Vyhláška č. 372/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií

Čiastka 146/1998
Platnosť od 05.12.1998 do30.06.2015
Účinnosť od 05.12.1998 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.

OBSAH

372

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. novembra 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z. a podľa § 55 ods. 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z. a zákona č. 331/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slovo „člena“ vkladajú slová „miestnej volebnej komisie a“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb.
§ 55 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 1 ods. 3 sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „miestnej volebnej komisie a“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 51 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 55 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z.“.

5. V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:

a) na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ak ide o členov Ústrednej volebnej komisie,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Brigita Schmögnerová v. r.