Oznámenie č. 362/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov

Čiastka 140/1998
Platnosť od 24.11.1998 do31.12.2002
Účinnosť do 31.12.2002
Zrušený 740/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 387/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2000. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 486/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2001.

362

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 16. novembra 1998 č. 3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov.

Týmto opatrením sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov, t. j. právnické osoby a fyzické osoby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré podnikajú podľa osobitných predpisov.

Týmto opatrením sa zrušuje:

1. Opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov (registrované v čiastke 106/1992 Zb.).

2. Opatrenie Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/2-30 864/1992, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva pre rok 1993 niektorými účtovnými jednotkami.

3. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. júna 1994 č. 65/163/1994, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov (oznámenie č. 204/1994 Z. z.).

4. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. augusta 1994 č. 65/395/1994, ktorým sa ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu pre podnikateľov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 233/1994 Z. z.).

5. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 1995 č. 65/553/1995, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992 v znení neskorších predpisov, ustanovujúce účtovú osnovu a postupy účtovania pre podnikateľov (oznámenie č. 68/1996 Z. z.).

6. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. apríla 1997 č. 146/1997-82, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov (oznámenie č. 135/1997 Z. z.).

7. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. októbra 1997 č. 3359/97-sekr., ktorým sa dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 292/1997 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č.13/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.