol č. 4 týkajúci sa definície koncepcie „výrobkov s pôvodom" a metód administratívnej spolupráce Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej (oznámenie č. 158/1997 Z. z.). Protokol týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa mení ustanovenie článku l Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993 (oznámenie č. 263/1997 Z. z). Protokol č. 7 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce Stredoeurópskej dohody o volnom obchode uzatvorenej medzi Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou (oznámenie č. 195/1997 Z. z.).