Oznámenie č. 38/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o dlhodobej hospodárskej, vedeckej, technickej a priemyselnej spoluprái

Čiastka 15/1998
Platnosť od 14.02.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 13. októbra 1997, na základe článku 8.

38

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. mája 1997 bola v Nikózii podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o dlhodobej hospodárskej, vedeckej, technickej a priemyselnej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 13. októbra 1997, na základe článku 8.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o dlhodobej hospodárskej, vedeckej, technickej a priemyselnej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si zabezpečiť a naďalej posilňovať priateľské vzťahy medzi národmi oboch krajín na základe vzájomného uznania zvrchovanosti, nezávislosti, územnej celistvosti a nezasahovania do vnútorných záležitostí,

želajúc si posilniť hospodársku, vedeckú, technickú a priemyselnú spoluprácu na vzájomný prospech,

uznávajúc potrebu prijať opatrenia a postupy na dlhšie obdobie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán s cieľom dosiahnuť priaznivé výsledky v spolupráci medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú pokračovať vo svojom úsilí zameranom na podporu vzájomne prospešnej hospodárskej, vedeckej, technickej a priemyselnej spolupráce.

Článok 2

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi podporovať a uľahčovať rozvoj slovensko-cyperskej hospodárskej, vedeckej, technickej a priemyselnej spolupráce a na tento účel budú iniciovať účasť príslušných organizácií a podnikov na tvorbe a realizácii rozvojových plánov, programov a projektov druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Spolupráca v súlade s touto dohodou bude obsahovať

a) zakladanie spoločných obchodných spoločností, podporu spoločných investičných projektov a iné formy činností spoločného záujmu vrátane účasti na rozvoji a modernizácii priemyselných podnikov,

b) financovanie rozvojových plánov a projektov na základe dlhodobých dohôd,

c) vzájomne výhodnú výmenu patentov, licencií, know-how a iných vedeckých a technologických informácií, rozvoj dlhodobých priemyselných výrobných kooperácií a spoločných podnikov,

d) výmenu technických odborníkov a vedeckovýskumného zariadenia a využitie vedeckovýskumných stredísk,

e) podporu spolupráce v oblasti energetiky, strojárstva zameraného na ochranu životného prostredia a proti zemetraseniu, priemyselnej elektroniky, robotiky a moderných výrobných modelov,

f) spoluprácu pri rozvoji infraštruktúry, priemyslu a stavebníctva,

g) spoluprácu v oblasti turistického ruchu,

h) iné formy hospodárskej, vedeckej a technickej spolupráce v súlade s potrebami oboch štátov a na základe predchádzajúcej dohody medzi obidvoma zmluvnými stranami.

Článok 4

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi podporovať spoluprácu a uzavieranie dohôd medzi svojimi vládnymi orgánmi zodpovednými za dohodnuté oblasti spolupráce a kontakty medzi slovenskými a cyperskými fyzickými osobami a právnickými osobami a vytvoria na to potrebné podmienky.

Článok 5

Zmluvné strany si môžu určiť na základe vzájomnej dohody aj ďalšie oblasti, v ktorých uznajú za užitočné rozšírenie spolupráce zvlášť s ohľadom na potrebu pracovných síl, surovín, zariadení a technológií.

Článok 6

Zmluvné strany podporia v súlade s touto dohodou uvedenú spoluprácu medzi organizáciami svojich krajín a podnikmi v tretích krajinách.

Článok 7

Na základe tejto dohody bude zriadená stála slovensko-cyperská komisia na sledovanie rozvoja spolupráce v dohodnutých oblastiach, ako aj na vypracovanie odporúčaní na uplatňovanie tejto dohody a zvlášť odporúčaní týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť prijaté na podporu, uľahčenie a iniciovanie takejto spolupráce a na periodické hodnotenie dosiahnutého pokroku.

Článok 8

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení. Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti a bude sa automaticky predlžovať o jeden rok, kým ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím obdobia jej platnosti.

