Zákon č. 378/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže

Čiastka 150/1998
Platnosť od 15.12.1998 do30.11.2003
Účinnosť od 15.12.1998 do30.11.2003
Zrušený 452/2003 Z. z.

OBSAH

378

ZÁKON

z 8. decembra 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 1 v druhej vete sa vypúšťajú slová „na návrh vlády“.

2. V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Návrh na voľbu členov rady fondu môžu podávať výbory národnej rady, poslanci národnej rady a vláda.“.

3. V § 12 odsek 2 znie:

(2) Členom rady fondu nemôže byť poslanec národnej rady a člen vlády. Členom dozornej rady nemôže byť člen vlády.“.

4. V § 12 ods. 3 sa za slová „majetkovú účasť“ vkladá bodka a zvyšok vety sa vypúšťa.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.