Oznámenie č. 374/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 146/1998
Platnosť od 05.12.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 15. októbra 1998, na základe článku 14 ods. 1.

374

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júna 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 15. októbra 1998, na základe článku 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.