Dané v Nikózii 21. mája 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obidve vyhotovenia sa zhodujú.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Karol Česnek v. r.

Za vládu

Cyperskej republiky:

Christodoulous Christodoulou v. r.

Príloha

k č. 38/1998 Z. z.

AGREEMENT

between the Government of the Slovak Republic and the Government
of the Republic of Cyprus on Long-Term Economic, Scientific,
Technical and Industrial Cooperation

The Government of the Slovak Republic and the Government of the Republic of Cyprus hereinafter referred to as the Contracting Parties,

Animated by the desire to secure and further strengthen friendly relations between the peoples of their two countries, on the basis of mutual respect for sovereignity, independence, territorial integrity and non-interference in the internal affairs,

Desirous of strengthening their economic, scientific, technical and industrial cooperation to their mutual advantage,

Recognizing the need of adopting measures and procedures for a longer period of time within the framework of the domestic legislation of either country, with a view to achieving favourable results in the cooperation between the Slovak Republic and the Republic of Cyprus,

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall continue their efforts aimed at promoting their economic, scientific, technical and industrial cooperation to mutual benefit.

Article 2

Within the framework of the legislation in force in their respective countries the two Contracting Parties shall support and facilitate the development of the Slovak-Cypriot economic, scientific, technical and industrial cooperation and they shall encourage the participation of their respective organizations and enterprises in the implementation and execution of the development plans, programmes and projects of the other country.

Article 3

Cooperation within the scope of the present Agreement shall include:

a) The setting up of joint trade companies, the promotion of joint investment projects and other forms of activities in mutual economic interest, including participation in the development and modernization of industrial factories,

b) The financing, on the basis of long-term arrangements, of development plans and projects,

c) The mutually advantageous exchange of patents, licenses, know-how and other scientific and technological information, development of long-term industrial production cooperation and joint ventures,

d) The exchange of technical experts and scientific research equipment and use of scientific and research centres,

e) The promotion of cooperation in the fields of energy, environmental engineering, earthquake engineering, industrial electronic, robotics and modern manufacturing models,

f) Cooperation in the development of infrastructure, industry and construction,

g) Cooperation in the field of tourism,

h) Other forms of economic, scientific and technical cooperation, in conformity with the needs of the two countries, subject to prior agreement between the two Contracting Parties.

Article 4

To this end and subject to the laws and regulations in force in their respective countries, the Contracting Parties shall encourage cooperation and conclusion of agreements between their governmental authorities responsible for the agreed fields and contracts between Slovak and Cypriot natural and legal persons and shall provide necessary facilities for this purpose.

Article 5

The Contracting Parties may determine, on the basis of mutual agreement, other fields of cooperation in which expansion of cooperation is deemed to be desireable, taking into account in particular their needs in manpower, raw materials, equipment and technology.

Article 6

The Contracting Parties shall, in accordance with this Agreement, encourage the forementioned cooperation between their organizations and enterprises in the third countries.

Article 7

A permanent Slovak-Cypriot Commission shall be established on the basis of this Agreement to follow up the development of cooperation in the fields agreed upon, as well as to make recommendations for the implementation of this Agreement and, in particular, recommendations concerning measures to be taken for the purpose of supporting, facilitating and encouraging such cooperation and of making periodic reviews of progress.

Article 8

The present Agreement shall enter into force on the date of the exchange of notes confirming that the Agreement has been approved by the competent authorities of the two countries, in accordance with their respective legislation. The Agreement shall remain in force for a period of five years from the day of its coming into force and its validity shall thereafter be automatically extended for further periods of one year, unless either Contracting Party by a notice in writing given at least six months before expiration of its validity, terminates its operation.

Done at Nicosia, on May 21, 1997, in two original copies in the English language, both texts being equally authentic.

For the Government
of the Slovak Republic:
Karol Česnek

For the Government
of the Republic of Cyprus:
Christodoulous Christodoulou