Oznámenie č. 373/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách

Čiastka 146/1998
Platnosť od 05.12.1998
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 1. novembra 1998 v súlade s článkom 17 ods. 2.

373

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. júna 1997 bola vo Viedni podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila so zmluvou súhlas svojím uznesením č. 718 z 1. októbra 1997 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 19. novembra 1997.

Zmluva nadobudla platnosť 1. novembra 1998 v súlade s článkom 17 ods. 2.

Do textu zmluvy možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.