Nariadenie vlády č. 387/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/1998 Z. z., ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie

Čiastka 154/1998
Platnosť od 19.12.1998
Účinnosť od 19.12.1998

OBSAH

387

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. decembra 1998,

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/1998 Z. z., ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 17a ods. 6 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona č. 248/1997 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/1998 Z. z., ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.